Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Ni A Zwi Humbula?

Ni A Zwi Humbula?

Naa no vhala nga vhuronwane thero dza zwenezwino dza Tshiingamo? Vhonani arali ni tshi nga fhindula mbudziso dzi tevhelaho:

Naa zwo tea uri Vhakriste vha fhise tshitumbu?

U fhisa tshitumbu kana u sa tshi fhisa ndi phetho ya muthu nga eṱhe. Naho Bivhili i sa ambi nga ho livhaho nga ha zwenezwi, ndi zwavhuḓi u ṱhogomela uri zwitumbu zwa Khosi Saulo na murwa wawe Yonathani zwo fhiswa nahone zwa kona u vhulungwa. (1 Sam. 31:2, 8-13)—6/15, siaṱari 7.

Ni fanela u amba hani na muswa waṋu a re miṅwahani ya vhufumi ni sa mu semi?

Ṱhogomelani uri ṅwana waṋu a re miṅwahani ya vhufumi a nga vha a tshi khou lingedza u shumisa vhukoni hawe ha u humbula, nahone a nga vha a sa imi kha fhungo ḽe a ḽi amba. Nṱhani ha u ḓidzhenisa kha tsemano, dovhololani zwe a zwi amba. Ivhani na muṱangano wa muṱa une khawo na haseledza nga ha tshifhinga tsha u vhuya hayani na miṅwe milayo ya hayani.—1/1, masiaṱari 8-10.

Ndi khaedu dzifhio dzine muthu a nga sedzana nadzo musi a tshi pfulutshela kha ḽiṅwe shango u itela u shuma hune ha vha na ṱhoḓea khulwane?

Khaedu tharu ndi (1) u ḓowelana na matshilele maswa, (2) u ṱuvha hayani na (3) u ita vhukonani na vhahashu vha henefho. Vhanzhi vhe vha sedzana na dzenedzo khaedu vho fhaṱutshedzwa vhukuma.—7/15, masiaṱari 4-5.

Naa lufu ndi ambadzifhele?

Mvuwo ye ya itwa nga Yesu yo sumbedza zwavhuḓi uri Mudzimu o ṋea Yesu maanḓa a u kunda lufu. Zwi re zwone ndi uri Bivhili i ri Yesu u na “khoṋo dza lufu.” (Nzumb. 1:18) Nga zwenezwo, Yesu u ḓo hoṋolola gethe dza mavhiḓa, samusi o amba uri tombo ḽe ḽa vha ḽi vhiḓani ḽa Lazaro ḽi phiguluswe. (Yoh. 5:28, 29)—3/1, masiṱari 6-7.

Ndi ngani zwibammbiri zwiswa zwi tshi shumisea nahone zwo leluwa u zwi shumisa?

Zwoṱhe zwo itwa nga nḓila i fanaho. Tshibammbiri tshiṅwe na tshiṅwe tshi ri ṱuṱuwedza uri ri vhale Bivhili na u vhudzisa ṋemuḓi mbudziso. Hu sa londwi uri ṋemuḓi u fhindula hani, ri nga vula nga ngomu nahone ra mu sumbedza zwine Bivhili ya zwi amba. Ri nga dovha ra mu sumbedza na mbudziso ine ra nga i haseledza kha lwendo lwa u vhuyelela.—8/15, masiaṱari 13-14.

Ndi vhukando vhufhio vhuraru vhune ha nga thusa muthu u iledza milingo?

Vhukando vhuraru ndi (1) lindani maṱo aṋu, (2) lindani muhumbulo waṋu, (3) lindani nḓila dzaṋu. Musi ni tshi ima no khwaṱha na iledza mulingo, ni nga vha na vhungoho ha uri Mudzimu u ḓo ḓirwa khana nga inwi! (Mir. 27:11)—5/1, masiaṱari 12-14.

Vhabebi vha Vhakriste vha nga ita mini u itela u livhisa vhana vhavho?

Ndi zwa ndeme u thetshelesa vhana u itela u vha ḓivha. Lwelani u vha kwanzwa nga lwa muya. Sa tsumbo, vhalivhiseni nga lufuno musi vha tshi thoma u timatima zwithu zwa lwa muya.—9/15, masiaṱari 18-21.

Ndi afhio mavhonele a Mudzimu nga ha u daha?

Musi Yehova Mudzimu a tshi shumisa Ipfi ḽawe ḽine ḽa vha Bivhili, o ri gudisa uri ri vhe na mavhonele avhuḓi nga ha vhutshilo hashu, muvhili washu, na vhukoni hashu. Vhukuma, Mudzimu u ṱoḓa ri tshi ṱhonifha na u shumisa muvhili na vhutshilo hashu zwavhuḓi. (2 Vhakor. 7:1)—7/1, masiaṱari 4-6.

Ndi milanga ifhio i re Bivhilini ine ya ita uri vhaṅwe vha vhuse na Kristo?

Nga murahu ha tshilalelo tsha u fhedza na vhaapostola, Yesu o vhofha mulanga na vhafunziwa vhawe vha fulufhedzeaho une wa vhidzwa mulanga wa Muvhuso. (Luka 22:28-30) U vha khwaṱhisedza uri vha ḓo vhusa na Yesu ṱaḓulu.—10/15, masiaṱari 16-17.

Ndi nnyi o itaho Mudzimu?

O vha hone hu sa athu u vha na zwivhumbiwa zwo ṱalifhaho, zwi fanaho na Murwa wawe mubebwa e eṱhe na vharuṅwa. (Yobo 38:4, 7; Vhakol. 1:15) Zwi a pfala uri mathomoni o vha a tshi tshila e eṱhe. A zwi konadzei uri o sikwa; ho vha hu si na tshithu tshi tshilaho tshee tsha vha tshi tshi nga mu sika.—9/1, siaṱari 15.

Ndi vhafhio ‘vhathu vhane vha vhidzwa nga dzina ḽawe’ vhe Yakobo a amba nga havho, samusi zwo sumbedzwa kha Mishumo 15:14?

Vhenevho ndi Vhayuda na vhatendi vha si Vhayuda vhe Mudzimu a vha nanga uri vha vhe lushaka lwawe uri vha “ḓivhadze huṅwe na huṅwe nga ha vhugala” ha we a vha vhidza. (1 Pet. 2:9, 10)—11/15, siaṱari 24-25.