Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUIMBO 146

“Zwoṱhe Ndi Zwi Ita Zwiswa”

Khethani Ha u Rekhoda Muzika
“Zwoṱhe Ndi Zwi Ita Zwiswa”
VHONANI

(Nzumbululo 21:1-5)

 1. 1. ‘Zwifhinga’ zwi sumbedza uri Yesu

  O thoma u vhusa e ṱaḓulu.

  Maṱaḓulu o no kunakiswa,

  Sathane o poswa kha ḽifhasi.

  (KHORASI)

  Takalani ni pembele,

  Mudzimu u tonda vhathu.

  Vhuṱungu vhu ḓo vha vhu si tsheeho,

  Lufu na hone u ṱungufhala.

  Mudzimu u ri: ‘Zwoṱhe ndi zwiswa.’

  Maipfi ndi a ngoho.

 2. 2. Kha ri vhone Yerusalema Huswa.

  Muselwa wa Ngwana a penyaho.

  Wo naka nga matombo a ndeme,

  Yehova u ḓo vha tshedza tshawo.

  (KHORASI)

  Takalani ni pembele,

  Mudzimu u tonda vhathu.

  Vhuṱungu vhu ḓo vha vhu si tsheeho,

  Lufu na hone u ṱungufhala.

  Mudzimu u ri: ‘Zwoṱhe ndi zwiswa.’

  Maipfi ndi a ngoho.

 3. 3. Hoyu muḓi u ḓo funwa nga vhoṱhe.

  Dzikhoro dzawo a dzi nga valwi.

  U ḓo vhonetshela tshaka dzoṱhe;

  Vhakriste ndi maḓenzhe shangoni.

  (KHORASI)

  Takalani ni pembele,

  Mudzimu u tonda vhathu.

  Vhuṱungu vhu ḓo vha vhu si tsheeho,

  Lufu na hone u ṱungufhala.

  Mudzimu u ri: ‘Zwoṱhe ndi zwiswa.’

  Maipfi ndi a ngoho.