Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

‘Itani Zwenezwi U Itela U Nkhumbula’

‘Itani Zwenezwi U Itela U Nkhumbula’

“A livhuha, a tshi ṅwata [tshinkwa] a ri: ‘Tshi imela muvhili wanga une wa ḓo ṋekedzwa u itela inwi. Dzulani ni tshi ita zwenezwi u itela u nkhumbula.’”—1 VHAKOR. 11:24.

1, 2. Ndi mini zwine vhaapostola vha fanela u vha vho humbula nga hazwo malugana na lwendo lwa Yesu lwa u fhedzisela lwa u ya Yerusalema?

VHALINDI vha Yerusalema vho vhona ṅwedzi muswa. Magota o ḓivhadzwa nga hazwo nahone a phaḓaladza u thoma ha ṅwedzi muswa wa Nisan. Vhaḓinḓa vha phaḓaladza eneo mafhungo. Vhaapostola vho vha vha tshi zwi ḓivha uri tshifhinga tsha Paseka tshi khou sendela. Vha fanela u vha vho zwi ḓivha uri Yesu o vha a tshi ṱoḓa u ya Yerusalema u itela uri a swike Paseka i sa athu thoma.

2 Yesu na vhaapostola vhawe vho vha vhe ngei Perea (seli ha Yorodane) lwendoni lwawe lwa u fhedzisela lwa u ya Yerusalema. (Mat. 19:1; 20:17, 29; Marko 10:1, 32, 46) Musi hu tshi vho ḓivhiwa uri ḓuvha ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wa Tshiyuda wa Nisan ndi ḽa lini, Paseka yo vha i tshi ḓo farwa nga murahu ha maḓuvha a 13, musi ḽo no kovhela nga ḽa 14 Nisan.

3. Ndi ngani Vhakriste vha na dzangalelo vhukuma kha ḓuvha ḽa Paseka?

3 Ḓuvha ḽa Tshilalelo tsha Murena, ḽine ḽa vha ḓuvha ḽithihi na ḽa Paseka, ḽi ḓo vha nga ḽa 14 April, 2014 musi ḽo no kovhela. Ḽeneḽo ḽi ḓo vha ḓuvha ḽo khetheaho kha Vhakriste vha ngoho na vhathu vha re na dzangalelo. Ndi ngani? Nga nṱhani ha zwine ra zwi vhala kha 1 Vhakorinta 11:23-25 ine ya ri: “Yesu nga vhusiku he a vha a tshi ḓo fheṱiwa ngaho o dzhia tshinkwa a livhuha, a tshi ṅwata a ri: ‘Tshi imela muvhili wanga une wa ḓo ṋekedzwa u itela inwi. Dzulani ni tshi ita zwenezwi u itela u nkhumbula.’ O ita zwi fanaho na kha tshinwelo.”

4. (a) Ndi mbudziso dzifhio dzine dza nga takuwa malugana na Tshihumbudzo? (b) Ḓuvha ḽa Tshihumbudzo ḽi ḓivhiwa hani ṅwaha muṅwe na muṅwe? (Sedzani bogisi “Tshihumbudzo Tsha 2014.”)

4 A zwi timatimisi uri ni ḓo vha ni hone kha tshiitea tshee Yesu a vhudza vhatevheli vhawe uri vha tshi humbule ṅwaha muṅwe na muṅwe. Ḓivhudziseni hu tshee nga phanḓa uri: ‘Ndi fanela u lugiselela hani tshenetsho tshihumbudzo? Ndi zwifhio zwiga zwine zwa ḓo shumiswa? Hu ḓo tevhelwa maitele afhio kha tshenetsho tshiitea? Tshenetsho  tshiitea na zwiga zwine zwa ḓo shumiswa zwi amba mini kha nṋe?’

ZWIGA

5. Yesu o ita uri hu lugiselelwe mini nga Paseka ya u fhedzisela e na vhaapostola vhawe?

5 Musi Yesu a tshi vhudza vhaapostola uri vha lugise kamara ine vha ḓo ḽela khayo zwiḽiwa zwa Paseka, ho ngo amba nga ha u khavhisa ho kalulaho; nṱhani hazwo, o vha a tshi ṱoḓa kamara yo teaho nahone yo kunaho, ine ya ḓo eḓana tshigwada tsha vhathu vho rambiwaho. (Vhalani Marko 14:12-16.) Vho vha vha tshi fanela u lugiselela zwiṅwe zwithu u itela tshenetsho tshilalelo, u katela tshinkwa tshi si na mbiliso na waini tswuku. Musi vho no fhedza zwiḽiwa zwa Paseka, Yesu o livhisa ṱhogomelo kha zwenezwo zwiga zwivhili.

6. (a) Nga murahu ha zwiḽiwa zwa Paseka, Yesu o ri mini nga ha tshinkwa? (b) Ndi tshinkwa tsha mufuda-ḓe tshine tsha shumiswa nga Tshihumbudzo?

6 Muapostola Mateo o vha e hone nahone nga murahu a ṅwala uri: “Yesu a dzhia tshinkwa, musi o no livhuha, a tshi ṅwata, nahone a tshi ṋea vhafunziwa vhawe, a ri: ‘Dzhiani ni ḽe.’” (Mat. 26:26) “Tshinkwa” tsho vha tshi sina mbiliso, sa tsho shumiswaho nga Paseka. (Ek. 12:8; Doit. 16:3) Tshenetsho tshinkwa tsho vha tsho itwa nga fulauru ya goroi na maḓi, tshi si na mbiliso kana zwiṅwe zwilungwalungwa zwi ngaho muṋo. Ngauri tsho vha tshi si na mbiliso, tsho vha tshi sa ḓo kukumuwa. Tsho vha tshi songo vanganywa na zwiṅwe zwithu, tsho oma nahone tshi tshi ṅwatea, zwi tshi leluwa u tshi ṅwatekanya. Ṋamusi, nga phanḓa ha Tshihumbudzo, vhahulwane vha tshivhidzo vha nga humbela muṅwe uri a ite tshinkwa tsho raloho a tshi shumisa fulauru ya goroi na maḓi, nahone a tshi bake nga pani i re na mapfura maṱuku. (Arali hu si na fulauru ya goroi, tshi nga itwa nga fulauru ya raisi, barley, mavhele kana zwiṅwe zwi fanaho na zwenezwo.) Kana hu nga shumiswa matzo ya Vhayuda, i songo ṱanganyiswaho na malt, makumba kana nyala.

7. Ndi waini ya mufuda-ḓe ye Yesu a amba ngayo, nahone ndi waini ya mufuda-ḓe ine ya fanela u shumiswa Tshihumbudzoni ṋamusi?

7 Mateo o bvela phanḓa nga uri: “[Yesu] a dzhia tshinwelo, musi o no livhuha, a vha ṋea tshone, a ri: ‘Inwani ngatsho noṱhe.’” (Mat. 26:27, 28) Yesu o shumisa tshinwelo tshi re na waini tswuku. (Ho vha hu si nḓirivhe dzi songo vhilaho, ngauri khaṋo ya nḓirivhe yo vha  yo no fhira kale.) Waini yo vha i si tshipiḓa tsha tshilalelo tsha u thoma ngei Egipita, naho zwo ralo, Yesu ho ngo hana uri i vhe tshipiḓa tsha Paseka. O dovha a shumisa iṅwe kha Tshilalelo tsha Murena. Nga zwenezwo, Vhakriste ṋamusi vha shumisa waini kha Tshihumbudzo. Samusi ho vha hu si na ṱhoḓea ya u ṱanganyisa kana u vanganya malofha a Yesu, waini yo shumiswaho a yo ngo sheliwa buranndi kana zwilungwalungwa. Hu fanela u shumiswa waini tswuku i songo vangwaho na tshithu, yo itwaho hayani kana i rengiswaho i ngaho sa Beaujolais, Burgundy kana Chianti.

ZWINE ZWIGA ZWA AMBA ZWONE

8. Ndi ngani Vhakriste vha na dzangalelo ḽa u ḓivha zwine tshinkwa na waini zwa amba zwone?

8 Muapostola Paulo o zwi bvisela khagala uri a si vhaapostola fhedzi vhane vha fanela u dzula vha tshi humbula Tshilalelo tsha Murena, na Vhakriste vha fanela u ita nga u ralo. O ṅwalela vhatendi ngae vha ngei Korinta uri: “Zwe nda zwi ṱanganedza zwi tshi bva ha Murena ndi zwi pfukisela kha inwi, uri Murena Yesu . . . o dzhia tshinkwa a livhuha, a tshi ṅwata a ri: ‘Tshi imela muvhili wanga une wa ḓo ṋekedzwa u itela inwi. Dzulani ni tshi ita zwenezwi u itela u nkhumbula.’” (1 Vhakor. 11:23, 24) Vhakriste na ṋamusi vha fara tshenetshi tshiitea tsho khetheaho ṅwaha muṅwe na muṅwe nahone vha na dzangalelo ḽa u ḓivha zwine tshinkwa na waini zwa amba zwone.

9. Vhaṅwe vha na mavhonele afhio o khakheaho nga ha tshinkwa tsho shumiswaho nga Yesu?

9 Vhaṅwe vhane vha dzhena kereke vha ri Yesu o amba uri: ‘Hoyu ndi muvhili wanga,’ nga zwenezwo, vha tenda uri tshinkwa tsho vha muvhili wawe zwa vhukuma nga lwa vhuṱolo. Fhedzi, a zwo ngo tou ralo. * Muvhili wa Yesu na tshinkwa tshi si na mbiliso tshe vha vha vha tshi ḓo tshi ḽa, zwo vha zwi phanḓa ha vhaapostola vha fulufhedzeaho. Vhukuma, Yesu o vha a tshi khou tou fanyisa, samusi o  zwi ita nga zwiṅwe zwifhinga.—Yoh. 2:19-21; 4:13, 14; 10:7; 15:1.

10. Tshinkwa tshe tsha shumiswa Tshilaleloni tsha Murena tshi imela mini?

10 Tshinkwa tshe vhaapostola vha tshi vhona na tshe vha vha vha tshi ḓo tshi ḽa hu si kale tsho vha tshi tshi imela muvhili wa Yesu. Ndi muvhili ufhio? Nga tshiṅwe tshifhinga, vhashumeli vha Mudzimu vho vha vha tshi humbula uri nga nṱhani ha uri marambo a Yesu ho ngo vunḓwa, tshinkwa tsho vha tshi tshi imela “muvhili wa Kristo,” tshivhidzo tsha vho ḓodzwaho. (Vhaef. 4:12; Vharoma 12:4, 5; 1 Vhakor. 10:16, 17; 12:27) Naho zwo ralo, nga u ya ha tshifhinga, nga murahu ha ṱhoḓisiso, Maṅwalo o sumbedza uri tshinkwa tshi imela muvhili wa Yesu, we wa dzudzanyelwa ene. Yesu “o tambula ṋamani,” nahone a ombelwa. Nga zwenezwo, Tshilaleloni tsha Murena, tshinkwa tshi imela muvhili wa Yesu we wa “hwala zwivhi zwashu.”—1 Pet. 2:21-24; 4:1; Yoh. 19:33-36; Vhaheb. 10:5-7.

11, 12. (a) Yesu o amba mini malugana na waini? (b) Waini ye ya shumiswa kha Tshilalelo tsha Murena i imela mini?

11 Zwenezwo zwi ri thusa u pfesesa zwe Yesu a zwi amba nga ha waini. Ri vhala uri: “O ita zwi fanaho na kha tshinwelo, musi vho no ḽa tshilalelo, a ri: ‘Tshinwelo itshi tshi imela mulanga muswa nga mutheo wa malofha anga.’” (1 Vhakor. 11:25) Bivhili nnzhi dzi amba maipfi o fhambanaho, u fana na e a ambiwa nga Robert Young we a ri: “Tshinwelo itshi ndi mulanga muswa.” (Maḽeḓeretsendama ndi ashu.) Naa tshinwelo tshe tsha vha tsho farwa nga Yesu tsho vha tshi mulanga muswa? Hai. Ipfi “tshinwelo” ḽi ambela kha zwe zwa vha zwi nga ngomu hatsho—waini. Yesu o amba uri waini i amba kana i imela mini? Malofha awe o shuluwaho.

12 Kha Evangeli ya Marko, ri wana maipfi a Yesu ane a ri: “Tshi imela ‘malofha anga a mulanga,’ ane a ḓo shululelwa vhanzhi.” (Marko 14:24) Vhukuma, malofha a Yesu o vha a tshi ḓo ‘shululelwa vhanzhi uri vha hangwelwe zwivhi.’ (Mat. 26:28) Nga zwenezwo, waini tswuku i imela malofha a Yesu. Nga eneo malofha, ri nga vhofhololwa nga tshirengululi, nahone ra ‘hangwelwa vhutshinyi hashu.’—Vhalani Vhaefesa 1:7.

Vhaapostola vho nwa waini ine ya imela malofha a Yesu a mulanga (Sedzani dziphara 11, 12)

U HUMBULA LUFU LWA KRISTO

13. Ṱalutshedzani nḓila ine tshihumbudzo tsha ṅwaha muṅwe na muṅwe tsha lufu lwa Kristo tsha farwa ngayo.

13 Arali ni tshi ḓo ya Tshihumbudzoni na Ṱhanzi dza Yehova lwa u tou thoma, ni nga lavhelela mini? Wonoyo u ḓo vha muṱangano wavhuḓi u re fhethu ho kunaho hune vhoṱhe vha ḓo takalela tshenetsho tshiitea. Hu nga kha ḓi khavhiswa nga maluvha, fhedzi a ni nga ḓo khakhiswa nga mikhavhiso minzhi-minzhi nahone a hu nga fani na phathini. Muhulwane a faneleaho u ḓo haseledza zwine Bivhili ya amba zwone nga nḓila i pfalaho na i ṱhonifheaho nga ha tshenetsho tshiitea. U ḓo thusa vhoṱhe u dzhiela nṱha zwe Kristo a ri itela zwone. O fa uri a vhe tshirengululi u itela uri ri kone u tshila. (Vhalani Vharoma 5:8-10.) Tshiambi tshi ḓo amba nga ha mafulufhedziso mavhili a Vhakriste o ṱalutshedzwaho Bivhilini.

14. Kha nyambo ya Tshihumbudzo, ndi mafulufhedziso afhio ane a ḓo haseledzwa?

14 Ḽiṅwe fulufhelo ndi ḽa u vhusa na Kristo ṱaḓulu, fulufhelo ḽine ḽa ḓo waniwa nga tshivhalo tshiṱuku tsha vhatevheli vha Kristo, vha ngaho vhaapostola vha fulufhedzeaho. (Luka 12:32; 22:19, 20; Nzumb. 14:1) Ḽiṅwe fulufhelo ndi ḽa Vhakriste vhanzhi vha fulufhedzeaho vhane vha shumela Mudzimu misini yashu. Vha na tshilavhelelwa tsha u tshila nga hu sa fheli kha ḽifhasi paradisoni yo vusuluswaho. Nga zwenezwo, zwine Mudzimu a zwi funa zwi ḓo itwa kha ḽifhasi vhunga zwi tshi itwa ngei ṱaḓulu, zwine zwa vha zwithu zwe Vhakriste vha zwi rabelela u bva kale. (Mat. 6:10) Maṅwalo a ri ṋea vhuṱanzi vhu takadzaho nga ha vhuimo vhune ha ḓo vha hone na vhune vha ḓo vhu takalela nga hu sa fheli.—Yes. 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23.

15, 16. Ndi mini zwine zwa itwa kha tshinkwa nga Tshilalelo tsha Murena?

15 Musi tshiambi tshi tsini na u phetha yeneyo  nyambo, tshi ḓo sumbedza uri tshifhinga tsho swika tsha u ita zwe Yesu a vhudza vhaapostola vhawe uri vha zwi ite. Samusi zwo ambiwa afho nṱha, hu ḓo shumiswa zwiga zwivhili, tshinkwa tshi si na mbiliso na waini tswuku. Zwenezwi zwi nga vhewa ṱafulani tsini na tshiambi. Tshi ḓo vhala mafhungo a re Bivhilini a ṱalusaho zwe Yesu a zwi amba na zwe a zwi ita musi a tshi thoma tshenetsho tshiitea. Sa tsumbo, Mateo i amba uri: “Yesu a dzhia tshinkwa, musi o no livhuha, a tshi ṅwata, nahone a tshi ṋea vhafunziwa vhawe, a ri: ‘Dzhiani ni ḽe. Tshi imela muvhili wanga.’” (Mat. 26:26) Yesu o ṅwata tshinkwa tshi si na mbiliso u itela uri a kone u ṋea vhaapostola vhe vha vha vho dzula tsini nae. Ni ḓo vhona tshihumbudzoni nga ḽa 14 April tshinkwa tshi si na mbiliso tsho no ṅwatekanywa phulethini.

16 Hu ḓo shumiswa phulethi dzo eḓanaho u ṋekedza vhathu vhoṱhe vho ḓaho, u itela u sa fhedza tshifhinga. Zwenezwi zwi ḓo itwa hu sa shumiswi mikhuvha yo serekanaho. Hu ḓo itwa thabelo pfufhi, nga murahu ha tshimbidzwa phulethi nga nḓila yo dzudzanyeaho, u ya nga zwo ḓoweleaho henefho fhethu. Tshinkwa tshi ḓo ḽiwa nga vha si gathi (kana hu si ḽe na muthu na muthihi), samusi zwo itea zwivhidzoni zwinzhi musi tshinkwa tshi tshi fhiriswa kha tshenetshi tshiitea nga 2013.

17. Tshihumbudzoni, vhulivhisi ha Yesu malugana na waini vhu tevhelwa hani?

17 Zwi tevhelaho, tshiambi tshi ḓo vhala zwo ṅwalwaho nga Mateo musi a tshi ri: “[Yesu] a dzhia tshinwelo, musi o no livhuha, a vha ṋea tshone, a ri: ‘Inwani ngatsho noṱhe, ngauri tshi imela “malofha anga a mulanga,” ane a ḓo shululelwa vhanzhi uri vha hangwelwe zwivhi.’” (Mat. 26:27, 28) Hu tshi tevhelwa yeneyo tsumbo, hu ḓo itwa iṅwe thabelo nahone “tshinwelo” tsha waini tswuku tshi ḓo tshimbidzelwa vhoṱhe vha re hone.

18. Naho zwiga zwi tshi ḽiwa nga vha si gathi kana hu sa ḽi na muthu na muthihi, ndi ngani zwi zwa ndeme u vha hone Tshihumbudzoni?

18 Vhathu vhanzhi vhe vha ya Tshihumbudzoni a vha ḽi tshinkwa na waini musi zwi tshi tshimbidzwa ngauri Yesu o sumbedza uri hu fanela u ḽa vhane vha ḓo vhusa Muvhusoni wawe wa ṱaḓulu. (Vhalani Luka 22:28-30; 2 Tim. 4:18) Vhane vha vha hone vha tou vha vhaṱaleli. Naho zwo ralo, u vha hone Tshilaleloni tsha Murena ndi zwa ndeme, ngauri zwi sumbedza u dzhiela nṱha tshiṱhavhelo tsha Yesu. Tshihumbudzoni, vha nga elekanya nga ha phaṱhutshedzo dzoṱhe dzine dza ḓiswa nga tshiṱhavhelo tsha Yesu tshi rengululaho. Vha na tshilavhelelwa tsha u vha vhukati ha “gogo ḽihulu” ḽa vhane vha ḓo ponyoka “maṱunguni mahulu” ane a khou ḓa. Vhenevho ndi vhagwadameli vhe vha “ṱanzwa zwiambaro zwavho vha zwi tshenisa nga malofha a Ngwana.”—Nzumb. 7:9, 14-17.

19. Ndi mini zwine na nga zwi ita u itela u lugiselela na u vhuyelwa nga Tshilalelo tsha Murena?

19 Ṱhanzi dza Yehova u mona na ḽifhasi vha lugiselela wonoyo muṱangano wo khetheaho. Musi hu tshee ho sala dzivhege ri ḓo ṱanganela kha u ramba vhathu vhanzhi nga hune zwa nga konadzea ngaho uri vha vhe hone. Zwiṅwe hafhu, musi ho sala maḓuvha a si gathi Tshihumbudzo tshi sa athu thoma, vhunzhi hashu ri ḓo vhala mafhungo a Bivhili nga ha zwe zwa itwa nga Yesu na zwe zwa itea nga ḓuvha ḽi tshimbidzanaho na ḽeneḽo ḽa 33 C.E. Ri ḓo vha ro dzudzanya mafhungo ashu a muthu nga eṱhe u itela u vha na vhungoho ha uri ri ḓo vha hone. Zwi nga vha zwavhuḓi arali ra swika nga tshifhinga hu sa athu u thoma luimbo lwa u thoma na thabelo u itela uri ri kone u ṱanganedza vhaeni na u thetshelesa mbekanyamushumo. Roṱhe, miraḓo ya tshivhidzo na vhaeni, ri ḓo vhuyelwa vhukuma arali ra vula Bivhili musi hu tshi vhalwa maṅwalo. Zwa ndeme vhukuma, u vha hone Tshihumbudzoni zwi ḓo sumbedza u dzhiela hashu nṱha zwi tshi bva mbiluni tshiṱhavhelo tsha Yesu nahone zwi ḓo sumbedza u thetshelesa ndaela yawe ine ya ri: “Dzulani ni tshi ita zwenezwi u itela u nkhumbula.”—1 Vhakor. 11:24.

^ par. 9 Muṅwe mugudi wa ngei Dzheremane ane a pfi Heinrich Meyer o amba uri: “Ndi ngoho . . . uri muvhili wa Yesu wo vha u songo vunḓea (o vha a tshi kha ḓi tshila), zwiṅwe hafhu, muvhili wawe wo vha u songo shululwa malofha, vhe vha vha vhe hone [vhaapostola] a vho ngo humbula . . . uri vha khou ḽa na u nwa muvhili woṱhe na malofha a Murena zwa vhukuma, [nga zwenezwo] Yesu ho ngo ṱoḓa uri maipfi awe a leluwaho a pfeseswe nga nḓila yo khakheaho.”