TSHIINGAMO January 2015 | Ni Nga Sendela Tsini Na Mudzimu

Naa Mudzimu u vhonala e kule kha inwi kana a sa dzhenei? Naa no no vhuya na ḓivhudzisa uri zwi a konadzea u vha na vhukonani ha tsini na Mudzimu?

THERO I RE KHA GWATI

Naa Ni Ḓipfa Ni Tsini Na Mudzimu?

Vhathu vha dzimilioni vha tenda uri Mudzimu u vha dzhia sa khonani dzawe.

THERO I RE KHA GWATI

Naa Ni A Ḓivha Na U Shumisa Dzina Ḽa Mudzimu?

Mudzimu o ḓiḓivhadza kha riṋe a ri: “Ndi Nṋe Yehova, ndi ḽone dzina ḽanga.”

THERO I RE KHA GWATI

Naa Ni A Davhidzana Na Mudzimu?

Ri amba na Mudzimu nga thabelo, fhedzi ri nga mu thetshelesa hani?

THERO I RE KHA GWATI

Naa Ni A Ita Zwine Mudzimu A Zwi Ṱoḓa?

U thetshelesa Mudzimu ndi zwa ndeme, naho zwo ralo, hu ṱoḓea zwi fhirisaho zwenezwo u itela u konana nae.

THERO I RE KHA GWATI

A Hu Na Iṅwe Nḓila Ya Khwine Ya Vhutshilo

Vhukando vhuraru vhu nga ita uri ni vhe na vhushaka ha tsini na Mudzimu.

NYAMBEDZANO NA MUHURA

Muvhuso Wa Mudzimu Wo Thoma U Vhusa Lini? (Tshipiḓa 2)

Vhuporofita ha Bivhili na muloro we wa rumelwa nga Mudzimu kha Khosi ya Babele u sumbedza ṅwaha we zwa itea ngawo.

EDZISANI LUTENDO LWAVHO

“Ndi Nga Ita Hani Tshivhi Tshingafha?”

Yosefa o lwisana hani na vhuḓidini ha u kunga ha mufumakadzi wa Potifara?

Mbudziso Dza Bivhili Dzo Fhindulwa

Naa vhathu vho vha vho sikwa nga Mudzimu, kana naa vha bva kha zwipuka?