Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

‘Eḓanyisani Hune Ṋayo Dzaṋu Dza Tshimbila Hone’ U Itela U Ita Mvelaphanḓa

‘Eḓanyisani Hune Ṋayo Dzaṋu Dza Tshimbila Hone’ U Itela U Ita Mvelaphanḓa

MUSI vhathu vha Mudzimu vha tshi pfuluwa Babele nga 537 B.C.E., Yehova o vha e na dzangalelo kha lwendo lwavho lwa u humela Yerusalema. O vha vhudza uri: “Vulelani vhathu nḓila. Fu̗kulani! Fu̗kulani gondo, kulani matombo.” (Yes. 62:10) Edzani u humbula uri vhaṅwe Vhayuda vha nga vha vho ita mini u itela u thetshelesa yeneyo ndaela. Zwigwada zwinzhi zwi nga vha zwo tshimbila phanḓa u itela u lugisa nḓila, khamusi nga u thivha milindi na u ita uri nḓila i tshimbilee zwavhuḓi. U ita nga u ralo zwi nga vha zwo thusa vhahavho vhe vha tevhela musi vha tshi khou humela shangoni ḽavho.

Zwenezwo ri nga zwi fanyisa na nḓila i livhisaho kha zwipikwa zwa muya. Yehova u ṱoḓa uri vhashumeli vhawe vhoṱhe vha tshimbile nga yeneyo nḓila hu si na zwithithisi. Ipfi ḽawe ḽi ri ṱuṱuwedza uri: “Eḓanyisa hune ṋayo dzau dza tshimbila; dzinḓila dzau dzoṱhe nga dzi luge.” (Mir. 4:26) Hu sa londwi uri ni muṱuku kana a ni muṱukusa, ni nga kona u vhona vhuṱali ha yeneyo nyeletshedzo ya Mudzimu.

LUGISELELANI NḒILA NGA U DZHIA PHETHO DZAVHUḒI

Ni nga kha ḓi vha no no pfa vhathu vha tshi amba zwithu zwi ngaho zwi tevhelaho nga ha muswa a re miṅwahani ya vhufumi: ‘Hoyu musidzana u na vhumatshelo havhuḓi’ kana ‘Hoyu mutukana u ḓo bvelela vhutshiloni.’ Nga u tou angaredza, vhaswa vha na mutakalo wavhuḓi, muhumbulo wo tshaho na lutamo luhulwane lwa u bvelela. Bivhili i ri: “Nungo ndi tshiala tsha vhatuka.” (Mir. 20:29) Muswa ane a shumisa vhukoni na nungo dzawe u itela u shumela Yehova, a nga wana zwipikwa zwa muya na dakalo ḽa vhukuma.

Samusi ni tshi zwi ṱhogomela, vhukoni ha vhaswa vhashu vhu dzhiiwa vhu ha ndeme vhukuma shangoni. Musi muswa wa Ṱhanzi a tshi ita zwavhuḓi tshikoloni, mueletshedzi wa zwa pfunzo, mugudisi kana vhagudiswa ngae vha nga tsikeledza Ṱhanzi uri i tovhole pfunzo ya nṱha sa vhukando ha uri muthu a bvelele kha ano maitele a zwithu. Kana wahashu muswa wa tshinnani kana wa tshisadzini ane a vha na  vhukoni ha zwa mitambo a nga ṱuṱuwedzwa uri a dzhie mutambo sa vhumatshelo hawe. Naa no no ḓiwana ni kha honoho vhuimo, kana ni ḓivha muṅwe o sedzanaho na wonoyo mutsiko? Ndi mini zwine zwa ḓo thusa Mukriste uri a dzhie phetho ya vhuṱali?

Pfunzo dza Bivhili dzi nga thusa muthu uri a tshimbile kha nḓila ya khwine vhutshiloni. Muhuweleli 12:1 i ri: “U songo hangwa Muvhumbi wau misi Ú tshee muswa.” Inwi na khonani dzaṋu ni nga ‘humbula hani Muvhumbi waṋu’?

Humbulani nga zwe zwa itea kha Eric * wa ngei Vhukovhela Afurika. O vha a tshi takalela u tamba bola. Musi Eric e na miṅwaha ya 15 o nangwa uri a tambe kha thimu ya lushaka. Zwenezwo zwi amba uri hu si kale, o vha a tshi ḓo lavhelela u ya u gudiswa zwa mitambo ngei Yuropa, zwe zwa vha zwi tshi ḓo ita uri a vhe mutambi wa bola o no hola. Fhedzi nyeletshedzo ine ya ri “u songo hangwa Muvhumbi wau” i shuma hani? Ndi ngudo ifhio ine inwi na khonani yaṋu na nga i guda kha enea mafhungo?

Musi a tshee tshikoloni, Eric o thoma u guda Bivhili na Ṱhanzi dza Yehova. Nga zwenezwo, o thoma u guda uri Musiki wawe u tandulula thaidzo dza vhathu lwa tshoṱhe. Eric o vhona ndeme ya u shumisa tshifhinga na nungo u itela u ita zwine Mudzimu a zwi funa. Nga nṱhani ha u vhona ndeme ya eneo mafhungo, Eric o khetha u sa tevhela buḓo ḽa zwa mitambo. Nṱhani hazwo, o lovhedzwa nahone a ita mvelaphanḓa ya lwa muya. Nga u ya ha tshifhinga, o vha mushumeli nahone nga murahu a rambiwa Tshikoloni Tsha Bivhili Tsha Vhahashu Vha Tshinnani Vha Songo Vhingaho.

Arali Eric o vha o tovhola buḓo ḽa zwa mitambo, o vha a tshi ḓo pfuma nahone a vha na bvumo. Fhedzi o ṱhogomela ngoho ya maitele a Bivhili ane a ri: “Mupfumi u ri dzhavhelo ndi thakha; u ri ndi mutsheṱo wa u khuda ngawo.” (Mir. 18:11) Vhukuma, tsireledzo ine muthu a nga vhona u nga a nga i wana kha lupfumo ndi mahandana. Zwiṅwe hafhu, vhane vha lingedza u tovhola lupfumo kanzhi vha “ḓipfisa vhuṱungu vhunzhi zwa tou nga vho tou ḓiṱhavhekanya.”—1 Tim. 6:9, 10.

Zwi takadzaho ndi uri vhaswa vhanzhi vha ḓipfa vho takala na u tsireledzea nga hu sa fheli nga u dzhenela tshumelo ya tshifhinga tsho ḓalaho. Eric o ri: “Ndo ṱanganela na tshigwada tshihulwane tsha vhashumeli vha Yehova vha tshifhinga tsho ḓalaho. Tshenetsho ndi tshigwada tsha khwine tshine nda vha khatsho nahone ndi livhuha Yehova nge a ntsumbedza nḓila nthihi ya ngoho ya dakalo na i bvelelaho vhutshiloni.”

Hupfi mini nga inwi? Nṱhani ha u tovhola zwipikwa zwa shango, ndi ngani ni sa khwaṱhisi “nḓila yaṋu” kha Yehova nga u vha muvulanḓila?—Sedzani bogosi “ U Wana Mbuyelo Dzi Sa Wanali Yunivesithi.”

BVISANI ZWITHITHISI NḒILANI YAṊU

Vhaṅwe vhavhingani vho ṱhogomela dakalo ḽa vhathu vhane vha shumela Yehova Bethele, musi vha tshi dalela ofisi ya davhi ya United States. Nga murahu, wahashu wa tshisadzini o ṅwala uri: “Ro no ḓowela nḓila ine ra ita ngayo zwithu.” Vhenevho vhavhingani vho phetha nga ḽa uri vha ḓo ḓi ṋea tshifhinga na nungo u itela u ita ndugelo dza tshumelo dzo engedzeaho.

Kha vhuṅwe vhuimo, tshanduko dze vhenevho vhavhingani vha vha vha tshi ṱoḓa u dzi ita dzo vha dzi tshi vhonala dzi tshi konḓanyana. Fhedzi ḽiṅwe ḓuvha, vho elekanya nga Luṅwalo lwa ndimana ya ḽeneḽo ḓuvha. Yo vha i tshi bva kha Yohane 8:31, hune Yesu a ri: “Arali na dzula ni kha ipfi ḽanga, ni vhafunziwa vhanga zwa vhukuma.” Musi vhe na zwenezwo muhumbuloni, vho humbula uri: “Tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra tshi ita u itela u leludza vhutshilo ndi tsha ndeme.” Vho rengisa nnḓu yavho khulwane, vha ḓileludza kha miṅwe mihwalo nahone vha pfulutshela kha tshivhidzo tshine tsha vha na ṱhoḓea. Zwino ndi vhavulanḓila, fhedzi vha dovha vha thusa kha u fhaṱa Holo dza Muvhuso na u thusa mabuthanoni a tshiṱiriki. Vha ḓipfa hani? “Ri mangadzwa nga dakalo ḽine ra ḽi wana nga u tshila vhutshilo ho leluwaho, u ita zwine ndangulo ya Yehova ya ri ṱuṱuwedza uri ri zwi ite.”

DZULANI NI TSHI ITA MVELAPHANḒA YA LWA MUYA

Solomo o ṅwala uri: “Maṱo au nga a lavhelese phanḓa hau; tsie dzau nga dzi lugele zwe wa livhana nazwo.” (Mir. 4:25) U fana na mureili ane a livhisa ṱhogomelo badani, ri fanela u iledza u thithiswa lune ra kundelwa u ḓivhetshela zwipikwa zwa lwa muya na u zwi swikelela.

Ndi zwipikwa zwifhio zwa muya zwine na nga ḓivhetshela zwone na zwine na nga zwi swikelela? U vha tshumelo ya tshifhinga tsho ḓalaho ndi tshone tshipikwa tshavhuḓi. Tshiṅwe tshi nga vha u shuma na tshivhidzo  tsha tsini tshine tsha ṱoḓa vhahuweleli vha re na tshenzhelo u itela u tshi thusa kha tsimu yatsho ine ya vha khulwane. Kana tshivhidzo tshi nga vha na vhahuweleli vhanzhi, fhedzi tshi si na vhahulwane na vhashumeli vhanzhi. Naa ni nga thusa kha iṅwe ya dzenedzo nḓila? Ndi ngani ni sa ambi na mulavhelesi wa ḽiisela u itela u vhona arali ni tshi nga kona u thusa? Arali ni na dzangalelo ḽa u thusa fhethu hune ha vha kule, ni nga humbela zwidodombedzwa nga ha zwivhidzo zwi re kule zwine zwa ṱoḓa thuso. *

Kha ri dovhe ri ṱhogomele tshiitea tsho bulwaho kha Yesaya 62:10. Vhaṅwe Vhayuda vha nga vha vho shuma vhukuma u itela uri bada ine ya vha livhisa shangoni ḽa havho i tshimbilee na uri vhathu vha Mudzimu vha kone u swika hune vha khou ya hone. Arali no ita vhuḓidini ha u swikelela zwipikwa kha tshumelo khethwa, ni songo laṱela thaula. Nga thuso ya Mudzimu, na inwi ni nga swikelela zwenezwo zwipikwa. Bvelani phanḓa ni tshi humbela vhuṱali kha Yehova, musi ni tshi khou lingedza u bvisa zwithithisi zwi re phanḓa haṋu. Nga u ya ha tshifhinga, ni nga kona u vhona nḓila ine a nga ni thusa ngayo u “eḓanyisa hune ṋayo dzau dza tshimbila.”—Mir. 4:26.

^ par. 8 Maṅwe madzina o shandulwa.

^ par. 18 Sedzani bugu U Dzudzanyelwa U Ita Zwine Yehova A Zwi Funa, masiaṱari 111-112.