Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 THERO I GUDWAHO 25

Ḓitikeni Nga Yehova Musi No Tsikeledzea

Ḓitikeni Nga Yehova Musi No Tsikeledzea

“Ndi . . . wa mbilu yo ṱungufhalaho.”—1 SAM. 1:15.

LUIMBO 30 Khotsi Anga, Mudzimu Wanga Na Khonani

MANWELEDZO *

1. Ndi ngani ri tshi tea u thetshelesa tsivhudzo ya Yesu?

MUSI Yesu a tshi porofita nga ha maḓuvha a vhufhelo, o ri: “Ni ṱhogomele uri mbilu dzaṋu dzi sa ḓo lemelwa nga . . . mbilaelo dza vhutshilo,” dzine dza vha mbilaelo dza vhutshilo ha ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. (Luka 21:34) Ri tea u thetshelesa yeneyo tsivhudzo. Ndi ngani? Ndi ngauri zwa zwino ri khou ṱangana na mitsiko ine na vhaṅwe vha ṱangana nayo.

2. Ndi milingo ifhio i tsikeledzaho ine vhahashu vha sedzana nayo?

2 Nga zwiṅwe zwifhinga, ri sedzana na milingo minzhi i tsikeledzaho nga tshifhinga tshithihi. Ṱhogomelani tsumbo dzi tevhelaho. Wahashu ane a pfi John * a re na vhulwadze ha multiple sclerosis o vha o sinyuwa na u tsikeledzea vhukuma musi mufumakadzi wawe a tshi mu ṱutshela nga murahu ha miṅwaha ya 19 vho vhingana. Nga murahu, vhananyana vhawe vhavhili vho mbo ḓi litsha u shumela Yehova. Vhavhingani vhane vha pfi Bob na Linda vho ṱangana na milingo yo fhambanaho na ya John. Vho xelelwa nga mishumo yavho na nga haya havho. Zwiṅwe hafhu, dokotela o vhudza Linda uri u na vhulwadze ha mbilu vhune ha nga mu vhulaya, nga murahu o vha na vhulwadze he ha ita uri muvhili wawe u si tsha shuma zwavhuḓi.

3. U ya nga Vhafilipi 4:6, 7, ri nga vha na vhungoho ha uri mini?

3 Ri nga vha na vhungoho ha uri Yehova ane a vha Musiki washu na Khotsi ashu wa lufuno u a pfesesa nḓila ine ra ḓipfa ngayo musi ro tsikeledzea. Nahone u ṱoḓa u ri thusa uri ri kone u kunda milingo ine ra sedzana nayo. (Vhalani Vhafilipi 4:6, 7.) Ipfi ḽa Mudzimu ḽi na tsumbo nnzhi dzine dza sumbedza milingo  ye vhashumeli vhawe vha i kunda. Ḽi dovha ḽa ri vhudza nḓila ye Yehova a vha thusa ngayo uri vha kone u kunda zwenezwo zwiimo zwi tsikeledzaho. Kha ri ṱhogomele tsumbo dzi si gathi.

ELIA—“MUTHU A RE NA MAḒIPFELE A FANAHO NA ASHU”

4. Ndi khaedu dzifhio dze Elia a sedzana nadzo nahone o ḓipfa hani nga ha Yehova?

4 Elia o shumela Yehova nga zwifhinga zwi konḓaho nahone o sedzana na khaedu dzi konḓaho vhukuma. Khosi Ahaba, muṅwe wa Khosi dzi sa fhulufhedzei kha ḓivhazwakale ya Isiraele o vhinga Isebele mushumeli muvhi wa Baali. Vhuvhili havho vho ita uri shangoni hu gwadamelwe Baali nahone vho vhulaya vhaporofita vhanzhi vha Yehova. Fhedzi Elia o ponyoka. O dovha a ponyoka gomelelo nga nṱhani ha u ḓitika nga Yehova. (1 Dzikh. 17:2-4, 14-16) Zwiṅwe hafhu, Elia o ḓitika nga Yehova musi a tshi hanedza vhaporofita na vhagwadameli vha Baali. O ṱuṱuwedza Vhaisiraele uri vha gwadamele Yehova. (1 Dzikh. 18:21-24, 36-38) Elia o vha e na vhungoho ha uri Yehova u khou mu tsireledza kha honoho vhuimo vhu konḓaho.

Yehova o rumela muruṅwa u thusa Elia uri a dovhe a vhe na maanḓa (Sedzani dziphara 5-6) *

5-6. U ya nga 1 Dzikhosi 19:1-4, Elia o ḓipfa hani nahone Yehova o mu sumbedza hani uri u a mu funa?

5 Vhalani 1 Dzikhosi 19:1-4. Elia o ofha musi Isebele mufumakadzi wa khosi a tshi amba uri u ḓo mu vhulaya. Nga zwenezwo, o shavhela Bereseba. O vha o tsikeledzea lwe a “humbela u fa.” Ndi mini zwe zwa ita uri a ḓipfe nga yeneyo nḓila? Elia o vha a songo fhelela, “e muthu a re na maḓipfele a fanaho na ashu.” (Yak. 5:17) Khamusi o ḓipfa o tsikeledzea  nga nṱhani ha mutsiko na u neta. Zwi vhonala u nga Elia o humbula uri vhuḓidini hawe ha u thusa vhathu uri vha shumele Yehova ho vha hu mahandana, uri vhathu vha Isiraele a vha athu shanduka na uri ndi ene e eṱhe ane a khou shumela Yehova. (1 Dzikh. 18:3, 4, 13; 19:10, 14) Zwi nga ri mangadza uri muporofita a fhulufhedzeaho o ḓipfa nga yeneyo nḓila. Fhedzi Yehova o pfesesa nḓila ye Elia a ḓipfa ngayo.

6 Yehova ho ngo goḓa Elia musi a tshi mu vhudza nḓila ine a ḓipfa ngayo. Nṱhani hazwo, o mu thusa uri a dovhe a vhe na nungo. (1 Dzikh. 19:5-7) Nga murahu, Yehova o thusa Elia uri a shandule nḓila ine a humbula ngayo nga u mu sumbedza maanḓa ane a vha nao. Yehova o mu vhudza uri u na vhathu vha 7 000 ngei Isiraele vhe vha hana u gwadamela Baali. (1 Dzikh. 19:11-18) Yehova o shumisa zwenezwo u itela u sumbedza Elia uri u a mu funa.

NḒILA DZINE YEHOVA A ḒO RI THUSA NGADZO

7. Nḓila ye Yehova a thusa ngayo Elia i ri khwaṱhisedza mini?

7 Naa ni khou sedzana na vhuimo vhu tsikeledzaho? Zwi khuthadza lungafhani u ḓivha uri Yehova o pfesesa nḓila ye Elia a ḓipfa ngayo! Zwi ri khwaṱhisedza uri u a pfesesa nḓila ine ra ḓipfa ngayo. U ḓivha zwine ra kundelwa u zwi ita, zwine ra zwi humbula na nḓila ine ra ḓipfa ngayo. (Ps. 103:14; 139:3, 4) Arali ra edzisa Elia nga u ḓitika nga Yehova, u ḓo ri thusa uri ri kunde milingo ine ra khou sedzana nayo.—Ps. 55:22.

8. Yehova u ḓo ni thusa hani uri ni sedzane na mutsiko?

8 U tsikeledzea zwi nga ita uri ni pfe u nga vhuimo vhune na vha khaho vhu nga si shanduke nahone zwenezwo zwi nga ni kula nungo. Arali zwenezwo zwa itea, humbulani uri Yehova a nga ni thusa uri ni sedzane na mutsiko. U ḓo ni thusa hani? U ni ramba uri ni mu vhudze zwithu zwine zwa ni vhilaedzisa. Nahone u ḓo ni fhindula musi ni tshi humbela thuso. (Ps. 5:3; 1 Pet. 5:7) Nga zwenezwo, rabelani kha Yehova nga ha thaidzo dzaṋu. A nga si ambe na inwi nga ho livhaho u fana na Elia, fhedzi u ḓo amba na inwi a tshi shumisa Ipfi ḽawe Bivhili na ndangulo yawe. Mafhungo ane na a vhala Bivhilini a nga ni khuthadza na u ni ṋea fhulufhelo. Zwiṅwe hafhu, vhahashu vha nga ni ṱuṱuwedza.—Vharoma 15:4; Vhaheb. 10:24, 25.

9. Khonani ine ra i fhulufhela i nga ri thusa hani?

9 Musi Yehova a tshi vhudza Elia uri a ṋee Elisa miṅwe ya mishumo yawe, o vha a tshi khou mu ṋea khonani ine ya ḓo mu thusa uri a kone u konḓelela vhuimo vhu konḓaho he a vha a tshi khou sedzana naho. Nga hu fanaho, musi ri tshi vhudza khonani ine ra i fhulufhela zwine zwa ri vhilaedzisa, i nga ri thusa. (2 Dzikh. 2:2; Mir. 17:17) Arali ni tshi vhona u nga a hu na ane na nga amba nae, rabelani uri Yehova a ni thuse u wana Mukriste o vhibvaho ane a nga ni thusa uri ni sedzane na vhuimo vhu konḓaho.

10. Tsumbo ya Elia i ri ṋea hani fhulufhelo nahone fhulufhedziso ḽi re kha Yesaya 40:28, 29 ḽi nga ri thusa hani?

10 Yehova o thusa Elia uri a kone u sedzana na vhuimo vhu konḓaho na uri a mu shumele nga u fhulufhedzea lwa miṅwaha minzhi. Tsumbo ya Elia i ri ṋea fhulufhelo. Ri nga sedzana na vhuimo vhu tsikeledzaho vhune ha ita uri ri ḓipfe ro neta. Fhedzi arali ra ḓitika nga Yehova, u ḓo ri ṋea maanḓa ane ra a ṱoḓa uri ri kone u bvela phanḓa ri tshi mu shumela.—Vhalani Yesaya 40:28, 29.

HANNA, DAVIDA NA “ASAFU” VHO ḒITIKA NGA YEHOVA

11-13. U tsikeledzea zwo kwama hani vhashumeli vha Mudzimu vhararu vha tshifhingani tsha kale?

11 Vhaṅwe vhabvumbedzwa vha re Bivhilini na vhone vho sedzana na vhuimo vhu tsikeledzaho. Sa tsumbo, Hanna o konḓelela vhuṱungu  ha u sa vha na vhana na u holedzwa nga muhadzinga wawe. (1 Sam. 1:2, 6) U tsikeledzea ha Hanna zwo ita uri a pfe vhuṱungu lwe a lila lu ṱungufhadzaho na u sa ḽa tshithu.—1 Sam. 1:7, 10.

12 Nga zwiṅwe zwifhinga, Khosi Davida o tsikeledzea. Humbulani nga ha vhuleme he a sedzana naho. U ḓivhona mulandu nga nṱhani ha vhukhakhi vhunzhi he a vhu ita zwo ita uri a tsikeledzee. (Ps. 40:12) Murwa wawe a funwaho Abesalomo o mu shandukela nahone zwa ita uri a vhulawe. (2 Sam. 15:13, 14; 19:1) Nahone muṅwe wa khonani dza Davida dza tsini o mu itela tshimbevha. (2 Sam. 16:23–17:2; Ps. 55:12-14) Vhunzhi ha dzipsalme dze Davida a ṅwala dzi sumbedza nḓila ye a vha o fhulufhuwa ngayo na nḓila ye a vha a tshi fhulufhela ngayo Yehova.—Ps. 38:5-10; 94:17-19.

Ndi mini zwo thusaho mupsalme uri a dovhe a shumele Yehova o takala? (Sedzani dziphara 13-15) *

13 Nga murahu ha tshifhinga, mupsalme o thoma u tama kutshilele kwa vhathu vhavhi. A nga vha o bva kha lushaka lwa Asafu wa Mulevi nahone o shuma “fhethu hukhethwa ha Mudzimu.” Onoyo mupsalme o sedzana na vhuimo vhu tsikeledzaho, zwa ita uri a si takale na u fushea. O thoma u humbula uri phaṱhutshedzo dzine dza wanala nga u shumela Mudzimu a dzo ngo lingana.—Ps. 73:2-5, 7, 12-14, 16, 17, 21.

14-15. Tsumbo tharu dzi re Bivhilini dzi ri gudisa mini nga ha u humbela thuso kha Yehova?

14 Vhashumeli vha Mudzimu vhararu vho bulwaho afho nṱha vho ḓitika nga thuso ya Yehova. Vho mu vhudza zwine zwa vha vhilaedzisa nga thabelo. Vho amba vho vhofholowa nga zwiitisi zwe zwa ita uri vha tsikeledzee. Nahone vho bvela phanḓa vha tshi ya hune Yehova a gwadamelwa hone.—1 Sam. 1:9, 10; Ps. 55:22; 73:17; 122:1.

15 Yehova o sumbedza u vha pfela vhuṱungu nga u fhindula muṅwe na muṅwe wavho.  Hanna o vha na mulalo. (1 Sam. 1:18) Davida o ṅwala u ri: “Maṱhupho a muvhuya ndi manzhi; kha oṱhe-oṱhe Yehova u ḓo mu lamulela.” (Ps. 34:19) Nahone nga murahu, mupsalme o pfa uri Yehova u khou mu dededza nga lufuno, o “fara tshanḓa [tshawe] tsha u ḽa.” O imba a ri: “Nṋe ndi ḓifhelwa nga u vha tsini na Mudzimu; vhushavhelo hanga ndi ḓivha Iwe Muṋe wanga Yehova.” (Ps. 73:23, 24, 28) Ri guda mini kha dzenedzi tsumbo? Nga zwiṅwe zwifhinga, ri ḓo lemelwa nga thaidzo dzi tsikeledzaho. Fhedzi ri nga kunda arali ra elekanya nga ha nḓila ye Yehova a thusa ngayo vhaṅwe, nga u ḓitika ngae nga thabelo na nga u mu thetshelesa nga u ita zwine a humbela.—Ps. 143:1, 4-8.

ḒITIKENI NGA YEHOVA, NI KUNDE

U thomani, wahashu wa tshifumakadzini o ḓisendedza kule na Yehova na vhathu vhawe, fhedzi zwithu zwo vha khwine musi a tshi ṱoḓa nḓila dza u thusa vhaṅwe (Sedzani dziphara 16-17)

16-17. (a) Ndi ngani ri songo tea u ḓisendedza kule na Yehova na vhathu vhawe? (b) Ri nga dovha ra wana hani maanḓa?

16 Dzenedzo tsumbo tharu dzi ri gudisa iṅwe ngudo ya ndeme, ya uri a ro ngo tea u ḓisendedza kule na Yehova na vhathu vhawe. (Mir. 18:1) Nancy we a tsikeledzea vhukuma musi munna wawe a tshi mu ṱutshela o ri: “Hu na maḓuvha manzhi e nda vha ndi sa ṱoḓi u vhona kana u amba na muthu. Fhedzi musi ndi tshi ḓisendedza kule na vhathu, ndo vha ndi tshi ṋaṋa u tsikeledzea.” Zwithu zwo shanduka musi Nancy a tshi ṱoḓa nḓila dza u thusa vhathu vha re na thaidzo. O ri: “Ndo thetshelesa  musi vhaṅwe vha tshi mmbudza thaidzo dzavho. Ndo ṱhogomela uri musi ndi tshi livhisa ṱhogomelo khavho na thaidzo dzavho, zwo nthusa uri ndi si livhise ṱhogomelo kha nṋe muṋe na thaidzo dzanga.”

17 Ri nga dovha ra wana maanḓa nga u vha hone miṱanganoni ya tshivhidzo. Musi ri miṱanganoni, ri ṋea Yehova zwibuli zwo engedzeaho zwa uri a ri ‘tshidze na u ri rula mbilu.’ (Ps. 86:17) Musi ri henefho, u ri khwaṱhisa a tshi shumisa muya wawe mukhethwa, Ipfi ḽawe na vhathu vhawe. Miṱangano i ri ṋea tshibuli tsha uri “ri ṱuṱuwedzane.” (Vharoma 1:11, 12) Wahashu wa tshifumakadzini Sophia o ri: “Yehova na vhahashu vho nthusa uri ndi bvele phanḓa. Tsha ndeme vhukuma kha nṋe ho vha hu miṱangano yashu ya tshivhidzo. Ndo ṱhogomela uri musi ndi tshi shela mulenzhe nga ho engedzeaho vhuḓinḓani na tshivhidzoni, zwo nthusa uri ndi sedzane na u tsikeledzea na u vhilaela.”

18. Yehova a nga ri ṋea mini musi ro tsikeledzea?

18 Musi ri tshi ḓipfa ro tsikeledzea, ri humbule uri Yehova ha fhulufhedzisi u fhelisa u tsikeledzea tshifhingani tshi ḓaho fhedzi, fhedzi u dovha a ri thusa u sedzana na u tsikeledzea zwino. U ri ṋea ‘nungo na u khwaṱhisa lutamo’ lwashu uri ri kone u lwisana na u tsikeledzea na u fhulufhuwa.—Vhafil. 2:13.

19. Vharoma 8:37-39 i ri khwaṱhisedza mini?

19 Vhalani Vharoma 8:37-39. Muapostola Paulo u ri khwaṱhisedza uri a hu na tshine tsha nga ri fhandekanya na lufuno lwa Mudzimu. Ri nga thusa hani vhahashu vhane vha khou lingedza u sedzana na vhuimo vhu tsikeledzaho? Thero i tevhelaho i ḓo haseledza nḓila ine ra nga edzisa ngayo Yehova nga u pfela vhuṱungu na u tikedza vhahashu musi vho tsikeledzea.

LUIMBO 44 Thabelo Ya O Fulufhuwaho

^ phar. 5 U tsikeledzea lwo kalulaho kana lwa tshifhinga tshilapfu zwi nga vha na masiandoitwa a si avhuḓi kha mutakalo washu na kha nḓila ine ra ḓipfa ngayo. Yehova a nga ri thusa hani? Ri ḓo haseledza nḓila ye Yehova a thusa ngayo Elia musi o tsikeledzea. Dziṅwe tsumbo dzi re Bivhilini dzi ḓo ri sumbedza uri ri nga ḓitika hani nga Yehova musi ro tsikeledzea.

^ phar. 2 Kha ino thero madzina o shandulwa.

^ phar. 53 ṰHALUSO YA TSHIFANYISO: Muruṅwa wa Yehova u vusa Elia nahone a mu ṋea vhurotho na maḓi.

^ phar. 55 ṰHALUSO YA TSHIFANYISO: Mupsalme ane a nga vha o bva kha lushaka lwa Asafu u ḓiphina nga u ṅwala dzipsalme na u imba na Vhalevi ngae.