TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO March 2019

Uno magazini u na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 6 May u swika nga ḽa 2 June 2019

Ndi Mini Tshine Tsha Nthivhela Uri Ndi Lovhedzwe?

Vhaṅwe vhane vha ḓivha Yehova vha a timatima u dzhia vhukando ha u lovhedzwa. Vha nga thuswa nga mini uri vha kunde dzenedzo khaedu?

Thetshelesani Ipfi Ḽa Yehova

Yehova u amba hani na riṋe ṋamusi? Ri vhuyelwa hani musi ri tshi thetshelesa Mudzimu?

Ni Pfelane Vhuṱungu

Yehova na Yesu vha sumbedza hani uri vha a pfela vhaṅwe vhuṱungu nahone ri nga vha edzisa hani?

Sumbedzani U Pfela Vhuṱungu Vhuḓinḓani

Ndi dzifhio nḓila nṋa dzine ra nga sumbedza ngadzo u pfela vhuṱungu kha vhane ra ṱangana navho mushumoni wa u huwelela?

Vhulenda—Ni Nga Vhu Ṱahulela Hani?

Vhulenda ndi mini? Ndi ngani ri tshi tea u lwela u vhu ṱahulela?

Yehova U Dzhiela Nṱha “Amen” Yaṋu

Nga lwa mvelele vhathu vhanzhi vha ri ‘amen’ nga murahu ha thabelo. Ḽeneḽi ipfi li amba mini nahone ḽo shumiswa hani Bivhilini?