TSHIINGAMO March 2015 | Muvhuso U Si Na Vhutshinyi

Shangoni ḽoṱhe, vhathu vha vhona u nga madzangano a tshimbidzanaho na muvhusi ndi one a itesaho vhutshinyi. Naa muvhuso u si na vhutshinyi zwi tou vha muloro?

THERO I RE KHA GWATI

Vhutshinyi Ha Muvhuso

Thaidzo i nga vha khulwane u fhira nḓila ye na vha no i lavhelela.

THERO I RE KHA GWATI

Muvhuso Wa Mudzimu—Muvhuso U Si Na Vhutshinyi

Zwithu zwa rathi zwa wonoyo muvhuso zwi sumbedza uri u ḓo dzula u si na vhutshinyi lwa tshoṱhe.

Vhanna—Itani Uri Haya Haṋu Hu Vhe Ho Tsireledzeaho

Muṱa u nga ḓipfa wo tsireledzea kha zwa dzitshelede, fhedzi wa ḓipfa u songo tsireledzea nga iṅwe nḓila ya ndeme.

NYAMBEDZANO NA MUHURA

Ndi Ngani Ri Tshi Ṱolisisa Bivhili?

Naho Bivhili i bugu ya kale, nyeletshedzo yayo i ya shuma na ṋamusi. Maitele a Bivhili a nga ni thusa hani kha masia oṱhe a vhutshilo?

BIVHILI I SHANDULA VHUTSHILO

Ndo Takadzwa Nga Phindulo Dzi Pfalaho Dzi Bvaho Bivhilini

Ernest Loedi o wana dziṅwe dza phindulo dza mbudziso dza ndeme vhutshiloni. Phindulo dza Bivhili dzi pfalaho dzo mu ṋea fulufhelo ḽa vhukuma ḽa vhumatshelo.

Mbudziso Dza Bivhili Dzo Fhindulwa

Edzani u humbula mulalo na u tsireledzea zwine muvhuso muthihi wa shango wa nga zwi ḓisa. Ndi ngani ri tshi nga fulufhela fulufhedziso ḽa Mudzimu ḽa uri u ḓo ḓisa muvhuso wo raloho? Ndi nnyi ane a ḓo vha muvhusi wawo a faneleaho?