Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Ni A Zwi Ḓivha?

Ni A Zwi Ḓivha?

Zwifhingani zwa Bivhili, zwo vha zwi tshi amba mini musi muthu a tshi kherula zwiambaro zwawe?

MAṄWALO a dzumbulula zwiimo zwo fhamba-fhambanaho zwine vhathu vha kherula zwiambaro zwavho. Zwiito zwo raloho zwi nga vhonala zwi tshi mangadza kha vhavhali vha musalauno, fhedzi kha Vhayuda zwo vha zwi tshi sumbedza maḓipfele mahulwane ane a itiswa nga u fulufhuwa, vhuṱungu, u nyadziwa, u sinyuwa kana u lila.

Sa tsumbo, Rubeni o ‘kherukanya zwiambaro zwawe’ musi a tshi wana uri zwe a zwi dzudzanya u itela u phulusa murathu wawe Yosefa zwo thivhelwa ngauri Yosefa o vha o no rengiselwa vhupulini. Khotsi avho Yakobo o ‘kherukanya zwiambaro zwawe’ musi a tshi humbulela uri Yakobo a nga vha o ḽiwa nga tshivhanda. (Gen. 37:18-35) Yobo o ‘kherukanya zwiambaro zwawe’ musi a tshi vhudzwa uri vhana vhawe vhoṱhe vho vhulahwa. (Yobo 1:18-20) Muḓinḓa we ‘zwiambaro zwawe zwa vha zwo kherukana’ o ḓa phanḓa ha Tshifhe Muhulu Eli u mu ḓivhadza uri Vhaisiraele vho kundwa nndwani, vharwa vhavhili vha Eli vho vhulahwa nahone mbulungelo ya mulanga yo no thubiwa. (1 Sam. 4:12-17) Musi Yosia a tshi pfa maipfi a Mulayo e a vhaleliwa one nahone a ṱhogomela vhukhakhi ha vhathu vhawe a ‘kherukanya zwiambaro zwawe.’—2 Dzikh. 22:8-13.

Tsengoni ya Yesu, Tshifhe Muhulu Kayafa o “kherula zwiambaro zwawe” musi a tshi pfa u nga Yesu o semana. (Mat. 26:59-66) U ya nga mulayo wa vhurereli wo thomiwaho nga vhafunzi, muṅwe na muṅwe we a pfa hu tshi semiwa dzina ḽa Mudzimu o vha a tshi fanela u kherula zwiambaro zwawe. Naho zwo ralo, muṅwe muhumbulo we wa vha hone nga murahu ha u fheliswa ha thembele ya Yerusalema, u amba uri “ane a pfa hu tshi semiwa Dzina ḽa Mudzimu musalauno a songo tsha kherula zwiambaro zwawe, ngauri zwiambaro zwawe zwi ḓo sala zwi madzanganda.”

Vhukuma, u kherula zwiambaro zwo vha zwi si zwa ndeme kha Mudzimu nga nnḓa ha musi muthu o vha a tshi khou lila zwi tshi bva mbiluni. Nga zwenezwo, Yehova o vhudza vhathu vhawe uri vha ‘litshe u kherula zwiambaro, vha kherukanye mbilu; vha vhuyelele khae.’—Yoele 2:13.