TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO 1 August , 2006

NḒILA DZA U DOWNLOUDA