Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Nḓila Dzine Ra Nga Thusa Ngadzo Vhathu Vha Ṱoḓaho Thuso

Nḓila Dzine Ra Nga Thusa Ngadzo Vhathu Vha Ṱoḓaho Thuso

FRANÇOIS ane a vha muhulwane shangoni ḽine ḽa khou bvela phanḓa o amba uri: “Ho vha na vhuvemu nga murahu ha khetho, zwenezwo zwa ita uri Ṱhanzi dza Yehova dza zwigidi dzi shavhe mahayani adzo. Zwo vha zwi tshi konḓa u wana zwiḽiwa na mishonga, nahone zwe zwa vha zwi hone zwo vha zwi tshi ḓura vhukuma. Bannga dzo valwa nahone mitshini ya u bvisa tshelede yo vha i si tsha shuma.”

Nga u ṱavhanya, vhahashu vhane vha bva ofisini ya davhi vho thoma u rumela tshelede na zwithu zwi thusaho vhuimoni ha shishi kha Ṱhanzi dze dza shavha mahayani, dzo kuvhanganaho Holoni dza Muvhuso. Zwigwada zwi vhangisanaho zwo thivha dzibada, fhedzi nga nṱhani ha uri zwo vha zwi tshi ḓivha uri Ṱhanzi a dzi dzhii sia, kanzhi goloi dza davhi dzo vha dzi tshi tendelwa u fhira.

François o ri: “Musi ri nḓilani ya u ya Holoni ya Muvhuso, ho vha na vhathu vhe vha thuntsha goloi yashu ya veni. Naho zwo ralo, gulu dzo fhira vhukati hashu. Musi ri tshi vhona swole ḽi tshi khou gidima ḽo ri livha, ḽo fara tshihali, ro mbo ḓi humela ofisini ya davhi. Ro livhuha Yehova uri ri kha ḓi tshila. Nga ḓuvha ḽi tevhelaho, vhahashu vha 130 vha re Holoni ya Muvhuso vho ya fhethu ho tsireledzeaho. Vhaṅwe vho ḓa ofisini ya davhi, he ra ṱhogomela zwishaiwa zwavho zwa muya na zwa ṋama u swikela vhuleme vhu tshi fhela.”

François o amba uri: “Nga murahu ofisi ya davhi yo wana marifhi manzhi ane a bva kha vhahashu shangoni ḽoṱhe vha tshi khou livhuha vhukuma. U vhona nḓila ye vhahavho vha huṅwe fhethu vha vha thusa ngayo zwo engedza fulufhelo ḽavho kha Yehova.”

Musi ro sedzana na khombo dza mupo na dzo itwaho nga vhathu, a ro ngo vhudza vhahashu vha tshisadzini na vha tshinnani uri vha ‘fuke vha ḽe vha fure.’ (Yak. 2:15, 16) Nṱhani hazwo, ri ṱoḓa u vha ṋea zwishaiwa zwavho zwa ṋama. Zwi fanaho na zwenezwo, musi vhafunziwa vha tshi wana tsevho ya nḓala ine ya khou ḓa ḓanani ḽa u thoma ḽa miṅwaha, vho “ḓiimisela nga hune [vh]a nga kona ngaho u rumela zwifhiwa u itela u thusa vhatendi vha dzulaho ngei Yudea.”—Mish. 11:28-30.

Sa vhashumeli vha Yehova, ro ḓiimisela u thusa vhathu vha shayaho. Naho zwo ralo, vhathu vha dovha vha vha na zwishaiwa zwa muya. (Mat. 5:3) U itela u vha thusa uri vha kone u vhona uri vha na zwishaiwa zwa muya na uri vha fanela u dzhia vhukando u itela u fusha zwenezwo zwishaiwa, Yesu o laedza vhatevheli vhawe u ita vhafunziwa. (Mat. 28:19, 20) Muṅwe na muṅwe washu u ṋeela nga tshifhinga tshawe, maanḓa na thundu dzawe u itela u ita wonoyo mushumo. Sa ndangulo, ri shumisa miṅwe miṋeelo u itela u thusa vhahashu nga zwithu zwi vhonalaho, fhedzi zwihuluhulu miṋeelo i shumiselwa u tikedza zwithu zwa Muvhuso na u phaḓaladza mafhungo maḓifha. Nga zwenezwo, ri sumbedza lufuno lune ra vha nalwo kha Mudzimu na vhahura vhashu.—Mat. 22:37-39.

Vhane vha tikedza mushumo wa shango ḽoṱhe wa Ṱhanzi dza Yehova vha nga vha na vhungoho ha uri miṋeelo yavho i shumiswa zwavhuḓi na nga nḓila yo teaho. Naa ni nga kona u thusa vhahaṋu vha ṱoḓaho thuso? Naa ni na lutamo lwa u tikedza mushumo wa u ita vhafunziwa? Arali zwo ralo, “mu-lila-zwivhuya U songo mu dzima musi tshanḓa tshau tshi tshi kona u zwi ita.”—Mir. 3:27.