Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU | YOBO 21-27

Yobo O Landula Mahumbulele O Khakheaho

Yobo O Landula Mahumbulele O Khakheaho

Sathane u shumisa mazwifhi u itela u kula vhashumeli vha Yehova nungo ṋamusi. Ṱhogomelani phambano ine ya vha hone vhukati ha mazwifhi a Sathane na nḓila ine Yehova a ḓipfa ngayo zwa vhukuma samusi zwo sumbedzwa buguni ya Yobo. Itani mutevhe wa dziṅwe ndimana dza Bivhili dzine dza ṋea vhuṱanzi ha uri Yehova u a ni londa.

MAZWIFHI A SATHANE

NḒILA INE YEHOVA A ḒIPFA NGAYO

Mudzimu u amba uri zwine vhashumeli vhawe vha zwi ita a zwo ngo eḓana. A hu na na tshivhumbiwa na tshithihi tshine tsha nga mu takadza (Yobo 4:18; 25:5)

Yehova u dzhiela nṱha vhuḓidini hashu ha u ḓiṱukufhadza (Yobo 36:5)

Mudzimu ha londi vhathu (Yobo 22:2)

Yehova u ṱanganedza na u fhaṱutshedza tshumelo yashu ya u fulufhedzea (Yobo 33:26; 36:11)

Mudzimu ha londi u luga haṋu (Yobo 22:3)

Yehova u lavhelesa vhavhuya (Yobo 36:7)