Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Mbudziso Dza Bivhili Dzo Fhindulwa

Mbudziso Dza Bivhili Dzo Fhindulwa

Lufu lwa Yesu lu ri vhuyedza hani?

Musi Mudzimu a tshi sika vhathu, o vha a tshi ṱoḓa uri vha tshile lwa tshoṱhe kha ḽifhasi vha sa shengedzwi nga malwadze kana lufu. Naho zwo ralo, munna wa u thoma Adamu, ho ngo thetshelesa Musiki nahone a xelelwa nga tshilavhelelwa tsha u tshila lwa tshoṱhe. Samusi ri vhaḓuhulu vha Adamu, ro mamela lufu khae. (Vharoma 5:8, 12; 6:23) Yehova, Mudzimu wa ngoho, o ruma Murwa wawe Yesu kha ḽifhasi uri a fe na u rengulula zwe Adamu a xelelwa ngazwo.—Vhalani Yohane 3:16.

Yesu o fa u itela uri vhutshilo vhu sa fheli ha vhathu vhu konadzee. Ni vhona u nga vhutshilo vhu sa fheli kha ḽifhasi vhu ḓo vha vhu hani?

Lufu lwa Yesu lu ita uri u hangwelwa ha zwivhi zwashu na vhutshilo vhu sa fheli zwi konadzee. Bivhili i ri sumbedza nḓila ine vhutshilo ha ḓo vha ngayo kha ḽifhasi musi ri si tsha shengedzwa nga vhulala, malwadze na lufu.—Vhalani Yesaya 25:8; 33:24; Nzumbululo 21:4, 5.

Ri fanela u humbula hani lufu lwa Yesu?

Vhusikuni ha musi Yesu a sa athu u fa, o vhudza vhatevheli vhawe uri vha humbule lufu lwawe nga u ita vhuṱambo. U humbula lufu lwa Yesu nga yeneyo nḓila ṅwaha muṅwe na muṅwe zwi ri ita uri ri humbule nga ha nḓila ine Yehova na Yesu vha funa ngayo vhathu.—Vhalani Luka 22:19, 20; 1 Yohane 4:9, 10.

Ṋaṅwaha, Tshihumbudzo tsha lufu lwa Yesu tshi ḓo vha nga Musumbuluwo, wa ḽa 14 April, ḽo no kovhela. Ni a rambiwa uri ni ṱanganele na Ṱhanzi dza Yehova hune na dzula hone.—Vhalani Vharoma 1:11, 12.