TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO November 2015

Heyi khandiso i na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 28 December, 2015 u swika nga ḽa 31 January, 2016.

Gudisani Ṅwana Waṋu U Shumela Yehova

Pfaneleo tharu dze Yesu a dzi shumisa kha pfunzo yawe dzi nga ni thusa uri ni bvelele nga ho engedzeaho kha u gudisa vhana vhaṋu.

Gudisani Muswa Waṋu U Shumela Yehova

Ni nga thusa hani muswa waṋu uri a aluwe nga lwa muya musi e miṅwahani ya vhufumi?

Mbudziso Dzi Bvaho Ha Vhavhali

Ndi vhuṱanzi vhufhio vhune ha sumbedza uri muḓi wa Yeriko wa kale wo kundwa musi u sa athu u govhelwa lwa tshifhinga tshilapfu?

Yehova Ndi Mudzimu Wa Lufuno

Yehova o sumbedza hani vhathu lufuno?

Naa “U Funa Wahau Vhunga U Tshi Ḓifuna”?

Ni nga shumisa ndaela ya Yesu mbinganoni yaṋu, tshivhidzoni na kha mushumo waṋu wa u huwelela.

Miṅwaha Ya Ḓana Nga Fhasi Ha Vhuvhusi Ha Muvhuso!

Ndi nga nḓila dzifhio tharu dze ra gudiswa ngadzo u huwelela nga ha Muvhuso wa Mudzimu?