Vhahashu vhe buthanoni ḽa tshaka dzoṱhe ḽa 2014, New Jersey, U.S.A.

TSHIBUGWANA TSHA MUṰANGANO WA VHUTSHILO NA VHUḒINḒA April 2016

Maambele A Tsumbo

Zwine zwa nga ambiwa musi hu tshi tshimbidzwa magazini wa Tshiingamo na Bivhili I Funza Mini. Shumisani tsumbo u itela u ḓiṅwalela maambele aṋu.

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Ṱuṱuwedzani Na U Khwaṱhisa Vhaṅwe Nga Maipfi Avhuḓi

Khonani tharu dza Yobo a dzo ngo mu khuthadza, nṱhani hazwo dzo mu pomoka na u ita uri a vhilaele vhukuma. (Yobo 16-20)

U TSHILA SA VHAKRISTE

Tshishumiswa Tshiswa Tsha U Thoma Nyambedzano

Thomani nyambedzano ni tshi shumisa thero dza Bivhili dzi re kha tshishumiswa tshiswa “Bivhili I Ri Mini?”

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Yobo O Landula Mahumbulele O Khakheaho

Sumbedzani uri mazwifhi a Sathane o fhambana hani na nḓila ine Yehova a ḓipfa ngayo nga ha riṋe. (Yobo 21-27)

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Yobo O Vha E Tsumbo Ya U Fulufhedzea

Yobo o vha o ḓiimisela u tshila nga zwilinganyo zwa Yehova na u edzisa khaṱulokwayo yawe. (Yobo 28-32)

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

Khonani Ya Vhukuma I Ṋea Nyeletshedzo I Fhaṱaho

Edzisani nḓila ya lufuno ye Elihu a shumisana ngayo na khonani yawe Yobo. (Yobo 33-37)

FHISETSHELANI VHUḒINḒA HA TSIMU

Fulo Ḽa U Ramba Buthanoni

Zwine na tea u elelwa musi ni tshi khou phaḓaladza zwibammbiri zwa u ramba vhathu buthanoni ḽa dzingu ḽa Ṱhanzi dza Yehova. Ḓiḓowedzeni maambele a tsumbo.

U TSHILA SA VHAKRISTE

Khumbudzo Dza Buthano

Humbulani nga ha nḓila dzine na nga sumbedza ngadzo vhaṅwe lufuno buthanoni.