TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO August 2014

Heyi khandiso i na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 29 September u swika 26 October, 2014.

Naa Ni Khou wana ‘Zwiḽiwa Nga Tshifhinga Tsho Teaho?’

Naa muthu u fanela u wana khandiso dzoṱhe dzine ra ṋewa nga mulanda a fulufhedzeaho u itela u dzula o khwaṱha nga lwa muya?

Ndi Ufhio Mushumo Wa Vhafumakadzi Kha Ndivho Ya Yehova?

Vhalani uri u shandukela Mudzimu zwo kwama hani vhanna na vhafumakadzi. Ṱolisisani tshenzhelo dza vhaṅwe vhafumakadzi vha fulufhedzeaho vha tshifhingani tsho fhiraho. Dovhani ni vhale nga ha nḓila ye vhafumakadzi vha Vhakriste vha shela ngayo mulenzhe kha mushumo wa Mudzimu ṋamusi.

Shumisani Ipfi Ḽa Mudzimu—Ḽi A Tshila!

Ṱhanzi dzoṱhe dza Yehova dzi ṱoḓa u bvelela vhuḓinḓani. Ṱhogomela dziṅwe nyeletshedzo dzi shumaho dzine dza sumbedza nḓila ya u shumisa Ipfi ḽa Mudzimu ḽi re na maanḓa u katela na zwibammbiri zwashu u itela u vha na nyambedzano na vhathu.

Nḓila Ine Yehova A Sendela Ngayo Tsini Na Riṋe

Ri fanela u vha na vhushaka ha tsini na Yehova. Vhalani nḓila ine tshirengululi na Bivhili zwa sumbedza ngayo uri Yehova u ṱoḓa ri tshi sendedza tsini nae.

Ipfani Ipfi Ḽa Yehova Huṅwe Na Huṅwe Hune Na Vha Hone

Vhalani uri ndi zwa ndeme lungafhani u thetshelesa ipfi ḽa Mudzimu na u amba nae. Heyi thero i ḓo ri thusa u vhona nḓila ine ra nga iledza ngayo u tendela Sathane na nḓowelo yashu ine ya itiswa nga tshivhi i tshi ri thithisa u thetshela Yehova.

‘Rembuluwani Ni Khwaṱhise Vharathu Vhaṋu’

Arali wahashu wa tshinnani o vhuya a shuma sa muhulwane, fhedzi a si tsheena ndugelo, naa a nga dovha a “ṱoḓa u vha mulavhelesi.”

Mbudziso Dzi Bvaho Ha Vhavhali

Musi Yesu a tshi amba uri vho vuswaho “a vha vhingi na u vhingwa” naa o vha a tshi khou ambela kha mvuwo ya kha ḽifhasi?

ZWE RA ZWI VHULUNGA

“Eureka Drama” Yo Thusa Vhathu Vhanzhi U Wana Ngoho Ya Bivhili

Yeneyi filimu yo pfufhifhadzwaho ya“Photo-Drama of Creation” yo vha i tshi vhoniwa na mahayani, i tshi dovha ya sumbedzwa hu si na muḓagasi.