TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO April 2013

Heyi thero i ḓo ṱalutshedza nḓila dzi shumaho dza u guda Bivhili u itela u shumisa nḓivho ya Mudzimu vhuḓinḓani na vhutshiloni hashu.

Vho Ḓikumedza Nga U Ḓifunela—Ngei Mexico

Gudani nga ha vhaswa vhannzhi vhe vha lwisana na khaedu u itela u ṱanḓavhudza vhuḓinḓa ha Vhukriste.

Vhuyelwani Nga Vhuḓalo Nga U Vhala Bivhili

Bivhili i ḓo ri vhuyedza arali ri tshi i guda na u shumisa zwine ya funza. Gudani u ita uri muvhalo waṋu wa Bivhili u ni vhuyedze.

Ḓithuseni Ni Thuse Na Vhaṅwe Nga U Shumisa Ipfi Ḽa Mudzimu

Naa ni dzhia Bivhili i ya ndeme? U vhala 2 Timotheo 3:16 i ḓo engedza lutendo lwaṋu sa tshifhiwa tshi bvaho ha Yehova.

NGANEAVHUTSHILO

Miṅwaha Ya 50 Tshumeloni Ya Tshifhinga Tsho Ḓalaho Tsini Na Arctic Circle

Vhalani nganea vhutshilo ya Aili na Annikki Mattila, vhe vha guda u fulufhela Yehova musi vha tshee vhavulandila vho khetheaho ngei northern Finland.

“Ni Ṱhogomele Zwithu Zwa Ndeme Vhukuma”

Ri na ndugelo ya u vha tshipiḓa tsha ndangulo ya Mudzimu ya shango ḽoṱhe. Ri nga sumbedza hani uri ri a tikedza mushumo une ya khou u ita ṋamusi?

‘Ri Songo Neta’

Ndi mini zwine zwa nga ri thusa uri ri dzule ri tshi tshimbidzana na ndangulo ya Yehova na u dzula ri tshi fhisetshela mushumo wa Mudzimu?

Ni A Zwi Ḓivha?

Yesu o dzula o amba uri thembele i ḓo fheliswa lwa tshoṱhe. Naa thembele ya Yerusalema yo dovha ya fhaṱululwa nga murahu ha 70 C.E.?