TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO July 2015

Heyi khandiso i na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 31 August u swika nga ḽa 27 September, 2015.

Shumani U Itela U Khwinisa Paradiso Ya Lwa Muya

Naa paradiso ya lwa muya na thembele ya lwa muya zwi a fana? Ndi “paradiso” ifhio ye Paulo a i vhona kha “ḽiṱaḓulu ḽa vhuraru”?

“U Vhofhololwa Haṋu Hu Tsini”!

Ndi mulaedza ufhio une wa ḓo huwelelwa musi maṱungu mahulu o no thoma? Hu ḓo itea mini kha vhaḓodzwa nga tshenetsho tshifhinga?

Dzulani Ni Tshi Fulufhedzea Kha Muvhuso Wa Mudzimu

Vhakriste vha nga ḓigudisa hani uri vha dzule vha tshi fulufhedzea kha Yehova na Muvhuso wawe?

Hafha Ndi Fhethu Hashu Ha Vhurabeli

Ri nga sumbedza hani uri ri ṱhonifha fhethu hashu ha vhurabeli? Holo dzashu dza Muvhuso dzi fhaṱwa hani na u ṱhogomelwa nga zwa dzitshelede?

NGANEAVHUTSHILO

U Humbula Lufuno Lwanga Lwa U Thoma Zwo Nthusa U Konḓelela

Ḓiphineni nga nganeavhutshilo ya Anthony Morris III, muraḓo wa Tshigwada tshi Langaho tsha Ṱhanzi dza Yehova.