Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

“Wa Iṱo Ḽa Vhuthu U Ḓo Shudufhadzwa”

“Wa Iṱo Ḽa Vhuthu U Ḓo Shudufhadzwa”

NDI kale zwiṱhavhelo zwi tshipiḓa tsha ndeme tsha vhurabeli ha ngoho. Vhaisiraele vho vha vha tshi ṋekedza zwiṱhavhelo zwa zwifuwo nahone ndi kale Vhakriste vha tshi ḓivhelwa uri vha ṋekedza “tshiṱhavhelo tsha thendo.” Naho zwo ralo, hu na zwiṅwe zwiṱhavhelo zwine zwa takadza nga maanḓa Mudzimu. (Vhaheb. 13:15, 16) Zwenezwi zwiṱhavhelo zwi ḓisa dakalo na phaṱhutshedzo samusi tsumbo dzi tevhelaho dzi tshi zwi sumbedza.

Hanna we a vha e mushumeli wa Mudzimu a fulufhedzeaho, o vha a tshi ṱoḓa ṅwana wa mutukana, fhedzi o vha a sa koni u vha na vhana. Musi a tshi khou rabela, o ana phanḓa ha Yehova uri arali a beba ṅwana wa mutukana, u ‘ḓo mu kumedzela Yehova, a vha wawe vhutshilo hawe hoṱhe.’ (1 Sam. 1:10, 11) Nga u ya ha tshifhinga, Hanna o vhifha muvhilini nahone a beba ṅwana wa mutukana we a vha a tshi pfi Samuele. Musi Samuele a tshi litsha u mama, Hanna o mu isa thembeleni samusi o vha o ana uri u ḓo ita nga u ralo. Yehova o fhaṱutshedza Hanna nge a ḓidzima. O fhaṱutshedzwa nga vhana vhaṱanu nahone Samuele o vha muporofita na muṅwali wa Bivhili.—1 Sam. 2:21.

U fana na Hanna na Samuele, Vhakriste ṋamusi vha na ndugelo ya u shumisa vhutshilo havho kha u ḓiṋekedzela tshumeloni ya Musiki. Yesu o fulufhedzisa uri tshiṱhavhelo tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra tshi ṋekedzela kha Yehova, tshi ḓo fhaṱutshedzwa.—Marko 10:28-30.

Ḓanani ḽa u thoma ḽa miṅwaha, muṅwe mufumakadzi wa Mukriste we a vha a tshi pfi Doroka o vha a tshi ḓivhelwa “mishumo mivhuya na u thusa vhashai”—o vha a tshi ḓidzima u itela u thusa vhaṅwe. Fhedzi zwi ṱungufhadzaho ndi uri o “mbo ḓi lwala nahone a fa,” zwenezwo zwo pfisa vhuṱungu tshivhidzo. Musi vhafunziwa vha tshi pfa uri Petro o vha e henefho, vho mu humbela uri a dovhe a vhuye. Edzani u vhona nga maṱo a muhumbulo musi Petro a tshi ḓa nahone a vusa Doroka—mvuwo ya u thoma ye ya itwa nga muapostola! (Mish. 9:36-41) Mudzimu ho ngo hangwa zwe Doroka a zwi ita. (Vhaheb. 6:10) U vha hawe na mafunda zwo ṅwalwa Bivhilini sa tsumbo ine ra tea u i edzisa.

Nga hu fanaho, na muapostola Paulo o ri vhetshela tsumbo ya u vha na mafunda. Musi Paulo a tshi ṅwalela Vhakriste ngae vha ngei Korinta, o ri: “A vha nṋe ndi ḓo shumisa zwoṱhe zwine nda vha nazwo ndi tshi itela inwi.” (2 Vhakor. 12:15) Paulo o guda uri u ḓidzima u tshi itela vhaṅwe zwi ita uri ni takale nahone zwa ndeme vhukuma zwi dovha zwa ita uri Yehova a ni fhaṱutshedze na u ni takalela.—Mish. 20:24, 35.

Vhukuma, Yehova u a takala musi ri tshi shumisa tshifhinga tshashu na nungo u tikedza Muvhuso na u thusa vhatendi nga riṋe. Fhedzi naa hu na dziṅwe nḓila dzine ra nga tikedza ngadzo mushumo wa u huwelela? Ee! Nga nnḓa ha u shumisa tshifhinga tshashu na nungo, ri nga hulisa Yehova nga u ṋeela nga u ḓifunela. Yeneyo miṋeelo i shumiswa kha mushumo wa u huwelela shangoni ḽoṱhe, u katela na u tikedza vharumiwa na vhaṅwe vha re tshumeloni ya tshifhinga tsho ḓalaho. Zwiṅwe hafhu, yeneyo miṋeelo i dovha ya thusa kha u lugiselela na u ṱalutshedzela khandiso na vidio, u tikedza musi hu na khombo na u fhaṱa Holo dza Muvhuso. Ri nga vha na vhungoho ha uri “wa iṱo ḽa vhuthu u ḓo shudufhadzwa.” Zwiṅwe hafhu, musi ri tshi ṋea Yehova zwa khwine, ri vha ri khou mu hulisa.—Mir. 3:9; 22:9.