TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO March 2017

Heyi khandiso i na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 1 u swika nga ḽa 28 May 2017.

NGANEAVHUTSHILO

Ndo Vhuyelwa Nga U Tshimbila Na Vho Ṱalifhaho

Musi e tshumeloni ya tshifhinga tsho ḓalaho lwa miṅwaha minzhi, William Samuelson o shuma mishumo ye ya vha i tshi takadza na u vha na khaedu.

Hulisani O Fanelwaho Nga Khuliso

Ndi nnyi o fanelwaho nga u huliswa nahone ndi ngani? Ni ḓo vhuyelwa hani nga u vha hulisa?

Ivhani Na Lutendo—Ni Dzhie Phetho Nga Vhuṱali!

Dziṅwe dza phetho dzine ra dzi dzhia dzi nga vha na masiandoitwa ane a nga shandula vhutshilo hashu. Ndi mini zwine zwa nga ri thusa u dzhia phetho dza vhuṱali?

Shumelani Yehova Nga Mbilu Yoṱhe!

Mahosi oṱhe a Yuda Asa, Yosafati, Hiskia na Yosia o ita vhukhakhi. Naho zwo ralo, Mudzimu o vha dzhia sa vho mu shumelaho nga mbilu yoṱhe. Ndi ngani?

Naa Ni Ḓo Livhisa Ṱhogomelo Kha Zwithu Zwo Ṅwalwaho?

Ri nga guda ngudo dza ndeme kha vhukhakhi ha vhaṅwe vhathu vhe ha ṅwalwa nga havho Bivhilini.

U Vha Khonani Musi Vhukonani Vhu Khomboni

Hu nga vha na tshifhinga tshine khonani yaṋu ya nga ṱoḓa u thuswa uri i vhuyelele nḓilani. Ni nga thusa hani?

Dzina Ḽine Ḽa Vha Bivhilini Ḽo Ṅwalwa Kha Mvuvhelo Ya Kale

Vhaṱoḓisisi vho takala vhukuma musi vha tshi wana zwipiḓa zwa mvuvhelo ine ya vha na miṅwaha ya 3 000 nga ṅwaha wa 2012. Ndi mini zwe zwa vha zwo khethea vhukuma nga yeneyo mvuvhelo?