TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO September 2014

Heyi khandiso i na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 27 October u swika 30 November, 2014.

Naa Ni A “Ṱoḓa” U Fanelea U Ita Mishumo Yavhuḓi?

Ni nga zwi ita hani nga nḓila yavhuḓi?

Naa Ni A Tenda Uri No Wana Ngoho? Ndi Ngani?

Heyi thero i ḓo haseledza zwiṅwe zwiitisi zwine zwa ita uri vhathu vhanzhi vha tende uri Ṱhanzi dza Yehova dzo wana ngoho. Ri ḓo dovha ra ṱolisisa zwiitisi zwi itaho uri Ṱhanzi dzi tende uri dzo wana ngoho.

Shumelani Mudzimu Nga U Fulufhedzea Hu Sa Londwi “Maṱhupho Manzhi”

Muṅwe na muṅwe u sedzana na maṱhupho ngauri u tshila shangoni ḽa Sathane. Sathane u shumisa nḓila dzifhio dza u vutshela? Ri nga ḓilugiselela hani u sedzana nadzo?

Vhabebi—Livhisani Vhana Vhaṋu

Vhabebi vha na vhuḓifhinduleli ha u alusa vhana vhavho “nga u vha laya na u vha ṱuṱuwedzela zwa Yehova.” (Vhaefesa 6:4) Heyi thero i haseledza nga ha nḓila tharu dzine vhabebi vha nga livhisa ngadzo vhana vhavho na u vha thusa uri vha fune Yehova.

Mbudziso Dzi Bvaho Ha Vhavhali

Naa zwine Bivhili ya zwi amba kha Psalme ya 37:25 na Mateo 6:33 zwi amba uri Yehova a nga si vhuye a tendela Vhakriste vha tshi pfa nḓala?

Lufu Swina Ḽa U Fhedza, Lu Ḓo Fheliswa

Lufu na zwoṱhe zwine zwa ita uri lu vhe hone, zwi ita uri hu vhe na tshengelo khulwane. Ndi ngani vhathu vha tshi fa? ‘Lufu lune lwa vha swina ḽa u fhedza lu ḓo fheliswa’ hani? (1 Vhakorinta 15:26) Sedzani nḓila ine phindulo ya ombedzela ngayo khaṱulokwayo ya Yehova, vhuṱali, zwihuluhulu lufuno lwawe.

Humbulani Vhane Vha Vha Tshumeloni Ya Tshifhinga Tsho Ḓalaho

Vhagwadameli vha Yehova vha shuma nga maanḓa tshumeloni ya tshifhinga tsho ḓalaho. Ri nga ita mini u itela u humbula ‘mushumo’ wavho wa u ‘fulufhedzea’ na u ‘ḓinetisa nga lufuno’?—1 Vhathesalonika 1:3.