TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO December 2015

Heyi khandiso i na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 1 u swika nga ḽa 28 February, 2016.

Yehova, Mudzimu Wa Vhudavhidzani

U shumisa ha Mudzimu nyambo dza vhathu dzo fhamba-fhambanaho u itela u amba nḓila ine a humbula ngayo, zwi ri gudisa ngoho ya ndeme.

Ṱhalutshedzelo I Tshilaho Ya Ipfi Ḽa Mudzimu

Maitele mararu a ndeme o livhisa mushumo wa Komiti ya Bivhili ya New World Translation.

Sumbedzani U Livhuha Mafunda A Yehova

Bivhili i ṱalusa zwiṱuṱuwedzi zwo teaho na zwi songo teaho zwa u ṋeela nga tshifhinga tshashu, nungo na thundu dzashu.

Shumisani Lulimi Nga Nḓila Yavhuḓi

Tsumbo ya Yesu i ni thusa hani u ḓivha uri ndi lini hune na fanela u amba, zwine na zwi amba na nḓila ine na zwi amba ngayo?

Yehova U Ḓo Ni Tikedza

Ri fanela u dzhia hani vhathu vhane vha khou lwala nahone ri fanela u ita mini nga havho?

NGANEAVHUTSHILO

Ndo Vha Na Mulalo Na Mudzimu Na Mme Anga

Musi Michiyo Kumagai a tshi litsha u gwadamela vhafhasi, ho ngo vha na mulalo na mme awe. Michiyo o vha hani na mulalo?