Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 ZWE RA ZWI VHULUNGA

“Eureka Drama” Yo Thusa Vhathu Vhanzhi U Wana Ngoho Ya Bivhili

“Eureka Drama” Yo Thusa Vhathu Vhanzhi U Wana Ngoho Ya Bivhili

“EUREKA!” Ḽeneḽo ipfi ḽi amba uri “Ndo i wana!” Ḓanani ḽa vhu-19 ḽa miṅwaha musi hu tshi tumbulwa musuku ngei California kha ḽa U.S.A., ḽeneḽo ipfi ḽo vha ḽi tshi ambiwa nga mubwi wa musuku musi o wana musuku. Naho zwo ralo, Charles Taze Russell na Vhagudi ngae vha Bivhili, vho wana zwithu zwa ndeme vhukuma—ngoho ya Bivhili. Nahone vho vha vho ḓiimisela u i vhudza vhaṅwe.

Nga tshilimo tsha 1914, vhathu vha dzimilioni vha dzulaho ḓoroboni khulwane, vho kuvhangana u itela u vhona “Photo-Drama of Creation,” filimu ye ya vha i tshi dzhia awara dza malo, yo bveledzwaho nga Dzangano ḽa Vhagudi vha Bivhili vha Tshaka Dzoṱhe ([International Bible Students Association] I.B.S.A.). Yo vha i na zwifanyiso zwavhuḓi zwi tshimbi-tshimbilaho, slide dzi re na mivhala yavhuḓi, muanetsheli a nyanyulaho na muzika wavhuḓi wa classic, yeneyo khaseledzo yo thewaho Bivhilini yo sumbedza vhaṱaleli nga ha tsiko, ḓivhazwakale ya vhathu u swika mafheloni a vhuvhusi ha Yesu Kristo Ha U Vhusa Ha Miṅwaha Ya Tshigidi.—Nzumb. 20:4. *

Fhedzi hu pfi mini nga vhe vha vha vha tshi dzula ḓoroboni ṱhukhu na mahayani? U itela uri vhane vha ṱoḓa ngoho vha si ṱahele, nga August 1914, I.B.S.A. yo bvisa “Eureka Drama”—filimu i hwaleaho ine ya ṱoḓa u fana na “Photo-Drama” i si na zwifanyiso zwi tshimbila-tshimbilaho. Ho vha hu na mifuda miraru ine vhathu vha nga khetha khayo, nahone muṅwe na muṅwe wayo wo vha u tshi wanala nga nyambo dzo vhalaho: “Eureka X” yo vha i na muanetsheli na muzika zwo rekhodiwaho. “Eureka Y” yo vha i na zwithu zwoṱhe zwo rekhodiwaho u katela na zwifanyiso zwavhuḓi zwa dzi-slide. “Eureka Family Drama,” yo itelwaho u shumiswa hayani, yo vha i na fhethu hune ha anetshelwa na dzinyimbo. Giramafoni dzi sa ḓuri na mutshini wa u zwi tamba na zwone zwo vha zwi tshi wanala.

Ho vha hu tshi shumiswa mutshini wa u tamba filimu u itela u sumbedza slide dzi re na mivhala

Samusi zwo vha zwi sa ṱoḓei uri Vhagudi vha Bivhili vha vhe na mutshini wa u tamba filimu kana tshikirini tshihulwane, vho vha vha tshi kona u sumbedza yeneyi filimu ya mahala vhathu vhane vha dzula mahayani, vha swikelela fhethu huswa nga mulaedza wa Muvhuso. “Eureka X” ine ya vha na maipfi fhedzi, yo vha i tshi tambiwa vhusiku na masiari. Mutshini wa dzi-slide wa “Eureka Y” wo vha u tshi shuma u si na muḓagasi, u tshi shumisa luvhone lwa carbide. Watch Tower ya luambo lwa Finland yo vhiga uri: “Ri nga kona u sumbedza zwenezwi zwifanyiso huṅwe na huṅwe.” Zwenezwo zwo vha zwi ngoho!

Nṱhani ha u hira fhethu huhulwane ha u vhona dzifilimu, Vhagudi vha Bivhili vha re na vhutsila kanzhi vho vha vha tshi wana fhethu ha mahala, hu ngaho kilasini, khothe, zwiṱitshini zwa tshidimela kana fhethu huhulwane ha u mvumvusa vhaeni. Vhunzhi ha dzenedzo filimu dzo vha dzi tshi vhonelwa nnḓa ho itwa “tshikirini” nga labi ḽitshena ḽo nembeledzwaho kha luvhondo. Anthony  Hambuch o ṅwala uri: “Vhorabulasi vho vha vha tshi ri itela mudavhi tsimuni dzavho, vha vhea zwiguthe zwinzhi zwe vhathu vha vha vha tshi dzula khazwo u itela u ḓiphina nga mbekanyamushumo.” Tshenetshi tshigwada tsha “Eureka” tsho vha tshi tshi shumisa “Drama wagon” u itela u vhea mitshini, mihwalo, zwithu zwa u gammba na zwa u bika.

Vhathetshelesi vha “Eureka” huṅwe fhethu vho vha vhe vhaṱuku nahone huṅwe vha tshi vha vhe vhanzhi. Ngei United States, vhathu vha 400 vho ya dzikilasini u itela u vhona filimu ḓoroboni i re na vhathu vha 150. Huṅwe fhethu, vhaṅwe vhathu vho vha vha tshi tshimbila khilomithara dza malo musi vha tshi ya, na dziṅwe dza malo musi vha tshi vhuya u itela u vhona “Eureka Drama.” Ngei Sweden, vhahura vha Charlotte Ahlberg vhe vha kuvhangana muḓini wawe muṱuku “vho ḓipfa vho kwamea vhukuma” musi vha tshi pfa dzenedzo filimu dzo rekhodiwaho. Vhathu vha 1500 vho ya u vhona filimu dzo rekhodiwaho ḓoroboni ṱhukhu ya Australia. Watch Tower yo vhiga uri zwikoloni zwa murole wa nṱha na magudedzini, “vhophurofesa na vhagudi vho nyanyulwa nga zwifanyiso na rekhodo dzavhuḓi dza giramafoni.” “Eureka Drama” yo vha i tshi ḓivhiwa na fhethu hune ha vhoniwa dzifilimu.

U ṰAHULELA MBEU YA NGOHO

“Eureka Drama” yo vha tshishumiswa tsha ndeme kha “Mushumo Wa U Ṱanḓavhudza Kilasi,” he kilasi ya Vhagudi vha Bivhili ya rumela zwiambi u itela u thoma kilasi ntswa dza pfunzo. Zwi a konḓa u ḓivha tshivhalo tsha vhathu vhe vha vhona “Eureka Drama.” “Drama”nnzhi dzo sumbedzwa lunzhi-lunzhi. Naho zwo ralo, nga 1915 kha zwigwada zwa 86 zwe zwa vha zwi tshi sumbedza yeneyi “Drama,” ndi zwa 14 fhedzi zwe zwa vha zwi tshi vhiga tshifhinga tshoṱhe. Naho muvhigo une wa itwa mafheloni a ṅwaha wo sumbedza uri tshivhalo a tsho ngo fhelela, manweledzo o sumbedza uri yeneyo “Drama” yo vhoniwa nga vhathu vha fhiraho milioni. Vhathu vha ṱoḓaho u vha 30 000 vho humbela khandiso dza Bivhili.

“Eureka Drama” i nga kha ḓi vha yo vha i si filimu i swayeaho kha ḓivhazwakale, fhedzi zwi vhonala uri yo vhonwa nga vhathu vha dzimilioni u bva Australia u ya Argentina, u bva Afurika Tshipembe u swika Zwiṱangadzimeni zwa Britain, India, na Caribbean. Vhanzhi kha vhenevho vho wana ngoho ya Bivhili—ine ya vha ya ndeme u fhira musuku—nahone vho vha vha tshi vhidzelela vha ri “Eureka!”

^ par. 4 Sedzani “Zwe Ra Zwi Vhulunga—Filimu I Fhaṱaho Lutendo I Na Miṅwaha Ya Ḓana” kha Tshiingamo tsha ḽa 15 February 2014, masiṱari 30-32.