Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Nyimbo Dza Muvhuso Dzi Ri Ṋea Tshivhindi

Nyimbo Dza Muvhuso Dzi Ri Ṋea Tshivhindi

Paulo na Silasi vho renda Mudzimu nga nyimbo musi vhe dzhele. (Mis 16:25) Musalauno, Vhakriste vho imba nyimbo dza Muvhuso musi vhe gammbani ya tshengedzo ya Sachsenhausen ngei Dzheremane ḽa Vhanazi na musi vhe vhuthubwani ngei Siberia. Dzenedzi tsumbo dzi sumbedza uri nyimbo dzi na maanḓa a u ṱuṱuwedza Vhakriste vho sedzanaho na milingo uri vha vhe na tshivhindi.

Hu si kale, vhunzhi ha dziṅwe nyambo dzi ḓo vha na bugu ntswa ya luimbo i re na tshiṱoho “Sing Out Joyfully” to Jehovah. Musi ri tshi wana kopi yayo, ri nga ḓiḓowedza dzenedzi nyimbo kha vhurabeli ha muṱa u itela u dzi rwela ngomani. (Ef 5:19) Nga zwenezwo, muya mukhethwa u ḓo ri thusa uri ri dzi humbule musi ro sedzana na milingo. Nyimbo dza Muvhuso dzi nga ri thusa u livhisa ṱhogomelo kha fulufhelo ḽashu. Dzi nga ri ṱuṱuwedza musi ro sedzana na milingo. Nahone musi ro takala, maipfi a ṱuṱuwedzaho a nyimbo a ḓo ri thusa uri ri ‘imbe ro takala.’ (1Kr 15:16; Ps 33:1-3) Kha ri ite vhungoho ha uri ri a ḓiḓowedza dzenedzi nyimbo dza Muvhuso!

ṰALELANI VIDIO A SONG THAT INSPIRED LABORERS, NGA MURAHU NI FHINDULE MBUDZISO DZI TEVHELAHO:

  • Ndi zwiimo zwifhio zwe zwa ita uri Wahashu Vho-Frost vha ṅwale luimbo?

  • Lwonolwu luimbo lwo ṱuṱuwedza hani vhahashu vha re gammbani ya tshengedzo ya Sachsenhausen?

  • Nyimbo dza Muvhuso dzi nga ni khwaṱhisa musi no sedzana na zwiimo zwifhio?

  • Ndi dzifhio nyimbo dza Muvhuso dzine na ṱoḓa u dzi rwela ngomani?