TSHIINGAMO September 2014 | Naa Mudzimu U Na Dzangalelo Kha Inwi?

Arali Mudzimu e na dzangalelo, u ḽi sumbedza nga nḓila-ḓe?

THERO I RE KHA GWATI

Naa Mudzimu U A Ni Ṱhogomela?

Naa Mudzimu Ramaanḓaoṱhe u na dzangalelo kha inwi zwa vhukuma?

THERO I RE KHA GWATI

Mudzimu U Khou Ni Vhona

Ndi ngani a tshi vhidzwa “Mudzimu ane a vhona”?

THERO I RE KHA GWATI

Mudzimu U A Ni Pfesesa

Musi Mudzimu a tshi fhenḓa mbilu yaṋu, u vhona zwithu zwinzhi u fhira vhukhakhi haṋu.

THERO I RE KHA GWATI

Mudzimu A Nga Ni Khuthadza

Hu pfi mini arali mbilaelo dzaṋu dzi tshi vhonala dzi ṱhukhu kha dza vhathu vha dzibilioni shangoni ḽoṱhe?

THERO I RE KHA GWATI

Mudzimu U Swikelela Kha Inwi

Hu pfi mini arali ni tshi tenda kha Mudzimu fhedzi ni tshi ḓipfa ni kule nae?

Naa Ni Nga Kona U Vhona Mudzimu A Sa Vhonali?

Vhalani nḓila ya u shumisa “maṱo” a muhumbulo.

Ni Fanela U Kaidza Hani Vhana Vhaṋu?

Bivhili i ṱalusa zwithu zwiraru zwi shumaho zwa u kaidza nga hu bvelelaho.

BIVHILI I SHANDULA VHUTSHILO

Ndo Vha Ndi Sa Tshimbili Ndi Si Na Tshigidi Tshanga

Annunziato Lugarà o vha e kha tshigwada tsha vhavemu, fhedzi u ya Holoni ya Muvhuso zwo shandula vhutshilo hawe.

VHAVHALI VHASHU VHA A VHUDZISA

Ndi Nnyi O Itaho Mudzimu?

Naa u tenda uri Mudzimu ndi wa lini na lini a zwi pfali?

Mbudziso Dza Bivhili Dzo Fhindulwa

Naa zwi a konadzea uri vhuṅwe vhurereli vhu si bve ha Mudzimu wa ngoho?