Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUIMBO 134

Vhana Ndi Mukovhe U Bvaho Ha Mudzimu

Khethani Ha u Rekhoda Muzika
Vhana Ndi Mukovhe U Bvaho Ha Mudzimu
VHONANI

(Psalme ya 127:3-5)

 1. 1. Musi munna na musadzi

  Vha tshi vha na vhana vha re vhavho,

  Vha si hangwe uri Yehova

  Ndi ene muṋe wa vhana.

  Tshifhiwa tshine vha vha natsho;

  Tshi bva ha Khotsi Ramaanḓaoṱhe.

  U laedza vhabebi vhoṱhe

  Zwine vha tea u zwi ita.

  (KHORASI)

  Vhana ndi mukovhe mukhethwa;

  No ṋewa dzanga ḽihulu.

  Vha funeni ni ḓi vha tonda;

  Vha funzeni zwa Yehova.

 2. 2. Zwe Mudzimu a ni laya—

  Zwi vhe mbiluni dzaṋu vhabebi.

  Ni zwi ambe na vhana vhaṋu;

  Ndi wone mushumo waṋu.

  Ni vha funze no fara lwendo,

  Ni tshi vuwa na musi no dzula.

  Hu ḓo ri musi vho aluwa,

  Vha ḓo fulufhedzea kha Yah.

  (KHORASI)

  Vhana ndi mukovhe mukhethwa;

  No ṋewa dzanga ḽihulu.

  Vha funeni ni ḓi vha tonda;

  Vha funzeni zwa Yehova.