Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUIMBO 100

Vha Ṱanganedzeni Nga Vhuthu

Khethani Ha u Rekhoda Muzika
Vha Ṱanganedzeni Nga Vhuthu
VHONANI

(Mishumo 17:7)

 1. 1. Yehova u a ṱanganedza vhoṱhe.

  Roṱhe a ri londa a sa ṱaluli.

  U kanzwa zwivhumbwa

  zwoṱhe nga zwiḽiwa;

  U ri fha zwinzhi ra takala.

  Musi une ra londa vha shayaho,

  Ri edzisa Khotsi a ri funaho.

  U ḓo ri lambedza,

  a ri fhaṱutshedza,

  Ri tshi simesa u londana.

 2. 2. Musi ri tshi fara vhaṅwe zwavhuḓi

  Hu ḓo bva zwivhuya kha zwe ra ita.

  Naho vhe vhatsinda,

  ri vha ṱanganedze,

  Ri vha thuse hune vha shaya.

  Ri edze Lidia wa kale-kale,

  Ri vha ṱanganedze,

  vha rudze mbilu.

  Yehova o sedza vha mu edzisaho,

  Vha ṱanganedzaho vhaeni.