TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO October 2019

Uno magazini u na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 2-29 December 2019.

1919—Miṅwaha Ya Ḓana [100] Yo Fhiraho

Nga 1919, zwithu zwo thoma u shanduka kha mushumo wa u huwelela musi Yehova a tshi thusa vhathu vhawe uri vha huwelele u fhira tshifhingani tsho fhiraho. Fhedzi musi zwi sa athu itea, ho vha hu tshi tea u vha na tshanduko khulwane kha Vhagudi vha Bivhili.

Khaṱhulo Dza Mudzimu—Naa U Ri Tsivhudza Hu Tshee Na Tshifhinga?

Yehova u khou tsivhudza vhathu vhoṱhe nga ha “ḓumbu” ḽi tshinyadzaho u fhira oṱhe e a vhuya a vha hone. U khou zwi ita hani zwenezwo?

Dzulani No Farakanea Mafheleloni A ‘Maḓuvha A Vhufhelo’

Hu ḓo itea mini mafheleloni a ‘maḓuvha a vhufhelo’? Nahone Yehova u ṱoḓa uri ri ite mini musi ro lindela zwenezwo zwithu zwi tshi itea?

Dzulani Ni Tshi Fhulufhedzea Nga “Maṱungu Mahulu”

Ndi mini zwine Yehova a ḓo ṱoḓa ri tshi zwi ita nga “maṱungu mahulu”? Ri nga ḓilugiselela hani zwino u dzula ri tshi fhulufhedzea?

Ndi Mini Zwine Yehova A Ḓo Ita Uri Ni Vhe Zwone?

Zwifhingani zwa kale, Yehova o ṋea vhashumeli vhawe lutamo na maanḓa zwi ṱoḓeaho u itela u ita zwine a funa. Yehova u ri thusa hani u mu shumela?

Gwadamelani Yehova E Eṱhe

Kha ri haseledze zwithu zwivhili zwine zwa ḓo ri thusa u vhona arali ri tshi gwadamela Yehova fhedzi.