Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Fulo Ḽo Dzudzanywaho Zwavhuḓi Ḽo Vha Na Mvelelo Dzavhuḓi

Fulo Ḽo Dzudzanywaho Zwavhuḓi Ḽo Vha Na Mvelelo Dzavhuḓi

María Isabel ndi muhuweleli a fhiseaho ane a kha ḓi vha muswa wa ḓoroboni ya San Bernardo ngei shangoni ḽa Chile, ḽi re Amerika Tshipembe. Ene na miraḓo ya muṱa wa hawe ndi vha lushaka lwa Vhamapuche. Muṱa woṱhe u tikedza nga u fhisea na u ita vhuḓidini ha u vhumba tshivhidzo tshiswa tsha Lumapuche lune lwa dovha lwa ḓivhiwa sa Lumapudungun.

Musi hu tshi itwa nḓivhadzo ya uri hu ḓo vha na Tshihumbudzo tsha lufu lwa Kristo tshine tsha ḓo farelwa ngei Mapudungun, ho gandiswa zwibammbiri zwa u rambela vhathu Tshihumbudzoni zwa 2 000 nga luambo lwonolwo u itela uri zwi phaḓaladzwe. Zwenezwo zwo ita uri María Isabel a humbule. O vha a tshi nga ita mini u itela u thusa? O humbula tshenzhelo dza vhaṅwe vhaswa vha Dziṱhanzi vhe vha takalela u huwelela kha vhane vha dzhena navho tshikolo na kha vhadededzi. O amba na vhabebi vhawe nga hazwo, nahone vhoṱhe vha dzhia phetho ya uri María Isabel a dzudzanye nḓila ine a ḓo phaḓaladza ngayo zwenezwo zwibammbiri tshikoloni. O mbo ḓi dzudzanya u ita mini?

Tsha u thoma, María Isabel o humbela thendelo kha vhahulwane vha tshikolo uri a vhee tshibammbiri tsha u ramba getheni ḽa tshikolo. O mbo ḓi tendelwa, nahone vha mu khoḓa nge a ita vhuḓidini. Nga ḽiṅwe ḓuvha nga matsheloni musi vhe thabeloni ya tshikolo, ṱhoho ya tshikolo yo ita nḓivhadzo nga khudzaipfi malugana na tshenetsho tshibammbiri tsha u rambela vhathu Tshihumbudzoni.

Nga murahu, María Isabel o humbela u dalela kilasi dzoṱhe. Musi vhadededzi vho no mu tendela, o vhudzisa kilasini iṅwe na iṅwe arali hu na vhagudiswa vhane vha vha Vhamapuche. O ri: “Ndo vha ndi tshi humbula uri hu na vhagudiswa vha 10 kana vha 15 vhane vha bva miṱani ya Vhamapuche tshikoloni tshoṱhe, fhedzi ho vha hu na vhanzhi vhukuma ngauri ndo fheleledza ndo ṋea vhathu zwibammbiri zwa u ramba zwa 150!”

“O VHA O LAVHELELA U VHONA MUTHU MUHULWANE”

Muṅwe mufumakadzi we a vhona tshibammbiri tsha u ramba getheni ḽa tshikolo o vhudzisa uri a nga amba na nnyi nga ha tshiitea tshenetsho. O mangala vhukuma musi a tshi livhiswa kha ṅwananyana a re na miṅwaha ya fumi! María Isabel o amba a tshi khou sea a ri: “O vha o lavhelela u vhona muthu muhulwane.” Musi o no mu ṋea tshibammbiri tsha u ramba na u mu ṱalutshedza nga hatsho, María Isabel o vhudzisa ḓiresi ya onoyo mufumakadzi u itela uri ene na vhabebi vhawe vha mu dalele u itela u mu vhudza zwo engedzeaho nga Muvhuso wa Mudzimu. Vhahuweleli vha 20 vhane vha khou shuma tsimuni ya Lumapudungun vho takala vhukuma musi vha tshi vhona onoyo mufumakadzi na vhaṅwe vhathu vha 26 vha re na dzangalelo vha tshi vha hone Tshihumbudzoni. Tshenetsho tshigwada tsho no vha tshivhidzo tshine tsha khou aluwa.

Hu sa londwi uri ni na miṅwaha mingana, naa ni nga ita vhuḓidini vhu fanaho ha u ramba vhane na dzhena navho tshikolo kana vhane na shuma navho uri vha ḓe Tshihumbudzoni, u thetshelesa nyambo ya khagala, kana buthanoni ḽa tshiṱiriki? Ndi ngani ni sa iti ṱhoḓisiso kha khandiso dzashu u itela u wana tshenzhelo dzine dza nga ni ṋea maano a uri na inwi-vho ni nga thoma hani fulo ḽo raloho ḽine ḽa ḓo bvelela? Ni dovhe ni rabele u itela u humbela muya mukhethwa wa Yehova une wa ḓo ni ṋea tshivhindi tsha u amba nga hae. (Luka 11:13) Arali na ita vhuḓidini ho raloho, na inwi ni nga mangala vhukuma na dovha na ṱuṱuwedzwa nga mvelelo dzavhuḓi dza vhuḓidini haṋu.