Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Yehova ‘U Hwala Muhwalo Wanga Ḓuvha Na Ḓuvha’

Yehova ‘U Hwala Muhwalo Wanga Ḓuvha Na Ḓuvha’

Hu sa londwi vhuleme vhune nda ṱangana naho ha mutakalo wanga vhune ha nga vhonala vhu sa konḓelelei, ndo wana thikhedzo ya lufuno i bvaho kha Khotsi ashu wa ṱaḓulu vhutshilo hanga hoṱhe. Miṅwaha i fhiraho 20, ndo wana dakalo ḽo khetheaho nga u shumela Yehova sa muvulanḓila.

Ndo bebwa nga 1956 ndi tshi lwala muṱoḓo. Nga nṱhani ha uri mutshilitshili wanga wo vha u sa shumi zwavhuḓi, u vhaisala ha lutsinga lwanga zwo ita uri zwi nkonḓele u tshimbila nahone zwo ita uri ndi vhe na maṅwe malwadze mahulwane.

Musi ndi sa athu bebwa, vhaṅwe vharumiwa vha Ṱhanzi dza Yehova vho thoma u guda Bivhili na vhabebi vhanga. Musi ndi tshee muṱuku, fhethu he ra vha ri tshi dzula hone ngei Usakos, Namibia, ho vha hu na vhahuweleli vha si gathi. Naho zwo ralo, ro vusulusa mbekanyamushumo ya miṱangano ya tshivhidzo sa muṱa. Musi ndi na miṅwaha ya sumbe, ndo vha na vhulwadze vhune ha tshimbilelana na tswio, nda itwa muaro u itela uri ndi kone u bvisa maḓi nga ndoṱhe. Musi ndi na miṅwaha ya 14, ndo mbo ḓi vha na vhulwadze ha tshifakhole. Samusi tshikolo tsha murole wa nṱha tsha tsini tsho vha tshi kule nahone ndi tshi ṱoḓa ṱhogomelo yo khetheaho ya vhabebi vhanga, a tho ngo kona u ṱhaphudza pfunzo dzanga.

Naho zwo ralo, ndo phetha nga u khwaṱhisa vhushaka hanga na Yehova. Vhunzhi ha khandiso dzashu dza Vhukriste dzo vha dzi sa wanali nga Luvhuru, luambo lwanga lwa ḓamuni. Nga zwenezwo, ndo guda u vhala Luisimane u itela uri ndi kone u vhala dziṅwe bugu dzashu. Ndo mbo ḓi vha muhuweleli wa Muvhuso nahone nda lovhedzwa ndi na miṅwaha ya 19. Kha miṅwaha miṋa i tevhelaho, ndo vha na thaidzo nnzhi dza mutakalo na dza maḓipfele. Zwiṅwe hafhu, kha vhupo vhune vhathu vha dzula tsini na tsini, u ofha vhathu zwo nthivhela uri ndi fhisetshele u ṱanganela vhuḓinḓani.

Musi ndi tshee miṅwahani ya u thoma ya vhu-20, ro pfulutshela Afurika Tshipembe ri tshi bva Namibia, nahone lwa u tou thoma ndo kona u konana na vhaṅwe tshivhidzoni. Hezwo zwo vha zwi zwavhuḓi vhukuma! Naho zwo ralo, ndo vha ndi tshi fanela u itwa muṅwe muaro—zwino ho vha hu wa colostomy.

Nga murahu ha tshifhinga, ndo pfa mulavhelesi wa ḽiisela a tshi khou amba nga u vula nḓila. Maipfi awe o nkwama vhukuma. Ndo vha ndi tshi zwi ḓivha uri a thi na mutakalo wavhuḓi, fhedzi ndo zwi vhona uri Yehova o nthusa kha vhuleme vhunzhi he nda vha naho. Ngauralo, ndo mbo ḓi dzhia vhuvulanḓila ha tshifhinga tshoṱhe. Naho zwo ralo, nga nṱhani ha thaidzo dzanga dza mutakalo, vhahulwane vho timatima u ṱanganedza khumbelo yanga ya u vha muvulanḓila.

Nga zwenezwo, ndo dzhia phetho ya u ita zwoṱhe zwine nda nga kona vhuḓinḓani. Nga thuso ya mme anga na vhaṅwe, ndo kona u swikelela awara dza vhavulanḓila nga miṅwedzi ya rathi. Zwenezwo zwo sumbedza u ḓiimisela hanga kha vhuvulanḓila nahone zwa sumbedza uri thaidzo ya mutakalo wanga i a langea. Ndo mbo ḓi isa iṅwe fomo, nahone vha i ṱanganedza. Nga ḽa 1 September, 1988, ndo mbo ḓi vha muvulanḓila wa tshifhinga tshoṱhe.

Sa muvulanḓila, ndo vha ndi tshi tshenzhela thikhedzo ya Yehova tshifhinga tshoṱhe. U gudisa vhaswa ngohoni nṱhani ha u livhisa ṱhogomelo kha vhuimo hanga zwo ntsireledza, u nṱuṱuwedza, nahone zwa nthusa uri ndi aluwe muyani. Ndo wana dakalo ḽihulu nga nṱhani ha u thusa vhathu vho vhalaho uri vha ḓiṋekedzele nga ndovhedzo.

Mutakalo wanga wo ḓi dzula u si wavhuḓi. Fhedzi Yehova ‘u hwala muhwalo wanga ḓuvha na ḓuvha.’ (Ps. 68:19) U ita uri ndi kone u konḓelela vhutshilo hanga; a dovha a ita uri ndi vhu takalele!