Vhahuweleli vha tshi khou tshimbidza bugwana Mafhungo Maḓifha ngei Azerbaijan

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA August 2017

Maambele A Tsumbo

Maambele a tsumbo a magazini wa Tshiingamo na a u funza ngoho nga ha zwe zwa ita uri Mudzimu a sike vhathu. Shumisani maambele a tsumbo u itela u ḓiṅwalela maambele aṋu.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Yehova O Lambedza Lushaka Lwa Vhahedeni

Yehova o lambedza Vhababele nga murahu ha u govhela havho muḓi wa Tiro lwa miṅwaha ya 13. U sumbedza hani uri u dzhiela nṱha u ḓidzima na u shuma hashu nga u fulufhedzea?

U TSHILA SA VHAKRISTE

Ṱahulelani Pfaneleo Dza Mudzimu—U Ḓiṱukufhadza

Ndi ngani u ḓiṱukufhadza zwi zwa ndeme? Ri sumbedza hani u ḓiṱukufhadza? Thabelo na tsumbo ya Yesu zwi ri thusa hani u ṱahulela u ḓiṱukufhadza?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Vhuḓifhinduleli Vhuhulwane Ha Mulindi

Vhalindi vho vha vhe na vhuḓifhinduleli ha u sevha vhathu nga ha khombo. Yehova o vha a tshi khou amba mini musi a tshi vhea Hesekiele sa mulindi wa Isiraele wa lwa pfanyisedzo?

U TSHILA SA VHAKRISTE

Ṱahulelani Pfaneleo Dza Mudzimu—Tshivhindi

Ndi ngani ri songo fanela u ofha vhathu? U elekanya, u rabela na u fulufhela Yehova zwi ri thusa hani u vha na tshivhindi?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Gogo Kha Ḽa Magogo U Ḓo Fheliswa Hu Si Kale

Bivhili i amba nga ha zwine zwa ḓo itea musi hu sa athu u fheliswa Gogo kha ḽa Magogo na musi o no fheliswa.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Ṱahulelani Pfaneleo Dza Mudzimu—Lutendo

U fana na Abrahamu, ri fanela u vha na lutendo kha Yehova Mudzimu na kha vhuimo vhu konḓaho. Ri nga fulufhedzea na u vha na lutendo lwo khwaṱhaho nga nḓila-ḓe?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Nḓila Ine Bono Ḽa Hesekiele Ḽa Thembele Ḽa Ni Kwama Ngayo

Bono ḽa Hesekiele ḽa thembele ḽi ri humbudza uri zwilinganyo zwa Yehova nga ha vhurabeli ho kunaho ndi zwa nṱha. Ḽeneḽi bono ḽi nga ri ṱuṱuwedza nga nḓila-ḓe?

U TSHILA SA VHAKRISTE

Ndi Nga Vha Lini Muvulanḓila Wa U Thusa?

Iṅwe nḓila yavhuḓi ya u ita zwiṱhavhelo zwa thendo ndi nga u shuma sa muvulanḓila wa u thusa. Naa ni nga khwinisa vhuḓinḓa haṋu nga yeneyi nḓila?