TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO August 2015

Heyi khandiso i na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 28 September u swika nga ḽa 25 October, 2015.

Elekanyani Nga Ha Lufuno Lwa Yehova Lwa Tshoṱhe

Ni nga vha hani na vhungoho ha uri Yehova u na inwi naho no sedzana na zwiimo zwi konḓaho

Dzulani No Lindela!

Ri na zwiitisi zwivhili zwa uri ri dzule ro lavhelela vhufhelo ha ano maitele.

Ḓilugiseleni Zwino U Tshila Shangoni Ḽiswa

Vhathu vha Mudzimu vha na zwipikwa zwi fanaho na zwa muthu ane a ṱoḓa u pfulutshela kha ḽiṅwe shango.

Ni Ṱhogomele Vhane Na Konana Navho Kha Ano Maḓuvha A Vhufhelo

U vha na Vhukonani zwi katela zwi fhiraho u sokou fhedza tshifhinga na vhathu.

“Hu Takale Zwiṱangadzime Zwoṱhe-Zwoṱhe”

Vhalani nganeavhutshilo ya Geoffrey Jackson, ane a shuma sa muṅwe wa Tshigwada Tshi Langaho.