Vho fara pfunzo ya Bivhili ngei Czech Republic

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA April 2018

Tsumbo Dza U Thoma Nyambedzano

U tevhekana ha nyambedzano dza Bivhili na vhutshilo vhu takadzaho.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Paseka Na Tshihumbudzo​—U Fana Hazwo Na U Fhambana Hazwo

Naho Paseka yo vha i sa imeli Tshihumbudzo tsha lufu lwa Yesu Kristo, hu na zwine ra nga zwi guda khayo.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Iyani Ni Ite Vhafunziwa​—Ndi Ngani, Ngafhi Nahone Hani?

U ita vhafunziwa ndi u funza vhathu u tevhedza zwoṱhe zwe Yesu a laedza. Mushumo washu wa u ita vhafunziwa u katela u thusa vhagudiswa vhashu u shumisa zwe Yesu a zwi funza na uri vha tevhedze tsumbo yawe.

U TSHILA SA VHAKRISTE

U huwelela na u funza​—Ndi Zwa Ndeme Kha U Ita Vhafunziwa

Yesu o laedza vhatevheli vhawe uri vha ye vha ite vhathu vhafunziwa. Zwenezwi zwi katela mini? Ri nga thusa hani vhaṅwe uri vha ite mvelaphanḓa ya u guda nga ha Mudzimu?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

“Wo Hangwelwa Zwivhi Zwau”

Ri guda mini kha vhuṱolo vhu re kha Marko 2:​5-12? Anea mafhungo a nga ri thusa hani u konḓelela musi ri tshi khou lwala?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

U Fhodza Nga Sabatha

Ndi ngani Yesu o ṱungufhadzwa nga maanḓa nga mavhonele a vharangaphanḓa vha vhurereli vha Vhayuda? Ndi dzifhio mbudziso dzine dza nga sumbedza uri ri edzisa u pfela vhuṱungu ha Yesu?

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Yesu U Na Maanḓa A U Vusa Vhafunwa Vhashu Vho Faho

U elekanya nga ha mafhungo a re Bivhilini a ambaho nga ha mvuwo zwi ḓo khwaṱhisa fulufhelo ḽashu kha mvuwo ya tshifhingani tshi ḓaho.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Shumisani Nga Vhuṱali Zwishumiswa Zwi Re Kha Bogisi Ḽashu Ḽa Zwishumiswa Zwa U Funza

U itela u funza nga nḓila i bvelelaho ri tea u guda u shumisa zwishumiswa zwashu nga nḓila yavhuḓi. Ndi tshifhio tshishumiswa tshihulwanesa? Ri nga khwinisa hani u shumisa zwishumiswa zwine zwa vha kha Bogisi Ḽashu Ḽa Zwishumiswa Zwa U Funza?