TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO December 2014

Heyi khandiso i na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 2 February, u swika 1 March, 2015.

O Vha A Tshi “Ḓivha Nḓila”

Guy H. Pierce, muraḓo wa Tshigwada Tshi Langaho tsha Ṱhanzi dza Yehova, o fa nga Ḽavhuvhili ḽa 18 March, 2014.

Yehova U Fhaṱutshedza Vhukuma Vha Re Na Muya Wa U Ḓifunela

Ri nga guda ngudo ya ndeme nga ha u ṋeela kha ndaela ye Mudzimu a i ṋea Vhaisiraele.

‘Thetshelesani Nahone Ni Ṱalukanye’

Yesu o amba nga ha zwifanyiso zwa thoro ya luṋonya, mbiliso, muvhambadzi na lupfumo lwo dzumbwaho. Zwi amba mini?

Naa Ni A “Pfesesa”?

Zwifanyiso zwa Yesu zwa muzwali ane a eḓela, mambule na murwa wa ḽihwarahwara zwi amba mini?

Ni A Zwi Humbula?

Mbudziso dza 12 dzine na nga ḓivhudzisa dzone dzi ḓo ni thusa u humbula zwe na zwi vhala kha thero ya Tshiingamo tsha June u swika December 2014.

Naa Ni Fanela U Shandula Muhumbulo Waṋu?

Dziṅwe phetho dzine na dzi dzhia dzi fanela u itwa, fhedzi hu si dzoṱhe. Ni nga ḓivha hani phambano?

Mbudziso Dzi Bvaho Ha Vhavhali

Yeremia o vha a tshi khou amba mini musi a tshi amba nga ha Rahele nge a lilela vhana vhawe?

U Sedzana Na Vhufhelo Ha Ḽino Shango Ḽa Kale Nga Vhuthihi

Tsumbo nṋa dzi re Bivhilini dzi sumbedza ndeme ya u vha na vhuthihi, na uri zwi ḓo vha hani zwa ndeme tshifhingani tshi ḓaho.

Naa Ni A Dzhiela Nṱha Zwe Na Zwi Ṱanganedza?

Ri nga sumbedza hani uri ri dzhiela nṱha ifa ḽashu ḽa lwa muya?

Tsumbi ya Thero ya Tshiingamo tsha 2014

Mutevhe wa thero dzo gandiswaho kha khandiso dza 2014 dza Tshiingamo tsha tsimuni na tshi gudwaho.