Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 THERO I RE KHA GWATI | NAA MUDZIMU U NA DZANGALELO KHA INWI?

Naa Mudzimu U A Ni Ṱhogomela?

Naa Mudzimu U A Ni Ṱhogomela?

‘Huno nṋe na u tambula na u tshinyala Yehova u ḓo nṱhogomela.’ *DAVIDA WA ISRAELE, ḒANANI ḼA VHU-11 ḼA MIṄWAHA B.C.E.

‘Dzitshakha dzi tshi nga shotha baketeni.’—YESAYA 40:15

Naa zwo vha zwi tshi pfala uri Davida a lavhelele uri Mudzimu a mu ṱhogomele? Naa Mudzimu u a ni ṱhogomela? Vhathu vhanzhi zwi a vha konḓela u tenda uri Mudzimu ramaanḓaoṱhe u na dzangalelo khavho. Ndi ngani?

Tshiṅwe tshiitisi ndi tsha uri Mudzimu u nṱha vhukuma kha vhathu. Samusi e kha vhuimo ha nṱha, tshaka dzoṱhe dzi ‘nga shotha baketeni, dzi tshi nga lubuse mueloni.’ (Yesaya 40:15) Muṅwe muṅwali wa musalauno o amba uri “ndi u ḓifhura vhukuma u tenda uri hu na Mudzimu ane a ṱhogomela zwithu zwine na zwi ita.”

Kha ḽiṅwe sia, vhaṅwe vhathu vha humbula u nga vhuḓifari havho vhu ita uri Mudzimu a si vha ṱhogomele. Sa tsumbo, munna a re miṅwahani ya vhufuṱhanu ane a pfi Jim o amba uri: “Ndo vha ndi tshi dzula ndi tshi rabela uri ndi vhe na mulalo na u kona u ḓifara, fhedzi nga u ya ha tshifhinga ndo vha ndi tshi dovha nda sinyuwa vhukuma. Mafheleloni, ndo phetha nga ḽa uri ndi muthu muvhi vhukuma na uri Mudzimu a nga si kone u nthusa.”

Naa Mudzimu u kule vhukuma kha vhathu lune a kundelwa u ri ṱhogomela? U ḓipfa hani zwa vhukuma nga ha zwivhumbiwa zwawe zwi songo fhelelaho? Arali ho vha hu si Mudzimu ane a ri dzumbululela zwenezwo, a hu na muthu ane a nga ambela Mudzimu na u fhindula dzenedzo mbudziso. Naho zwo ralo, mulaedza wa Mudzimu wo hevhedzwaho une wa ya kha vhathu une wa vha—Bivhili—u ri khwaṱhisedza uri ha kule lune a nga kundelwa u ṱhogomela zwithu zwine zwa vhilaedzisa vhathu. Bivhili i ri: “[Ha] kule na muṅwe na muṅwe washu.” (Mishumo 17:27) Kha thero nṋa dzi tevhelaho, ri ḓo ṱolisisa zwine Mudzimu a ri vhudza zwone nga ha u vha hawe na dzangalelo kha vhathu na uri o sumbedza hani dzangalelo ḽeneḽo kha vhathu vha fanaho na inwi.

^ par. 3 Psalme ya 40:17; Yehova ndi dzina ḽa Mudzimu samusi zwo sumbedzwa Bivhilini.