Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Mbudziso Dza Bivhili Dzo Fhindulwa

Mbudziso Dza Bivhili Dzo Fhindulwa

Ndi ngani ri tshi rabelela Muvhuso wa Mudzimu uri u ḓe?

Naa ni a ṱoḓa u ḓivha zwo engedzeaho nga ha Muvhuso wa Mudzimu na zwine wa ḓo zwi khunyeledza?

Muvhuso wa Mudzimu ndi hulumeni u re ṱaḓulu. Yesu o vhudza vhatevheli vhawe uri vha u rabelele uri u ḓe ngauri u ḓo ita uri hu vhe na u luga na mulalo kha ḽifhasi. A hu na muvhuso wa vhathu une wa nga kona u fhelisa tshoṱhe vhuvemu, u shayea ha khaṱulokwayo kana malwadze, fhedzi Muvhuso wa Mudzimu ndi wone une wa nga kona nahone u ḓo fhelisa zwenezwo zwithu. Mudzimu o nanga Murwa wawe, Yesu, uri a vhe Khosi ya wonowo Muvhuso. Yehova o dovha a nanga tshigwada tsha vhatevheli vha Yesu uri tshi vhuse na Yesu kha wonowo Muvhuso.—Vhalani Luka 11:2; 22:28-30.

Hu si kale, Muvhuso wa Mudzimu u ḓo fhelisa vhoṱhe vhane vha hanedza vhuvhusi ha Mudzimu. Nga zwenezwo, thabelo ya uri Muvhuso wa Mudzimu u ḓe ndi khumbelo ya uri hulumeni wa Mudzimu u fhelise mivhuso yoṱhe ya vhathu.—Vhalani Daniele 7:13, 14; Nzumbululo 11:15, 18.

Ndi ngani Muvhuso wa Mudzimu u tshi ḓo vhuyedza vhathu?

Yesu ndi Khosi i faneleaho ngauri u na khathutshelo. Samusi e Murwa wa Mudzimu, u dovha a vha na maanḓa a u thusa vhoṱhe vhane vha lilela Mudzimu uri a vha thuse.—Vhalani Psalme ya 72:8, 12-14.

Muvhuso wa Mudzimu u ḓo vhuyedza vhoṱhe vhane vha u rabelela zwi tshi bva mbiluni uri u ḓe na vhane vha tshila u tendelana na zwine Mudzimu a zwi funa. Ni nga si ḓisole nge na guda zwine Bivhili ya zwi amba nga ha Muvhuso wa Mudzimu.—Vhalani Luka 18:16, 17; Yohane 4:23.