TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO March 2015

Heyi khandiso i na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 4 May u swika 31, 2015.

‘Yeneyo Ndi Nḓila Ine Wa I Takalela’

Ndi ngani miṅwahani ya zwenezwino, khandiso dzashu kanzhi dzi tshi ṱalusa mafhungo a Bivhili nga nḓila i pfalaho na yo leluwaho?

Naa Ni Ḓo ‘Dzula No Fhaṱuwa’?

Vhalani kupfesesele kwo khwiniswaho nga ha tshifanyiso tsha Yesu tsha vhasidzana vha fumi, tshine tsha livhisa ṱhogomelo kha tshifanyiso tsho leludzwaho na mulaedza wo ṱavhanyiswaho.

Mbudziso Dzi Bvaho Ha Vhavhali

Tshifhingani tsho fhiraho, kanzhi khandiso dzashu dzo vha dzi tshi amba nga ha pfanyisedzo na u ḓadzea ha zwine zwa khou fanyiswa, fhedzi miṅwahani ya zwenezwino, a si kanzhi i tshi amba nga hazwo. Ndi ngani zwo ralo?

Gudani Kha Tshifanyiso Tsha Dzitalente

Heyi thero i khwinisa nḓila ine ra pfesesa ngayo nga ha tshifanyiso tsha dzitalente.

Ri Tikedza Vharathu Vha Kristo Nga U Fulufhedzea

Vhane Kristo a vha haṱula sa nngu vha tikedza hani vharathu vhawe?

U Vhinga Kana U Vhingwa “Murenani Fhedzi”—Naa Zwi Kha Ḓi Shuma?

Vho ḓiimiselaho u tevhela nyeletshedzo ya Mudzimu vha takadza mbilu yawe nahone vha wana phaṱhutshedzo dza lwa muya.