Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Mbudziso Dza Bivhili Dzo Fhindulwa

Mbudziso Dza Bivhili Dzo Fhindulwa

Ḓuvha ḽa Khaṱhulo ndi mini?

Ndi ngani ḓuvha ḽa khaṱhulo ḽi tshi ḓo vha tshifhinga tshi takadzaho?

Zwifhingani zwa Bivhili, Mudzimu o vha a tshi shumisa vhahaṱuli u itela u tshidza vhathu vhawe uri vha si farwe luvhi. (Vhahaṱuli 2:18) Bivhili i ṱalusa Ḓuvha ḽa Khaṱhulo ḽa tshifhingani tshi ḓaho sa tshifhinga tshi takadzaho musi Yehova Muhaṱuli wa shango ḽoṱhe, a tshi ḓo tshidza vhathu kha u farwa luvhi.—Vhalani Psalme ya 96:12, 13; Yesaya 26:9.

Mudzimu o vhea Yesu uri a haṱule vha tshilaho na vho faho. (Mishumo 10:42; 17:31) Vhathu vhanzhi vho fa vha sa ḓivhi Mudzimu. Tshifhingani tsha Ḓuvha ḽa Khaṱhulo, Yesu u ḓo vusa vhathu vho raloho uri vha ḓivhe na u funa Mudzimu wa ngoho.—Vhalani Mishumo 24:15.

Ndi ngani Ḓuvha ḽa Khaṱhulo ḽi tshi ḓo fhedza miṅwaha ya tshigidi?

Vhafu vha ḓo vuswa tshifhingani tsha miṅwaha ya tshigidi. (Nzumbululo 20:4, 12) Vha ḓo ṱoḓa tshifhinga tsha u guda nḓila dza Mudzimu na u mu thetshelesa. U fhambana na mavhonele a ḓoweleaho, Bivhili i sumbedza uri vhathu vha ḓo haṱulwa kha mutheo wa zwine vha zwi ita nga murahu ha mvuwo yavho.—Vhalani Vharoma 6:7.

Bivhili i dovha ya amba nga ha ḓuvha ḽa khaṱhulo ḽine ḽa ḓo vha hone nga u ṱavhanya musi miṅwaha ya tshigidi i sa athu u thoma. Ḽeneḽo ḓuvha ḽi dovha ḽa vhidzwa vhufhelo, samusi zwo haseledzwa kha thero i re kha gwati ya ino khandiso. Nga ḽeneḽo ḓuvha, Mudzimu u ḓo fhelisa vhathu vhoṱhe vhavhi na vha sa ofhi Mudzimu. (2 Petro 3:7) Nga zwenezwo, ri fanela u ita vhungoho ha u sumbedza uri ri funa Mudzimu.—Vhalani 2 Petro 3:9, 13.