TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO September 2017

Heyi khandiso i na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 23 October u swika nga ḽa 26 November 2017.

Ṱahulelani U Ḓifara

Tsumbo i re Bivhilini i nga ri thusa hani u vha na yeneyo pfaneleo na u i shumisa? Ndi ngani Vhakriste vha tshi fanela u ṱahulela yeneyo pfaneleo?

Edzisani Vhuthu Ha Yehova

Kha tshiṅwe tshiitea, Yehova o ḓi ḓivhadza kha Mushe nga u mu vhudza dzina ḽawe na pfaneleo dzawe. Pfaneleo ya u thoma ye Mudzimu a amba ngayo ndi vhuthu. Yeneyi pfaneleo ndi ifhio nahone ndi ngani i tshi fanela u ni takadza?

NGANEAVHUTSHILO

Ndo Fhaṱutshedzwa Vhukuma Nga U Shuma Na Vhanna Vha Lwa Muya

David Sinclair u humbula nga ha dakalo ḽe a vha naḽo na ndugelo ya u shuma na vhahashu vha fulufhedzeaho lwa miṅwaha ya 61 ngei Bethele ya Brooklyn.

‘Ipfi Ḽa Mudzimu Ḽo Ima Lini Na Lini’

Bivhili i kha ḓi vha bugu ine ya rengwa vhukuma u bva maḓanani a miṅwaha hu sa londwi u shanduka ha nyambo, tshanduko ya zwa politiki na u thivhelwa ha ṱhalutshedzelo.

“Ipfi Ḽa Mudzimu . . . Ḽi Na Maanḓa”

Vhathu vhanzhi vho ita tshanduko khulwane vhutshiloni havho nge vha thoma u vhala Ipfi ḽa Mudzimu. Ri fanela u ita mini arali ra nga kwamiwa nga Ipfi ḽa Mudzimu?

‘Ivhani Na Tshivhindi, Ni Ite’

Ndi ngani ri tshi fanela u vha na tshivhindi nahone ri nga vha hani natsho?