Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 FHISETSHELANI VHUḒINḒA HA TSIMU

Fulo Ḽa U Ramba Buthanoni

Fulo Ḽa U Ramba Buthanoni

Ṅwaha muṅwe na muṅwe, ri dzula ro lavhelela zwiḽiwa zwa muya zwine ra ḓiphina ngazwo mabuthanoni a dzingu. U itela uri na vhaṅwe vha kone u thetshela vhuḓi ha Yehova, ri ḓo ramba vhathu vhanzhi nga hune zwa nga konadzea ngaho uri vha ḓe vha ṱanganele na riṋe. (Ps 34:8) Tshigwada tshiṅwe na tshiṅwe tsha vhahulwane tshi ḓo phetha uri ndi ifhio nḓila ya khwine ya u tshimbidza zwibammbiri zwa u ramba.

ZWIDODOMBEDZWA ZWINE NA FANELA U ZWI HUMBULA

  • Buthano ḽi ḓo farwa lini?

  • Fulu ḽa tshivhidzoni ḽi khou thoma lini?

  • Miṱangano ya tshumelo ya tsimu ya tshivhidzo i khou thoma nga tshifhinga-ḓe?

  • Ndi zwifhio zwipikwa zwanga kha ḽeneḽi fulo?

  • Ndo ḓiimisela u ramba nnyi?

NI ḒO RI MINI?

Musi no no lumelisa ni nga kha ḓi ri:

“Ri kha fulo ḽa u ramba vhathu u mona na shango uri vha vhe hone kha tshiitea tsha ndeme vhukuma. Ḓuvha, tshifhinga na fhethu zwo ṅwalwa kha tshenetshi tshibammbiri tsha u ramba. Ri ḓo takalela u vha na inwi kha tshenetshi tshiitea.”

NḒILA YA U ṰAHULELA DZANGALELO

Naho ri tshi ṱoḓa u ramba vhathu vhanzhi nga hune zwa nga konadzea ngaho buthanoni, ri fanela u dovha ra fhaṱuwa u itela u ṱahulela dzangalelo ḽa vhe vha takalela.

Nga mafhelo a vhege, ni nga tshimbidza magazini na tshenetsho tshibammbiri.