Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Naa Ni A Ḓivha Tshifhinga?

Naa Ni A Ḓivha Tshifhinga?

NI ITA mini musi ni tshi ṱoḓa u ḓivha tshifhinga? Ni sedza watshi. Arali khonani yaṋu ya ni vhudzisa uri ndi tshifhinga-ḓe, na ni tshi nga i fhindula hani? Hu na nḓila dzo fhambanaho dza u amba tshifhinga. Ndi dzifhio?

Kha ri ri ho no fhela awara nthihi na hafu hu masiari. Ni nga kha ḓi ri ndi 1:30. Zwi tshi ya nga hune na dzula hone na nḓila ine zwithu zwa itiwa ngayo, ni nga kha ḓi ri ndi 13:30. Nḓila ya u amba tshifhinga, i shumisa watshi ya awara dza 24. Huṅwe vha nga amba tshenetsho tshifhinga sa “half two,” zwine zwa amba uri ho sala mimunithi ya 30 i sa athu u rwa awara ya vhuvhili.

Sa muthu ane a vhala Bivhili, ni nga vha ni tshi ḓivhudzisa uri vhathu vha tshifhinga tsha musi Bivhili i tshi khou ṅwaliwa, vho vha vha tshi amba hani tshifhinga. Ho vha hu si na nḓila nnzhi dza u amba tshifhinga. Kha tshipiḓa tsha Maṅwalo a Luheberu ho shumiswa “matsheloni,” “masiari” na “madekwana.” (Gen. 8:11; 19:27; 43:16; Doit. 28:29; 1 Dzikh. 18:26) Fhedzi kha zwiṅwe zwiitea, ho ambiwa nga ho livhaho uri ho vha hu tshifhinga-ḓe.

Tshifhingani tsha Bivhili, zwo vha zwo ḓowelea uri hu shumiswe vhalindi vhusiku. Miṅwahani minzhi Yesu a sa athu u bebwa, Vhaisiraele vho vha vho khethekanya vhusiku nga zwifhinga zwiraru. (Ps. 63:6) Vhahaṱuli 7:19 i amba nga ha “[vhusiku]-vhuhulu.” Tshifhingani tsha Yesu, Vhayuda vho vha vha tshi vho shumisa nḓila ya Vhagerika na Vharoma ya u khethekanya vhusiku nga zwifhinga zwiṋa.

Kha Dzievangeli ho ambiwa lunzhi nga ha tshifhinga. Sa tsumbo, musi Yesu a tshi tshimbila nṱha ha maḓi a tshi khou ya kha tshikepe tshe vhafunziwa vhawe vha vha vhe khatsho ho vha hu “tshikhathi tsha vhuṋa tsha vhusiku.” (Mat. 14:25) Kha tshifanyiso tshawe, Yesu o ri: “Arali muṋe wa muḓi o vha a tshi ḓivha uri mbava i ḓo ḓa nga tshifhinga-ḓe, o vha a nga si ḓo eḓela nahone o vha a nga si tende uri nnḓu yawe i pwashiwe.”—Mat. 24:43.

Yesu o vha a tshi khou ambela kha zwifhinga zwiṋa musi a tshi vhudza vhafunziwa vhawe uri: “Ngauralo, dzulani no fhaṱuwa, ngauri a ni ḓivhi uri Muṋe wa nnḓu u ḓo vhuya lini, kana nga madekwana kana vhukati ha vhusiku kana nga maḓautsha.” (Marko 13:35) Kha zwenezwo zwifhinga, tsha u thoma tsho vha tshi tshi khou ambela kha “madekwana,” tshine tsha vha u bva ḓuvha li tshi kovhela u swika nga awara ya vhuṱahe vhusiku. Tsha vhuvhili tshi ambela kha “vhukati ha vhusiku,” tshine tsha vha u bva nga awara ya vhuṱahe nga madekwana u swikela vhukati ha vhusiku. Tsha vhuraru tshi ambela kha “maḓautsha” kana musi mukukulume u tshi lila, u bva vhukati ha vhusiku u swikela nga awara ya vhuraru nga maḓautsha. Khamusi vhusiku he Yesu a farwa ngaho, mukukulume wo lila nga tshenetsho tshifhinga. (Marko 14:72) Tsha vhuṋa tshi ambela kha matsheloni-tsheloni, u bva nga awara ya vhuraru nga matsheloni u swikela ḓuvha li tshi ṱavha.

Nga zwenezwo, naho vhathu vha tshifhingani tshe Bivhili ya ṅwalwa ngayo vho vha vhe si na zwishumiswa zwa musalauno zwa u vha vhudza tshifhinga, vho vha vhe na nḓila ya u ḓivha tshifhinga.