Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUIMBO 63

Ri Ṱhanzi Dza Yehova!

Khethani Ha u Rekhoda Muzika
Ri Ṱhanzi Dza Yehova!
VHONANI

(Yesaya 43:10-12)

 1. 1. Vhathu vha ḓiitela

  Midzimu yo vhaḓwaho.

  Nge vha shaya nḓivho

  Ya wa ṱaḓulu.

  Midzimu a i koni

  U bula zwa matshelo.

  A i na dzo dziṱhanzi dzayo,

  Naho i tshi pfi midzimu.

  (KHORASI)

  Ri Ṱhanzi dza Yehova,

  Ri amba nga tshivhindi.

  Zwoṱhe zwe a zwi porofita

  U a zwi khunyeledza.

 2. 2. Riṋe ri ṱanziela

  Nga dzina ḽa Mudzimu.

  Ri ḓivhadza na nga

  Muvhuso wawe.

  Ri thusa vhaṅwe vhathu

  Uri vha ḓivhe ngoho.

  Musi vha tshi vho vha na nungo,

  Vha mu imbele-vho vha ri:

  (KHORASI)

  Ri Ṱhanzi dza Yehova,

  Ri amba nga tshivhindi.

  Zwoṱhe zwe a zwi porofita

  U a zwi khunyeledza.

 3.  3. Vhuṱanzi vhu hulisa

  Na dzina ḽa Mudzimu.

  Vhu tsivhudza vhavhi,

  Vha ḽi nyadzaho.

  Uri vha rembuluwe,

  Vha kone u hangwelwa.

  U luvha Mudzimu zwi ḓisa

  U takala na vhutshilo.

  (KHORASI)

  Ri Ṱhanzi dza Yehova,

  Ri amba nga tshivhindi.

  Zwoṱhe zwe a zwi porofita

  U a zwi khunyeledza.