Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Ni Songo Tendela Tshithu Naho Tshi Tshini Tshi Tshi Ni Sendedza Kule Na Yehova

Ni Songo Tendela Tshithu Naho Tshi Tshini Tshi Tshi Ni Sendedza Kule Na Yehova

“Ambani ṋamusi ni bule ane na funa u mu shumela.”—YOSH. 24:15.

1-3. (a) Ndi ngani Yoshua e tsumbo yavhuḓi ya muthu we a ita phetho dzavhuḓi vhutshiloni? (b) Ri fanela u humbula mini musi ri tshi ita phetho?

ZWINE ra zwi khetha ndi zwa ndeme vhukuma. Zwi ri thusa u ita phetho dzine ra ḓo dzi tevhedza vhutshiloni. Sa tsumbo: Humbulani nga ha muthu ane a khou tshimbila badani ine ya fhandekana ya vha nḓila mbili. Onoyo muthu u ḓo khetha nḓila ifhio? Arali a tshi ḓivha hune a khou ya hone, u ḓo khetha nḓila ine ya ḓo ita uri a ṱavhanye u swika, nṱhani ha u dzhia ine ya mona.

2 Bivhili i na tsumbo nnzhi dza vhathu vhe vha sedzana na vhuimo ho raloho. Sa tsumbo, Kaini o vha a tshi nga dzhia phetho ya uri a tendele tsinyuwo kana a i lange. (Gen. 4:6, 7) Yoshua o vha o fanela u khetha arali a tshi ḓo shumela Mudzimu wa ngoho kana midzimu ya mazwifhi. (Yosh. 24:15) Yoshua o vha e na tshipikwa tsha u dzula tsini na Yehova, ndi ngazwo o khetha nḓila ine ya ḓo ita uri zwi konadzee. Kaini o vha e si na tshipikwa tsho raloho, nahone o khetha nḓila ye ya mu sendedza kule na Yehova.

3 Nga zwiṅwe zwifhinga, ri nga fanela u ita phetho ya ndeme u itela uri ri kone u dzula nḓilani yo teaho. A ro ngo fanela u hangwa uri zwine ra zwi khetha zwi nga rendisa Yehova kana zwa ri sendedza kule nae. (Vhalani Vha-Heberu 3:12.) Kha ino thero na i tevhelaho, ri ḓo haseledza nga ha masia a sumbe vhutshiloni ane ra fanela u a ṱhogomela uri a si ri sendedze kule na Yehova.

MUSHUMO WA U ḒITSHIDZA

4. Ndi ngani u vha na mushumo wa u ḓitshidza zwi zwa ndeme?

4 Vhakriste vha fanela u shuma u itela u ṱhogomela vhone vhaṋe na miṱa yavho. Bivhili i ri muthu a sa ṱoḓi u ṱhogomela miraḓo ya muṱa wawe, ndi muvhi u fhira muthu a si na lutendo. (2 Vha-Thes. 3:10; 1 Tim. 5:8) Zwi tou vha khagala uri ndi zwa ndeme u vha na mushumo wa u ḓitshidza. Fhedzi arali ni sa ṱhogomeli, mushumo waṋu u nga ni sendedza kule na Yehova. Nga nḓila-ḓe?

5. Ndi mini zwine ra fanela u zwi humbula musi ri sa athu ṱanganedza mushumo?

 5 Khamusi ni nga vha ni tshi khou ṱoḓa mushumo. Arali ni tshi dzula fhethu hune mishumo ya si wanale nga hu leluwaho, ni nga kha ḓi lingea u ṱanganedza mushumo muṅwe na muṅwe une na u wana. Fhedzi hu pfi mini arali wonoyo mushumo u tshi lwisana na zwilinganyo zwi re Bivhilini? Ni ḓo ita mini arali wonoyo mushumo u tshi ḓo ni dzhiela tshifhinga tshine na tshi fhedza na tshivhidzo kana na muṱa waṋu? Naa ni fanela u u ṱanganedza, ni tshi humbula uri ndi khwine u vha na mushumo nṱhani ha u sa shuma? Ni songo hangwa uri u khetha nḓila i songo teaho zwi nga ita uri ni pambutshele kule na Yehova. (Vha-Heb. 2:1) Hu sa londwi uri ni kha ḓi ṱoḓa mushumo, kana ni khou ṱoḓa u tshintsha une na vha nawo zwino, ni nga ita hani phetho dza vhuṱali?

6, 7. (a) Ndi zwifhio zwipikwa zwine muthu a nga vha nazwo malugana na mushumo wa u ḓitshidza? (b) Ndi tshifhio tshipikwa tshine tsha nga ni sendzedza tsini na Yehova, nahone ndi ngani?

6 Zwine na zwi khetha zwi ḓo ḓitika nga uri ni ṱoḓa u ita mini nga vhutshilo haṋu. Ḓivhudziseni uri, ‘Ndi ṱoḓa u swikelela mini kha mushumo wanga?’ Arali ni tshi dzhia mushumo wa u ḓitshidza sa une wa ḓo ni thusa u ḓiṱhogomela na vha muṱa waṋu uri ni bvele phanḓa ni tshi shumela Yehova, Yehova u ḓo fhaṱutshedza vhuḓidini haṋu. (Mat. 6:33) Yehova u ḓo ni thusa arali na xelelwa nga mushumo, kana arali zwiimo zwa ekonomi zwa shanduka. (Yes. 59:1) U “a ḓivha u ponyokisa milingoni vhathu vhane vha ḓikumedza khae.”—2 Pet. 2:9.

7 Kha ḽiṅwe sia, hu pfi mini arali tshipikwa tshaṋu hu u ṱoḓa u pfuma? Khamusi ni ḓo bvelela. Naho na nga bvelela, ni fanela u humbula uri lwonolwo lupfumo lu nga ni dzhenisa milingoni. (Vhalani 1 Timotheo 6:9, 10.) U livhisa ṱhogomelo nga maanḓa kha lupfumo zwi nga ita uri ni ḓiwane no no sendela kule na Yehova.

8, 9. Ndi mini zwine vhabebi vha fanela u zwi humbula musi zwi tshi ḓa kha mavhonele avho nga ha mushumo wa u ḓitshidza? Ṱalutshedzani.

8 Arali ni mubebi, humbulani nga ha nḓila ine tsumbo yaṋu ya kwama ngayo vhana vhaṋu. Naa vha a zwi ḓivha uri ndi mini zwi re zwa ndeme nga maanḓa kha inwi—ndi mushumo waṋu wa u ḓitshidza kana ndi vhushaka haṋu na Yehova? Arali u vha na vhuimo ha nṱha, bvumo, na lupfumo zwi tshi ḓa u thoma vhutshiloni haṋu, na vhone vha nga kha ḓi tevhedza ḽeneḽo buḓo ḽivhi vhutshiloni havho. Zwenezwo zwi nga ita uri vha si tsha ni ṱhonifha. Muṅwe muswa wa Mukriste o ri: “Ndi a zwi ḓivha uri kha khotsi anga, mushumo wavho ndi wone une wa ḓa u thoma vhutshiloni havho. Mathomoni zwo vha zwi tshi vhonala u nga vha shuma nga maanḓa u itela uri muṱa wa hashu u vhe na zwa khwine-khwine. Vho vha vha tshi ṱoḓa uri ri songo ṱahelelwa nga tshithu. Fhedzi, zwino zwithu zwo no shanduka. Vha dzula vha tshi khou shuma, nahone vha renga zwithu zwa vhunzhili-nzhili zwine zwa si vhe zwa ndeme muṱani. Nga nṱhani ha zwenezwo, muṱa wa hashu u ḓivhelwa u vha na tshelede nnzhi, hu si u ṱuṱuwedza vhaṅwe u shumela Yehova. Zwo vha zwi tshi ḓo ntakadza u vhona khotsi anga vha tshi ita vhuḓidini ha uri muṱa wa hashu u vhe na vhushaka ha tsini na Yehova, nṱhani ha u vha na tshelede nnzhi.”

9 Vhabebi, itani vhungoho ha u sa tendela mushumo wa u ḓitshidza u tshi ni sendedza kule na Yehova. Ivhani tsumbo yavhuḓi kha vhana vha vhoiwe. Vha sumbedzeni uri ni fulufhela tshoṱhe uri u vha na vhushaka ha tsini na Yehova ndi zwone zwa ndeme u fhira tshelede kana zwithu zwi vhonalaho.—Mat. 5:3.

10. Ndi mini zwine muswa a fanela u zwi humbula musi a tshi khetha mushumo une a ḓo u gudela?

10 Arali ni muswa ane a khou humbula nga ha mushumo une na ḓo u ita musi no no aluwa, ni nga ita hani phetho yavhuḓi? Samusi zwo no haseledzwa, zwine na zwi khetha zwi ḓo thewa kha nḓila ine na ṱoḓa u shumisa vhutshilo haṋu ngayo. Naa mushumo une na khou ṱoḓa u u gudela u ḓo ni thusa u tovhola Muvhuso wa Mudzimu nga vhuḓalo, kana u ḓo ni sendedza kule na Yehova? (2 Tim. 4:10) Naa tshipikwa tshaṋu ndi u edzisa matshilele a vhathu vha shango vhane vha takala fhedzi  musi vhe na tshelede nnzhi? Kana ni ḓo khetha u edzisa Davida we a vha a tshi fulufhela tshoṱhe Yehova? O ri: “Tshee nda bebwa nda vhuya nda kalaha, a thi athu u vhona muvhuya ó laṱiwa, a tho ngo vhona vhana vhawe vhó tshinyala.” (Ps. 37:25) Zwi a fana na u khetha nḓila ine na ḓo fara yone. Ni songo hangwa uri iṅwe nḓila i ḓo ni sendedza kule-kule na Yehova ngeno iṅwe i tshi ḓo ni livhisa vhutshiloni ha khwine-khwine. (Vhalani Mirero 10:22; Maleaxi 3:10.) Ni ḓo khetha ifhio? *

U ḒIMVUMVUSA

11. Bivhili i ri funza mini nga ha u ḓitakadza na u ḓimvumvusa, fhedzi ri fanela u humbula mini?

11 Bivhili a i ambi uri u ḓitakadza na u ḓimvumvusa zwo khakhea. Paulo o ṅwalela Timotheo a ri: “U ḓowedza muvhili hu vhuyedza zwiṱuku.” (1 Tim. 4:8) Bivhili i dovha ya amba uri “u sea hu na tshifhinga tshaho,” na “u tshina hu na tshifhinga tshaho,” nahone i ri ṱuṱuwedza uri ri ḓiṋee tshifhinga tsha u awela. (Muh. 3:4; 4:6) Naho zwo ralo, arali ni sa ṱhogomeli, u ḓitakadza na u ḓimvumvusa zwi nga ni sendedza kule na Yehova. Nga nḓila-ḓe? Khombo i anzela u vhangwa nga zwithu zwivhili—mufuda wa u ḓimvumvusa une na u khetha, na tshifhinga tshine na tshi fhedza ni tshi khou ḓimvumvusa.

U ḓitakadza ho teaho hu a homolosa

12. Ndi mini zwine na fanela u zwi humbula musi ni tshi khetha u ḓitakadza na u ḓimvumvusa?

12 Tsha u thoma, kha ri humbule nga ha mufuda wa u ḓitakadza na u ḓimvumvusa une ra u khetha. Zwi a konadzea u ḓimvumvusa na u ḓitakadza nga zwithu zwi vhuyedzaho. Naho zwo ralo, mifuda minzhi ya u ḓitakadza i ṱuṱuwedza zwithu zwine Mudzimu a zwi vhenga, zwi ngaho vhuvemu, u shumisa mimuya mivhi na u ḓifara luvhi nga zwa vhudzekani. Nga zwenezwo, ni fanela u ṱolisisa nga vhuronwane zwine na ḓitakadza na u ḓimvumvusa ngazwo. Zwi ni kwama nga nḓila-ḓe? Naa zwi ni ṱuṱuwedza uri ni vhe na vhuvemu, ni ṱaṱisane na vhaṅwe kana uri ni fhisetshele lushaka? (Mir. 3:31) Naa zwi ni ḽela tshelede nnzhi? Naa zwi nga khukhulisa vhaṅwe? (Vha-Roma 14:21) U ḓitakadza na u ḓimvumvusa hune na hu khetha hu ita uri ni vhe na khonani dza mufuda-ḓe? (Mir. 13:20) Naa u ḓitakadza haṋu hu a ni sudzulusela u vha na lutamo lwa u ita zwo khakheaho?—Yak. 1:14, 15.

13, 14. Ndi mini zwine na fanela u zwi humbula malugana na tshifhinga tshine na tshi fhedza ni tshi khou ḓimvumvusa?

13 Dovhani ni humbule nga ha tshifhinga tshine na tshi fhedza ni tshi khou ḓitakadza  na u ḓimvumvusa. Ḓivhudziseni uri, ‘Naa ndi fhedza tshifhinga tshinzhi-tshinzhi ndi tshi khou ḓimvumvusa lune nda fheleledza ndi si tsha kona u ya tsimuni na miṱanganoni?’ Arali na khetha u fhedza tshifhinga tshinzhi kha u ḓitakadza na u ḓimvumvusa, ni ḓo wana zwi sa ni takadzi nga nḓila ye na vha no i lavhelela. Zwi re zwone ndi uri vhane vha si fhedze tshifhinga tshinzhi nga maanḓa kha u ḓimvumvusa vha a takalela nga maanḓa zwine vha zwi ita. Ndi ngani? Ndi nga nṱhani ha uri vha thoma nga u ita “zwithu zwa ndeme vhukuma,” ngauralo musi vha tshi ḓimvumvusa a vha ḓipfi vhe na mulandu.—Vhalani Vha-Filipi 1:10, 11.

14 Naho u fhedza tshifhinga tshinzhi kha u ḓitakadza zwi tshi nga vhonala zwi tshi kunga, u ita zwenezwo zwi nga ri sendedza kule na Yehova. Wahashu wa tshisadzini a re na miṅwaha ya 20 ane a pfi Kim o tshenzhela zwenezwo. O ri: “Ndo vha ndi tshi dzula ndi dziphathini. Mafhelo a vhege maṅwe na maṅwe ho vha hu tshi vha na phathi, u thoma nga Ḽavhuṱanu, Mugivhela na nga Swondaha. Naho zwo ralo, zwino ndi vho zwi ḓivha uri hu na zwithu zwinzhi zwa ndeme zwine muthu a nga zwi ita. Sa tsumbo, samusi ndi muvulanḓila, ndi vuwa nga awara ya vhurathi nga matsheloni u itela u ya tshumeloni ya tsimu. Zwenezwo zwi amba uri a zwi pfali uri ndi vhuye hayani nga maḓautsha ndi tshi khou bva u ḓimvumvusa. Ndi a zwi ḓivha uri u ḓimvumvusa a zwo ngo khakhea, fhedzi zwi nga thithisa vhukuma. A zwo ngo fanela u ḓa u thoma vhutshiloni hashu.”

15. Vhabebi vha nga thusa hani vhana vhavho uri vha ḓitakadze nga zwithu zwine zwa ḓo vha homolosa?

15 Vhabebi vha na vhuḓifhinduleli ha u ṱhogomela ṱhoḓea dzavho dza lwa ṋama, dza lwa muya, na dza maḓipfele, u katela na dza vhana vhavho. Zwenezwo zwi katela u vha na zwifhinga zwa u ḓihomolosa. Arali ni mubebi, ni songo humbula uri u ḓitakadza ha mifuda yoṱhe ho khakhea. Musi ni tshi ita nga u ralo, ni fanela u dovha na ṱhogomela uri ni si tevhedze maitele a sa ṱanganedzei. (1 Vha-Kor. 5:6) Arali na zwi humbula hu tshee nga phanḓa, ni ḓo kona u khetha u ḓimvumvusa ho teaho, hune ha ḓo homolosa muṱa waṋu zwa vhukuma. * Nga yeneyo nḓila, inwi na vhana vhaṋu ni ḓo kona u khetha nḓila ine ya ḓo ni sendedza tsini na Yehova.

VHUSHAKA HA MUṰA

16, 17. Ndi vhuimo vhufhio vhune ha pfisa vhabebi vhuṱungu vhuhulu, nahone ri zwi ḓivha hani uri Yehova u a pfesesa vhuṱungu vhune vha khou vhu pfa?

16 Mbofho i re hone vhukati ha mubebi na ṅwana yo khwaṱha vhukuma. Yehova o amba uri u funa vhathu vhawe nga nḓila i fanaho na ine mme a funa ngayo vhana vhawe. (Yes. 49:15) Nga zwenezwo, ndi zwa nzulele uri muthu a pfe vhuṱungu vhuhulu musi muraḓo wa muṱa u tshi litsha u shumela Yehova. Muṅwe wahashu wa tshisadzini we ṅwananyana wawe a bviswa tshivhidzoni o ri: “Ndo pfa vhuṱungu vhuhulu nahone nda ḓivhudzisa uri ndi ngani o ṱutshela Yehova? Ndo vha ndi tshi ḓivhona mulandu.”

17 Yehova u a pfesesa uri ni khou pfa vhuṱungu. Na ene o pfa vhuṱungu ‘mbilu yawe ya sinyuwa’ musi Adamu murwa wawe wa u thoma wa kha ḽifhasi a tshi mu shandukela, na nga murahu musi a tshi shandukelwa nga vhathu vhe vha tshila nga phanḓa ha Maḓi Mahulu. (Gen. 6:5, 6) Vhathu vha sa athu vhuya vha sedzana na vhuimo ho raloho, vha nga kha ḓi konḓelwa u pfesesa nḓila ine zwa vhavha ngayo. Fhedzi, zwi ḓo vha zwo khakhea u tendela vhuḓifari vhu si havhuḓi ha muraḓo wa muṱa we a bviswa tshivhidzoni vhu tshi ni sendedza kule na Yehova. Nga zwenezwo, ni nga kona hani u konḓelela vhuṱungu vhuhulu vhune muthu a vhu pfa musi muraḓo wa muṱa u tshi litsha u shumela Yehova?

18. Ndi ngani vhabebi vha songo fanela u ḓivhona mulandu musi ṅwana wavho a tshi litsha u shumela Yehova?

18 Ni songo ḓivhona mulandu nga zwe zwa itea. Yehova u ṱoḓa vhathu vha tshi ḓikhethela  zwine vha ṱoḓa u zwi ita, nahone mushumeli wawe muṅwe na muṅwe o ḓiṋekedzaho a lovhedzwa, u na vhuḓifhinduleli ha u “hwala muhwalo wawe.” (Vha-Gal. 6:5) Yehova ha ni vhoni mulandu, fhedzi u vhona mulandu muthu we a ita tshenetsho tshivhi. (Hesek. 18:20) Nahone ni songo vhona mulandu vhaṅwe vhathu. Ṱhonifhani ndugiselelo ya Yehova ya u laya vhathu vhawe. Ilwani na Diabolo, ni songo lwa na vhahulwane vhane vha khou lingedza u tsireledza tshivhidzo.—1 Pet. 5:8, 9

A zwo ngo khakhea u vha na fulufhelo ḽa uri muthu ane na mu funa u ḓo vhuyelela kha Yehova

19, 20. (a) Ndi mini zwine vhabebi vha re na vhana vho bviswaho tshivhidzoni vha nga zwi ita u itela u konḓelela vhuṱungu? (b) Ndi fulufhelo ḽifhio ḽine vhenevho vhabebi vha vha naḽo?

19 Kha ḽiṅwe sia, arali na khetha u sinyutshela Yehova nga nṱhani ha zwe zwa itea kha ṅwana waṋu, ni ḓo ḓisendedza kule nae. Vhukuma, muraḓo wa muṱa waṋu u fanela u zwi vhona uri no ḓiimisela u funa Yehova u fhira nḓila ine na funa muṱa waṋu ngayo. Nga zwenezwo, u itela uri ni kone u konḓelela vhuṱungu honoho, itani vhuḓidini ha u dzula ni na vhushaka na Yehova. Ni songo sendela kule na vhahaṋu vha tshinnani na vha tshisadzini vha Vhakriste. (Mir. 18:1) Rabelani Yehova ni mu vhudze nga u fulufhedzea nḓila ine na ḓipfa ngayo. (Ps. 62:7, 8) Ni songo ḓiṋea tshiitisi tsha u davhidzana na shaka ḽaṋu ḽo bviswaho tshivhidzoni, sa tsumbo, khamusi nga e-mail. (1 Vha-Kor. 5:11) Dzulani no farakanea tshumeloni ya Mudzimu. (1 Vha-Kor. 15:58) Wahashu wa tshisadzini we a bulwa mathomoni o ri: “Ndi a zwi ḓivha uri ndi fanela u dzula ndo farakanea tshumeloni ya Yehova, na u dzula ndo khwaṱha muyani u itela uri musi ṅwananyana wanga a tshi vhuyelela ndanguloni, ndi kone u mu thusa.”

20 Bivhili i ri lufuno lu “fulufhela zwoṱhe.” (1 Vha-Kor. 13:4, 7) A zwo ngo khakhea u vha na fulufhelo ḽa uri u ḓo vhuyelela kha Yehova. Ṅwaha muṅwe na muṅwe, vhaitazwivhi vhanzhi vha a rembuluwa vha vhuyelela ndanguloni ya Yehova. Yehova ha vha sinyutsheli musi vho no rembuluwa. Nṱhani hazwo u vha sumbedza “vhulenda” a vha hangwela.—Ps. 86:5.

ITANI PHETHO DZA VHUṰALI

21, 22. No ḓiimisela u ita mini nga ha mbofholowo yaṋu ya u ḓikhethela?

21 Yehova o ṋea vhathu mbofholowo ya u ḓikhethela. (Vhalani Doiteronomio 30:19, 20.) Fhedzi ri fanela u hwala vhuḓifhinduleli ha u ita phetho dzavhuḓi. Mukriste muṅwe na muṅwe u fanela u ḓivhudzisa uri: ‘Naa ndi khou tshimbila nḓilani yo teaho? Naa ndo tendela mushumo wa u ḓitshidza, u ḓimvumvusa, kana vhushaka ha muṱa zwi tshi ntsendedza kule a Yehova?’

22 Yehova u dzula a tshi funa vhathu vhawe. A hu na tshithu na tshithihi tshine tsha nga ri sendedza kule na Yehova, nga nnḓa ha phetho dza vhutsilu dzine ra nga dzi ita. (Vha-Roma 8:38, 39) Fhedzi a ro ngo fanela u tendela zwenezwo zwi tshi itea! Ḓiimiseleni u sa tendela tshithu naho tshi tshini tshi tshi ni sendedza kule na Yehova. Theroni i tevhelaho, ri ḓo haseledza maṅwe masia maṋa ane ra fanela u a ṱhogomela musi ri tshi ita phetho.

^ par. 10 U itela u wana mafhungo o engedzeaho nga ha u khetha mushumo, sedzani ndima 38 kha bugu Mbudziso Dzine Vhaswa Vha Dzi VhudzisaPhindulo Dzi Shumaho, Volumu 2.

^ par. 15 U itela u wana dziṅwe nḓila dzine dza themendelwa, sedzani masiaṱari 17-19 a khandiso ya Awake! ya November 2011.