Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Mbudziso Dza Bivhili Dzo Fhindulwa

Mbudziso Dza Bivhili Dzo Fhindulwa

Ndi vhafhio vhane vha ḓo ya ṱaḓulu, nahone ndi ngani?

Vhathu vhanzhi vha fulufhela u ya ṱaḓulu musi vha tshi fa. Yesu o amba uri vhaapostola vhawe vha fulufhedzeaho vha ḓo dzula ṱaḓulu. Musi a sa athu u fa, o vha fulufhedzisa u vha lugiselela vhudzulo e na Khotsi awe wa ṱaḓulu.—Vhalani Yohane 14:2.

Ndi ngani vhathu vhane vha bva kha ḽifhasi vha tshi ḓo vuselwa u ya u tshila ṱaḓulu? Ndi mini zwine vha ḓo zwi ita henengei? Yesu o vhudza vhaapostola vhawe uri vha ḓo vha mahosi. Vha ḓo vhusa ḽifhasi.—Vhalani Luka 22:28-30; Nzumbululo 5:10.

Naa vhathu vhoṱhe vho lugaho vha ya ṱaḓulu?

Mashangoni manzhi, hu vhusa vhathu vha si gathi fhedzi. Samusi Yesu a tshi vusela vhathu u tshila ṱaḓulu u itela uri vha vhuse ḽifhasi, ri nga lavhelela uri vho nangiwaho vha vhe vha si gathi. (Luka 12:32) Bivhili i amba nga ho livhaho uri vhane vha ḓo vhusa na Yesu ndi vhangana.—Vhalani Nzumbululo 14:1.

Yesu o lugiselela vhaṅwe vha vhatevheli vhawe vhudzulo ngei ṱaḓulu. Naa ni a ḓivha uri vha ḓo ita mini henengei?

A si vhane vha khou ya ṱaḓulu fhedzi, vhane vha ḓo wana malamba. Muvhusoni wa Yesu, vhathu vha fulufhedzeaho vha ḓo takalela vhutshilo vhu sa fheli paradisoni yo vusuluswaho kha ḽifhasi. (Yohane 3:16) Vhaṅwe vha ḓo dzhena Paradisoni musi vha tshi ponyoka ndozwo ya ano maitele mavhi a zwithu. Vhaṅwe vha ḓo dzhena nga u tou vuswa vhafuni.—Vhalani Psalme ya 37:29; Yohane 5:28, 29.