Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Humbulani Vhane Vha Vha Tshumeloni Ya Tshifhinga Tsho Ḓalaho

Humbulani Vhane Vha Vha Tshumeloni Ya Tshifhinga Tsho Ḓalaho

“A ro ngo vhuya ra litsha u humbula u shuma haṋu nga u fulufhedzea na u ḓinetisa haṋu nga lufuno.”—1 VHATHES. 1:3.

1. Paulo o ḓipfa hani nga vhe vha shumela Yehova nga nungo dzoṱhe?

MUAPOSTOLA Paulo o humbula vhe vha shuma vhukuma vha tshi itela mafhungo maḓifha. Paulo o ṅwala uri: “A ro ngo vhuya ra litsha u humbula u shuma haṋu nga u fulufhedzea na u ḓinetisa haṋu nga lufuno na u konḓelela zwi tshi itiswa nga fulufhelo ḽine na vha naḽo kha Murena washu Yesu Kristo phanḓa ha Mudzimu washu a re Khotsi.” (1 Vhathes. 1:3) Vhukuma, Yehova u humbula u ḓinetisa ha lufuno ha vhoṱhe vhane vha mu shumela nga u fulufhedzea naho zwiimo zwavho vhutshiloni zwi tshi vha tendela u ita zwinzhi kana zwiṱuku.—Vhaheb. 6:10.

2. Ri ḓo ṱolisisa mini kha ino thero?

2 Vhunzhi ha vhashumeli nga riṋe—vha tshifhingani tsha kale na vha musalauno—vho ḓidzima zwinzhi u itela u shumela Yehova nga vhuḓalo. Kha ri ṱhogomele uri vhaṅwe vho shuma hani ḓanani ḽa u thoma ḽa miṅwaha. Ri ḓo dovha ra ṱolisisa miṅwe mifuda ya tshumelo ya tshifhinga tsho ḓalaho ya musalauno na u vhona nḓila ine ra nga humbula ngayo vhane ra vha funa vhe vha ḓiṋekedzela u itela u shuma nga nḓila dzo khetheaho.

VHAKRISTE VHA ḒANANI ḼA U THOMA ḼA MIṄWAHA

3, 4. (a) Vhaṅwe vho shuma hani ḓanani ḽa u thoma ḽa miṅwaha? (b) Ṱhoḓea dzavho dza ṋama dzo swikelelwa hani?

3 Musi Yesu a tshi kha ḓi tou bva u lovhedzwa, o thoma mushumo  we wa vha u tshi ḓo swikelela zwipiḓa zwoṱhe zwa shango. (Luka 3:21-23; 4:14, 15, 43) Nga murahu ha lufu lwawe, vhaapostola vhawe vho dzhia vhukando ha u ranga phanḓa mushumo wa u huwelela. (Mish. 5:42; 6:7) Vhaṅwe Vhakriste vha ngaho Filipo, vho shuma sa vhaevangeli na vharumiwa ngei Palestina. (Mish. 8:5, 40; 21:8) Paulo na vhaṅwe vho shuma fhethu hu re kule. (Mish. 13:2-4; 14:26; 2 Vhakor. 1:19) Vhaṅwe—sa tsumbo, Silvano (Silasi), Marko, na Luka—vho shuma sa vhaṅwalululi kana vhaṅwali. (1 Pet. 5:12) Vhahashu vha tshisadzini vha Vhakriste vho vha vha tshi shuma na vhenevho vhahashu vha tshinnani vha fulufhedzeaho. (Mish. 18:26; Vharoma 16:1, 2) Tshenzhelo dzi takadzaho dza vhoṱhe vhe vha thusa kha u bveledza Maṅwalo a Tshikriste a Lugerika dzi ita uri a takadze musi u tshi a vhala, nahone a sumbedza uri Yehova u humbula vhashumeli vhawe nga nḓila yavhuḓi.

4 Vhashumeli vha tshifhingani tsho fhiraho vho tikedzwa hani nga lwa ṋama? Nga zwiṅwe zwifhinga, vho sumbedzwa mafunda na dziṅwe thikhedzo nga Vhakriste ngavho, fhedzi vha sa vha kombetshedzi. (1 Vhakor. 9:11-15) Vhaṅwe vhathu na tshivhidzo vho vha thusa nga u ḓifunela. (Vhalani Mishumo 16:14, 15; Vhafilipi 4:15-18.) Paulo na vhe a vha a tshi tshimbila navho vho vha vha tshi shuma mushumo wa u ḓitshidza nga zwiṅwe zwifhinga u itela u swikelela ṱhoḓea dzavho.

VHASHUMELI VHA TSHIFHINGA TSHO ḒALAHO VHA MUSALAUNO

5. Vhaṅwe vhavhingani vho ri mini nga ha vhutshilo havho ha tshumelo ya tshifhinga tsho ḓalaho?

5 Ṋamusi, vhanzhi vha ita vhuḓidini kha masia o fhamba-fhambanaho a tshumelo ya tshifhinga tsho ḓalaho. (Sedzani bogisi “ Tshumelo Ya Tshifhinga Tsho Ḓalaho.”) Vha ḓipfa hani nga buḓo ḽavho ḽe vha ḽi khetha? Yeneyo ndi mbudziso ine na nga vha vhudzisa yone, nahone ni ḓo vhuyelwa vhukuma arali na ita nga u ralo. Ṱhogomelani tsumbo i tevhelaho: Muṅwe wahashu we a shuma sa muvulanḓila wa tshifhinga tshoṱhe, muvulanḓila o khetheaho, murumiwa, na u vha muraḓo wa muṱa wa Bethele mashangoni a sili u ri: “Ndi vhona u nga u vha tshumeloni ya tshifhinga tsho ḓalaho ndi khetho ya khwine vhukuma u fhira dzoṱhe dze nda vhuya nda dzi dzhia. Musi ndi na miṅwaha ya 18, zwo vha zwi tshi konḓa u khetha vhukati ha u ya yunivesithi, u shuma mushumo wa u ḓitshidza wa tshifhinga tshoṱhe kana u vula nḓila. Zwe nda zwi tshenzhela zwo ita uri ndi vhone uri Yehova ha hangwi vhuḓidini vhune na vhu ita u itela u mu shumela lwa tshifhinga tsho ḓalaho. Ndi kona u shumisa vhutsila kana vhukoni he Yehova a nṋea hone u fhira nḓila ye nda vha ndi tshi nga vhu shumisa ngayo arali ndo vha ndo tevhela buḓo ḽa shango.” Mufumakadzi wawe o amba uri: “Mushumo muṅwe na muṅwe wo nthusa uri ndi aluwe. Ro vhona tsireledzo ya Yehova na vhulivhisi hawe tshifhinga tshoṱhe nga nḓila ye zwa vha zwi sa ḓo itea ngayo arali ro vha ro bvela phanḓa na vhutshilo he ra vha ro vhu ḓowela. Ndi livhuha Yehova ḓuvha na ḓuvha nge ra vha tshumeloni ya tshifhinga tsho ḓalaho.” Naa ni ṱoḓa uri vhutshilo haṋu vhu vhe nga yeneyo nḓila?

6. Roṱhe ri fanela u vha na fulufhelo ḽifhio nga ha nḓila ine Yehova a ḓipfa ngayo nga ha tshumelo yashu?

6 Vhukuma, vhaṅwe zwiimo zwavho a zwi vha tendeli uri vha vhe tshumeloni ya tshifhinga tsho ḓalaho zwa zwino. Ri nga vha na fulufhelo ḽa uri Yehova u dzhiela nṱha vhuḓidini havho vhu bvaho mbiluni. Humbulani nga ha vhe Paulo a vha vhidza nga madzina kha Filemoni 1-3, u katela vhoṱhe vhe vha vha vhe tshipiḓa tsha tshivhidzo tsha Kolosa. (Vhalani.) Paulo o vha a tshi vha dzhiela nṱha u fana na Yehova. Nga hu fanaho, Khotsi ashu u dzhiela nṱha tshumelo yaṋu. Nga zwenezwo, ni nga tikedza hani vhane zwino vha vha tshumeloni ya tshifhinga tsho ḓalaho?

U THUSA VHAVULANḒILA

7, 8. Tshumelo ya vhuvulanḓila i katela mini, nahone vhaṅwe tshivhidzoni vha nga vha thusa hani?

7 U fana na vhaevangeli vha ḓanani ḽa u thoma ḽa miṅwaha, vhavulanḓila vha fhiseaho vha ṱuṱuwedza zwivhidzo. Vhanzhi vha lwela u swikelela awara dza 70 ṅwedzi muṅwe na muṅwe vhuḓinḓani. Ni nga vha thusa hani?

8 Muṅwe muvulanḓila wa tshisadzini ane a pfi Shari o ri: “Vhavulanḓila vha vhonala vhe na  nungo, nga u vha tshumeloni ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Naho zwo ralo, vha ṱoḓa ṱhuṱhuwedzo.” (Vharoma 1:11, 12) Muṅwe wahashu wa tshisadzini we a vula nḓila lwa miṅwaha minzhi o amba zwi tevhelaho nga ha vhavulanḓila vha tshivhidzoni tshawe: “Vha shuma nga maanḓa tshifhinga tshoṱhe. Musi vhaṅwe vha tshi vha ṋamedza goloi dzavho u ya tshumeloni, u vha ramba zwiḽiwani, u vha ṋea tshelede ya petirolo kana u vha thusa nga masheleni, vha a livhuha vhukuma. Zwi vha sumbedza uri ni a vha ṱhogomela vhukuma.”

9, 10. Vhaṅwe vho ita mini u itela u thusa vhavulanḓila tshivhidzoni tshavho?

9 Naa ni nga takalela u thusa vhavulanḓila vhuḓinḓani? Muṅwe muvulanḓila ane a pfi Bobbi o ri: “Ri ṱoḓa thikhedzo yo engedzeaho vhukati ha vhege.” Muṅwe muvulanḓila ngae ane a vha tshivhidzoni tshithihi nae o ri: “U wana vhathu vha u tshimbila navho nga masiari ndi thaidzo khulwane.” Muṅwe wahashu wa tshisadzini ane zwino a shuma ngei Bethele ya Brooklyn o amba zwi tevhelaho nga ha tshumelo yawe ya musi a tshi kha ḓivha muvulanḓila: “Muṅwe wahashu we a vha e na goloi o ri, ‘Tshifhinga tshoṱhe musi hu si na ane na nga tshimbila nae ni mmbudze, ndi ḓo tshimbila na inwi.’ Vhukuma, o ita uri ndi dzule ndi muvulanḓila.” Shari u ri: “Nga murahu ha tsimu, vhavulanḓila vha siho mbinganoni kanzhi vha vha na vhuludu. Ni nga ramba vhahashu vha tshinnani na vha tshisadzini vha siho mbinganoni kha vhurabeli haṋu ha muṱa nga zwiṅwe zwifhinga. U vha katela kha zwiṅwe zwithu zwi vha thusa u dzula vho khwaṱha.”

10 Musi a tshi humbula tshifhinga tsha musi a tshee muvulanḓila na vhaṅwe vhahashu vha tshisadzini vha songo vhingwaho, muṅwe wahashu wa tshisadzini o no fhedzaho miṅwaha ya 50 e tshumeloni ya tshifhinga tsho ḓalaho o ri: “Vhahulwane vhashu vho vha vha tshi dalela vhavulanḓila nga murahu ha miṅwedzi i si gathi. Vho vha vha tshi ri vhudzisa nga ha mutakalo washu, mushumo washu wa u ḓitshidza na nga ha mbilaelo dzashu. Vho vha vha tshi zwi ita zwi tshi bva mbiluni. Vho vha vha tshi dalela hune ra dzula hone u itela u vhona arali ri tshi ṱoḓa thikhedzo.” Zwenezwi zwi nga ni humbudza zwe Paulo a zwi dzhiela nṱha nga ha zwithu zwe a itelwa nga muṅwe munna wa ngei Efesa.—2 Tim. 1:18.

11. U vha muvulanḓila o khetheaho zwi katela mini?

11 Zwiṅwe zwivhidzo zwi na vhavulanḓila vho khetheaho. Vhunzhi ha vhenevho vhahashu vha tshinnani na vha tshisadzini vha lwela  u swikelela awara dza 130 ṅwedzi muṅwe na muṅwe vhuḓinḓani ha tsimu. Nga nṱhani ha tshifhinga tshine vha tshi fhedza vhuḓinḓani na nga u thusa nga dziṅwe nḓila, vha na tshifhinga tshiṱuku kana a vha na tshifhinga tsha u ita mushumo wa u ḓitshidza. Ofisi ya davhi i vha ṋea zwiṱuku-ṱuku ṅwedzi muṅwe na muṅwe u itela uri vha kone livhisa ṱhogomelo kha vhuḓinḓa.

12. Vhahulwane na vhaṅwe vha nga thusa hani vhavulanḓila vho khetheaho?

12 Ri nga thusa hani vhavulanḓila vho khetheaho? Muṅwe muhulwane wa ofisi ya davhi ane a anzela u amba na vhunzhi havho u ri: “Vhahulwane vha fanela u amba navho, u ḓivha zwiimo zwavho na u ḓivha nḓila ine vha nga vha tikedza ngayo. Dziṅwe Ṱhanzi dzi humbula uri vhavulanḓila vho khetheaho vha ṱhogomelwa nga vhuḓalo ngauri hu na zwiṱuku-ṱuku zwine vha ṋewa zwone, fhedzi vhahashu vha henefho vha nga vha thusa nga nḓila nnzhi.” U fana na vhavulanḓila vha tshifhinga tshoṱhe, vhavulanḓila vho khetheaho vha takalela u shuma na vhaṅwe vhuḓinḓani ha tsimu. Naa ni nga thusa nga yeneyo nḓila?

U THUSA VHALAVHELESI VHA DALELAHO

13, 14. (a) Ri fanela u humbula mini nga ha vhalavhelesi vha dalelaho? (b) Ni vhona u nga ni nga ita mini u itela u tikedza vha re mushumoni wa u dalela?

13 Vhalavhelesi vha dalelaho na vhafumakadzi vhavho kanzhi vha dzhiiwa sa vhathu vho khwaṱhaho nga lwa muya, vhane vha kona u konḓelela. Zwenezwo ndi ngoho, fhedzi na vhone vha ṱoḓa ṱhuṱhuwedzo, vhathu vhane vha ḓo tshimbila navho vhuḓinḓani, na u vha katela kha u ḓimvumvusa. Hu pfi mini arali vha nga lwala vha ya vhuongeloni, khamusi vha tshi ṱoḓa u itwa muaro kana ngalafho? Zwi a vha homolosa musi vhahashu vha tshinnani na vha tshisadzini vha tshivhidzoni tsha havho vha tshi vha tikedza nga zwishaiwa zwavho na u vha na dzangalelo khavho. Ri nga humbula nḓila ye Luka, “ṅanga i funwaho,” ane a vha muṅwali wa bugu ya Mishumo, a kwamea ngayo nga Paulo na vhaṅwe vhe a vha a tshi tshimbila navho.—Vhakol. 4:14; Mish. 20:5–21:18.

14 Vhalavhelesi vha dalelaho na vhafumakadzi vhavho vha a ṱoḓa u vha khonani dza tsini nahone zwi nga vha takadza u vha khonani dzo raloho. Muṅwe mulavhelesi wa ḽiisela o ṅwala u ri: “Khonani dzanga dzi a zwi ḓivha musi ndi tshi ṱoḓa ṱhuṱhuwedzo. Vha vhudzisa mbudziso dza vhuṱali, nahone zwenezwi zwi nthusa uri ndi kone u amba nga ha mbilaelo dzanga. Nga u tou thetshelesa fhedzi, vha vha thuso khulwane.” Vhalavhelesi vha dalelaho na vhafumakadzi vhavho vha dzhiela nṱha vhukuma dzangalelo ḽine vhahashu vha tshinnani na vha tshisadzini vha ḽi sumbedza.

U TIKEDZA MIRAḒO YA MUṰA WA BETHELE

15, 16. Ndi mushumo ufhio une miraḓo ya Bethele na vhane vha shuma Holoni dza Maguvhangano vha u ita nahone ri nga vha tikedza hani?

15 Shangoni ḽoṱhe, vhane vha shuma Bethele na Holoni dza Maguvhangano vha ita mushumo wa ndeme vhukuma wa u tikedza mushumo wa Muvhuso mashangoni ane a lavheleswa nga ofisi yavho ya davhi. Arali tshivhidzo tsha haṋu kana ḽiisela ḽa haṋu ḽi na miraḓo ya Bethele, ni nga sumbedza hani uri ni a vha humbula?

16 Musi vha tshi tou thoma u swika Bethele, vha nga ṱuvha hayani ngauri vho sia miṱa na khonani dzavho. Vha a takala vhukuma musi miṅwe miraḓo ya Bethele na vhane vha ṱanganela navho tshivhidzoni vha tshi vha khonani dzavho! (Marko 10:29, 30) Mbekanyamushumo yavho i vha tendela uri vha ye miṱanganoni ya tshivhidzo na u shela mulenzhe tshumeloni ya tsimu vhege iṅwe na iṅwe. Naho zwo ralo, nga zwiṅwe zwifhinga miraḓo ya Bethele i vha na mishumo yo engedzeaho. Musi tshivhidzo tshi tshi pfesesa zwenezwi na u sumbedza uri tshi dzhiela nṱha miraḓo ya Bethele na mushumo une vha u ita, muṅwe na muṅwe u a vhuyelwa.—Vhalani 1 Vhathesalonika 2:9.

U THUSA VHASHUMELI VHA TSHIFHINGA TSHO ḒALAHO VHA RE KHA MAṄWE MASHANGO

17, 18. Ndi ufhio mushumo une wa itwa nga vhashumeli vha tshifhinga tsho ḓalaho mashangoni a sili?

17 Vhane vha tenda u shuma kha maṅwe mashango vha nga wana uri zwiḽiwa, nyambo, maitele, na zwiimo a zwi fani na zwe vha zwi ḓowela. Ndi ngani vha tshi khetha u sedzana na vhuleme ha dzenedzo tshanduko?

 18 Vhaṅwe ndi vharumiwa, vhane zwihuluhulu vha shuma tsimuni ine vhathu vhanzhi vha nga vhuyelwa nga ngudo yo khetheaho ye vha i wana. Ofisi ya davhi i ṋea vharumiwa vhudzulo ho linganelaho na zwiṱuku-ṱuku u itela uri vha kone u renga zwithu zwine vha zwi shaya. Vhaṅwe vhane vha shuma kha maṅwe mashango vho avhelwa u shuma ofisini ya davhi kana u thusa kha u fhaṱa zwifhaṱo zwa davhi, fhethu ha u ṱalutshedzela, Holo dza Maguvhangano kana Holo dza Muvhuso. Vha ṋewa zwiḽiwa, vhulalo na dziṅwe tshumelo. U fana na miraḓo ya Bethele, vha ya miṱanganoni tshifhinga tshoṱhe nahone vha shuma tsimu na tshivhidzo tshe vha avhelwa khatsho, nga zwenezwo vha tou vha phaṱhutshedzo nga nḓila nnzhi.

19. Ndi mini zwine ra fanela u zwi humbula nga ha vhane vha shuma kha maṅwe mashango?

19 Ni nga dzula hani ni tshi humbula vhashumeli vha tshifhinga tsho ḓalaho? Humbulani uri vha nga vha vha songo ḓowela zwiḽiwa zwa kha shango ḽine vha vha khaḽo zwino—zwihuluhulu arali vha tshi kha ḓi tou bva u swika. Zwenezwi ni songo zwi hangwa musi ni tshi vha ramba zwiḽiwani; ni nga thoma nga u vha vhudzisa uri ndi zwifhio zwiḽiwa zwine vha takalela u zwi ḽa kana u zwi lingedza. Ni songo vha fhelela mbilu musi vha tshi guda luambo lune lwa ambiwa henefho na maitele a hone. Zwi nga vha dzhiela tshifhinga uri vha pfesese zwoṱhe zwine na zwi amba, fhedzi ni nga vha thusa nga vhuthu musi zwi tshi ḓa kha kubulele kwa maipfi. Vha ṱoḓa u guda!

20. Ndi ifhio nḓila yavhuḓi ine ra nga humbula ngayo vha re tshumeloni ya tshifhinga tsho ḓalaho na vhabebi vhavho?

20 Vhashumeli vha tshifhinga tsho ḓalaho vha a aluwa samusi na vhabebi vhavho vha tshi khou ḓi aluwa. Arali vhabebi vhavho vhe Dziṱhanzi, kanzhi lutamo lwavho ndi lwa uri vhana vhavho vha bvele phanḓa kha mishumo yavho. (3 Yoh. 4) Vhukuma, vhashumeli vha tshifhinga tsho ḓalaho vha ḓo ita zwoṱhe zwine vha nga kona arali vhabebi vhavho vha tshi ṱoḓa u ṱhogomelwa nahone vha ḓo vha thusa nga hune zwa nga konadzea ngaho. Naho zwo ralo, vhane vha vha hayani vha nga thusa vhane vha vha tshumeloni ya tshifhinga tsho ḓalaho nga u vha ṱhogomelela vhabebi vhavho vha re vhalala arali vha tshi ṱoḓa thuso. Ni songo hangwa uri vhashumeli vha tshifhinga tsho ḓalaho vha na vhuḓifhinduleli ha u ita mushumo wa ndeme u fhira yoṱhe ye ya vhuya ya itwa shangoni. (Mat. 28:19, 20) Naa inwi kana tshivhidzo tsha vhoiwe tshi nga thusa vhabebi vhane vha vha na vhana vha re tshumeloni ya tshifhinga tsho ḓalaho?

21. Vhaṅwe vhane vha vha tshumeloni ya tshifhinga tsho ḓalaho vha ḓipfa hani nga thuso na khuthadzo zwine vhaṅwe vha vha ṋea zwone?

21 Vhane vha dzhenelela tshumelo ya tshifhinga tsho ḓalaho vha ita nga u ralo hu si nga nṱhani ha u ṱoḓa tshelede, fhedzi nga nṱhani ha uri vha ṱoḓa u ṋea Yehova na vhaṅwe vhathu. Vha dzhiela nṱha zwi tshi bva mbiluni thuso iṅwe na iṅwe ine na nga vha ṋea yone. Muṅwe wahashu ane a shuma kha ḽiṅwe shango o amba nḓila ine vhanzhi vha ḓipfa ngayo musi a tshi ri: “Na vhurifhi vhune ha sumbedza u livhuha, zwi sumbedza uri vhaṅwe vha a ni humbula nahone vha a takalela mushumo une na u ita.”

22. Ni ḓipfa hani nga tshumelo ya tshifhinga tsho ḓalaho?

22 U shumela Yehova lwa tshifhinga tsho ḓalaho ndi nḓila i vhuyedzaho vhukuma vhutshiloni. A zwo ngo leluwa, fhedzi zwi a thusa na u fusha. Nahone ndi ndugiselelo yavhuḓi vhukuma kha u vha na dakalo ḽi sa fheli ḽe ḽa lavhelelwa nga vhashumeli vhoṱhe vha Yehova Mudzimu vha fulufhedzeaho nga fhasi ha Muvhuso wawe. U nga ri roṱhe ri nga ‘humbula u shuma nga u fulufhedzea na u ḓinetisa nga lufuno,’ ha vhane vha vha tshumeloni ya tshifhinga tsho ḓalaho.—1 Vhathes. 1:3.