TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO November 2017

Heyi khandiso i na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 25 December 2017 u swika nga ḽa 28 January 2018.

Imbani Nga Nḓila I Takadzaho!

Arali ni tshi wana uri u imba tshivhidzoni zwi ita uri ni shone, ni nga kunda hani eneo maḓipfele nahone na shumisa ipfi ḽaṋu u renda Yehova?

Naa Ni Khou Khuda Nga Yehova?

Nzudzanyo ya miḓi ya vhushavhelo ya Isiraele ḽa kale i ri gudisa nga ha nḓila ine Mudzimu a hangwela ngayo.

Edzisani Khaṱulokwayo Ya Yehova Na Nḓila Ine A Khathutshela Ngayo

Miḓi ya vhushavhelo i ri gudisa mini nga ha nḓila ine Yehova a khathutshela ngayo? I ri gudisa mini nga ha nḓila ine a dzhia ngayo vhutshilo? I sumbedza hani nḓila ine haṱula ngayo?

“Wa Iṱo Ḽa Vhuthu U Ḓo Shudufhadzwa”

Ri nga shumisa tshifhinga tshashu, nungo na thundu dzashu u itela u tikedza mushumo wa Muvhuso wa u huwelela.

Iledzani Mahumbulele A Shango

Roṱhe ri fanela u iledza mahumbulele o ḓoweleaho ane a nga tshinya mihumbulo yashu. Ṱhogomelani tsumbo ṱhanu dza nḓila ine shango ḽa humbula ngayo.

Ni Songo Tendela Tshithu Na Tshithihi Tshi Tshi Ni Thivhela U Wana Malamba

Musi muapostola Paulo o no humbudza Vhakriste ngae nga ha fulufhelo ḽavhuḓi ḽine vha vha naḽo, o vha ṋea nyeletshedzo.

Ni Nga Ḓowelana Hani Na Tshivhidzo Tshiswa?

Arali no pfulutshela kha tshiṅwe tshivhidzo, khamusi zwi nga vha zwo ni vhilaedzisa. Ndi mini zwine zwa nga ni thusa u ḓowela?