TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO May 2015

Heyi khandiso i na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 29 June u swika nga ḽa 26 July, 2015.

Ni Fhaṱuwe—Sathane U Ṱoḓa U Ni Mila!

Zwithu zwiraru zwa Sathane zwi mu ita uri a vhe swina ḽa khombo vhukuma.

Ni Nga Lwa Na Sathane—Nahone Na Kunda!

Ni nga iledza hani zwikwekwe zwa Sathane zwa u ḓikukumusa, zwithu zwi vhonalaho na u ḓifara luvhi nga zwa vhudzekani?

Vho “Vhona” Zwithu Zwe Zwa Fulufhedziswa

Vhanna na vhafumakadzi vha fulufhedzeaho vha tshifhingani tsho fhiraho vho vhea tsumbo yavhuḓi ya u vhona phaṱhutshedzo dza tshifhinga tshi ḓaho nga maṱo a muhumbulo.

Edzisani We A Fulufhedzisa Vhutshilo Vhu Sa Fheli

Naa zwa vhukuma ri a kona u pfesesa zwiimo zwine ra sa athu u zwi tshenzhela?

Mbudziso Dzi Bvaho Ha Vhavhali

Ndi nnyi Gogo kha ḽa Magogo ḽe ha ambiwa nga haḽo kha bugu ya Hesekiele?

Ndi Ngani U Bviswa Tshivhidzoni Hu Ndugiselelo Ya Lufuno

Zwithu zwine zwa ita uri ri pfe vhuṱungu vhuhulwane zwi nga vha hani zwavhuḓi?