Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Tshishumiswa Tshiswa Tsha U Thoma Nyambedzano

Tshishumiswa Tshiswa Tsha U Thoma Nyambedzano

U thoma nga January 2016, magazini wa tsimuni wa Tshiingamo u na tshipiḓa “Bivhili I Ri Mini?” Tshenetshi tshishumiswa tshiswa tsho itelwa u ri thusa u thoma nyambedzano nga thero dza Bivhili. Tsho itwa u fana na zwibammbiri. Hu na mbudziso ine ya ṱoḓa mavhonele a muthu, ha tevhela phindulo i bvaho Maṅwaloni u katela na mbuno dzo engedzeaho nga ha yeneyo khaseledzo.

Nyambedzano yavhuḓi nga ha thero dzo thewaho Maṅwalo i ita uri hu vhe na pfunzo ya Bivhili. Shumisani tshenetshi tshishumiswa tshiswa u itela u thusa vhanzhi uri vha kone u fusha dzangalelo ḽavho ḽa muya.—Mat 5:6.

NḒILA YA U SHUMISA TSHISHUMISWA:

  1. Humbelani u pfa mavhonele a ṋemuḓi malugana na nthihi ya dzenedzo mbudziso

  2. Thetshelesani nahone ni khoḓe phindulo yawe

  3. Vhalani luṅwalo lu re fhasi ha tshiṱoho tshine tsha ri “Zwine Bivhili Ya Amba Zwone,” nahone ni humbele u pfa mavhonele awe nga ha yeneyo ndimana. Arali e na tshifhinga, bvelani phanḓa ni tshi shumisa mbuno dzi re nga fhasi ha tshiṱoho “Ndi Zwifhio Zwiṅwe Zwine Ra Nga Zwi Guda Bivhilini?”

  4. Muṋeeni magazini

  5. Dzudzanyani u vhuyelela na u haseledza mbudziso ya vhuvhili