TSHIINGAMO September 2015 | Naa Zwi A Konadzea—U Tshila Nga Murahu Ha U Fa?

Bivhili a i fhinduli yeneyo mbudziso fhedzi, i dovha ya ri ṋea tshiitisi tshi pfalaho tsha u fulufhela zwine ya zwi amba.

THERO I RE KHA GWATI

Hu Itea Mini Musi Muthu A Tshi Fa?

Bivhilini hu na mafhungo a vhathu vha malo vhe vha vuswa. Vho amba nga ha mini musi vha tshi vuswa?

THERO I RE KHA GWATI

Naa Hu Na Fulufhelo Nga Vho Faho?

Ndi ngani Mudzimu a tshi ḓo vusa vha songo lugaho?

THERO I RE KHA GWATI

Fulufhelo Ḽa Vho Faho—Ni Nga Vha Hani Na Vhungoho?

Bivhili i ri ṋea zwiitisi zwivhili zwi pfalaho zwa u fulufhela kha mvuwo.

BIVHILI I SHANDULA VHUTSHILO

Vhutshilo Hanga Ho Vha Vhu Tshi Khou Ṋaṋa U Vha Vhuvhi

Stephen McDowell o vha e muṱhannga a re na mbiti, fhedzi bulayo ḽe a si dzhenelele khaḽo ḽo ita uri a shandule vhutshilo hawe.

EDZISANI LUTENDO LWAVHO

‘Ndo Vha Mme Wa Isiraele’

Ndi mini zwine mafhungo a Bivhili a Debora a nga ri funza zwone nga ha lutendo na tshivhindi?

Ni A Zwi Ḓivha?

Mutuli wo vha u tshi shumiswa hani tshifhingani tsha kale? Ipfi “khana” ḽi amba mini?

Mbudziso Dza Bivhili Dzo Fhindulwa

Naa hu ḓo vha na tshifhinga tshine vhuvhi ha ḓo vha vhu si tsheeho?