Pfukelani kha mafhungo

Ṱhanzi dza Yehova

Khethani Luambo Luvenda

Muzika wa Vhurabeli ha Vhukriste

Kopani nyimbo dzi takadzaho dza Vhukriste dzine dza shumiselwa u renda na u gwadamela Yehova Mudzimu. Hu na nyimbo dza maipfi, dza okhestra na dza zwilidzo.

 

“Imbani Nga Dakalo” ni tshi itela Yehova

Limbelani Yehova

Imbelani Yehova

Dziṅwe Nyimbo

Ivhani Khonani ya Yehova (nyimbo)